Ziua, 23 iulie „Condescu şi Manţog stăpânii minelor

Liderul de sindicat ?i fostul secretar de stat din MEC controleaz? fondurile de la Bugetul de stat prin intermediul lui Marcel Hoar?, directorul Agen?iei pentru minerit.Oamenii lui Ionel Man?og ?i Marin Condescu controleaz? tot ceea ce înseamn? fonduri distribuite de la bugetul de stat c?tre mineritul gorjean ?i nