JANDARMI / Contingent participant in Kosovo, decorat

Ast?zi, 17 octombrie, începând cu ora 10.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei, în prezen?a domnului general locotenent Ion Opri?or, consilier de stat în Administra?ia Preziden?ial? ?i secretar al C.S.A.T. ?i a domnului general locotenent dr. Costic? Silion, inspectorul general al Jandarmeriei Române, a avut loc ceremonia de conferire a unor decora?ii cu însemne de r?zboi celor 115 jandarmi care, în perioada martie 2007- mai 2008, s-au aflat în misiune în Kosovo.

Jandarmii care au fost medalia?i ast?zi fac parte din cel de-al ?aptelea contingent care a participat, sub egida ONU, la misiunile de stabilizare a zonei Kosovo.

Cu aceast? ocazie, jandarmilor le-au fost conferite urm?toarele decora?ii:
-Ordinul ”Virtutea Militar?” în grad de Ofi?er – 1;
-Ordinul ”Virtutea Militar?” în grad de Cavaler – 10;
-Ordinul ”Meritul Sanitar” în grad de Cavaler – 1;
-Medalia “Br?b??ie ?i Credin??” clasa a III-a – 103.

Prezent la ceremonie, domnul general locotenent Ion Opri?or a declarat:
“Festivitatea organizat? ast?zi, pentru conferirea unor ordine ?i medalii, prin decret al Pre?edintelui României, dl. Traian B?sescu, ofi?erilor ?i subofi?erilor din Jandarmeria Român?, în semn de apreciere ?i recuno?tin?? pentru spiritul de sacrificiu, devotamentul ?i curajul de care a?i dat dovad? pe timpul execut?rii unor misiuni interna?ionale de men?inere a p?cii sub egida ONU în Kosovo, îmi ofer? pl?cuta ocazie de a v? transmite salutul meu c?lduros ?i aprecierea deosebit? fa?? de d?ruirea ?i profesionalismul de care, dumneavoastr?, militarii de toate gradele, afla?i în slujba ??rii sub drapel tricolor, v? îndeplini?i sarcinile constitu?ionale ce v? revin.
A?i fost selecta?i s? îndeplini?i una din cele mai grele ?i totodat? provocatoare misiuni ale Jandarmeriei Române, aceea de a participa la men?inerea p?cii în provincia Kosovo, aceasta f?când parte din angajamentele asumate de c?tre România pe plan interna?ional.
Participarea dvs. la astfel de misiuni, înt?re?te înc? o dat? convingerea c? a?i în?eles pe deplin faptul c?, apartenen?a la UE ?i la Tratatul Nord-Atlantic, nu înseamn? numai drepturi, ci ?i obliga?ii, iar România trebuie s? dovedeasc? credibilitate ?i s? arate c? este un partener care î?i asum? responsabilitatea de a sus?ine eforturile interna?ionale de men?inere a p?cii. Necesitatea acestor misiuni este deasupra oric?rui dubiu. Ast?zi, contribu?ia cu resurse la Unitatea Special? de Poli?ie a Na?iunilor Unite, pentru a participa la edificarea p?cii în lume, a devenit o necesitate ?i totodat? un imperativ de lupt? ?i atitudine a strategiilor tuturor democra?iilor cu care statul român se asociaz?, în mod firesc, f?r? nici o ezitare…
Misiunile executate de c?tre dvs în afara teritoriului na?ional ?i activit??ile în planul rela?iilor interna?ionale, au contribuit esen?ial la procesul de afirmare a Jandarmeriei Române, ca for?? credibil? ?i profesionist?, demonstrând în numeroase ocazii rolul ?i locul bine definit pe care Jandarmeria Român? îl ocup?, între institu?iile din sistemul de ordine ?i siguran?? na?ional?.
Prin tot ceea ce a?i f?cut, dumneavoastr? a?i dovedit c? purta?i spiritul pa?nic al poporului român, dorin?a noastr? de a tr?i într-o lume civilizat?, lipsit? de convulsii, bucuria de a construi ?i nu de a distruge civiliza?ia.
Meritele ?i profesionalismul dvs. în misiunea de men?inere a p?cii în Kosovo, au fost recunoscute ?i de c?tre Organiza?ia Na?iunilor Unite, jandarmii români fiind decora?i cu Medalia ONU “În serviciul p?cii”. Iat?, c? institu?ia c?reia îi apar?ine?i, reu?e?te s? devin? tot mai mult una dintre emblemele consistente ale transform?rii României într-un stat pe deplin european.
Sper ca exemplul ?i experien?a dvs s? fie urmat? ?i de jandarmii celorlalte deta?amente care primesc nobila misiune de a asigura pacea, acolo unde valorile democra?iei o cer.
Permite?i-mi ca în încheiere, s? v? felicit pentru st?ruin?a, abnega?ia ?i modul b?rb?tesc cu care ac?iona?i pentru îndeplinirea misiunilor încredin?ate ?i s? v? urez succes în tot ceea ce întreprinde?i, pentru cre?terea prestigiului Jandarmeriei Române.”

Informa?ii suplimentare
• În baza solicit?rii Organiza?iei Na?iunilor Unite, adresat? României ?i aprobat? de Parlament, a Memorandumului de În?elegere între Guvernul României ?i O.N.U. privind contribu?ia cu resurse la unitatea special? de Poli?ie a Na?iunilor Unite din Kosovo, Jandarmeria Român? desf??oar?, începând cu data de 22 februarie 2002, misiuni de men?inere a p?cii în Kosovo.
• Efectivele participante la aceast? misiune totalizeaz? 115 jandarmi: 12 ofi?eri, 103 mai?tri militari ?i subofi?eri.
• Acest contingent a fost dislocat în teatrul de opera?ii în martie 2007, dup? ce o comisie a Organiza?iei Na?iunilor Unite a evaluat preg?tirea personalului cu privire la cunoa?terea tehnicilor ?i procedurilor folosite pe timpul misiunilor de men?inere a p?cii, precum ?i evaluarea nivelului de cunoa?tere a limbii engleze. Probele de evaluare au vizat în special verificarea cunoa?terii tehnicilor de interven?ie în domeniul controlului mul?imilor (restabilirea ordinii publice, check-point, escortarea unor convoaie, escortarea unor criminali de r?zboi a unor de?inu?i politici, paza localurilor ?i a unor obiective de importan?? deosebit?).
• Deta?amentul de jandarmi români a fost dislocat în localitatea PEJA, situat? în S-V provinciei Kosovo.
• Pe timpul misiunii, jandarmii români au executat o gam? larg? de misiuni cu un înalt grad de risc, astfel:
a) controlul mul?imilor – reprezentând participarea la asigurarea m?surilor de ordine public? pe timpul desf??ur?rii unor adun?ri publice, mitinguri ?i mar?uri, precum ?i a unor conflicte inter-etnice. Au fost executate un num?r de 114 misiuni;
b) escortare ?i protec?ie parlamentari ?i V.I.P – escortarea unor delega?ii oficiale, a unor parlamentari de etnie sârb? la lucr?rile Parlamentului din KOSOVO, preo?i alte persoane importante. Au fost executate un num?r de 145 misiuni ;
c) paza ?i ap?rarea unor obiective – paza ?i ap?rarea unor instan?e de judecat? pe timpul desf??ur?rii proceselor unor criminali de r?zboi, securizarea perimetrului exterior al închisorii Dubrava, alte obiective. Au fost executate un num?r de 398 de misiuni;
d) escortarea unor de?inu?i – a constat în paza pe timpul transportului de la locul de deten?ie la sediul instan?elor de judecat?. Au fost executate un num?r de 406 misiuni;
e) opera?iuni speciale – ce au constat în arestarea unor suspec?i de crime de r?zboi, c?utarea de armament, muni?ie ?i droguri, paza unor transporturi de materiale explozive ?i de valori. Au fost executate un num?r de 6 misiuni;
f) asigurarea sau restabilirea ordinii publice – au fost executate un num?r de 78 de misiuni;
g) ac?iuni în cooperare cu poli?ia – au fost executate 9 misiuni;
h) rezerve de interven?ie – 78 misiuni;

• Cele ?apte contingente de jandarmi români care au participat ?i particip? la misiunile de stabilizare a zonei în Kosovo, ?i-au îndeplinit misiunile cu rezultate foarte bune, fapt pentru care li s-a decernat medalia O.N.U. „În Serviciul P?cii”.
• Preg?tirea jandarmilor care execut? misiuni de men?inerea p?cii în provincia Kosovo, se realizeaz? pe teritoriul ??rii, în centre special destinate, pe o perioad? de patru luni.
• Deta?amentul este format din stat major, compartimentul de suport logistic ?i trei plutoane : plutonul 1 – „Alfa”, plutonul 2 – „Bravo” ?i plutonul 3 – „Charlie”;

Cpt. Morie Grigore, purt?tor de cuvânt al Centrului de Perfec?ionare a Preg?tirii Cadrelor Jandarmi „Gl. Gheorghe Magheru” Bumbe?ti-Jiu

17.10.2008. 19:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password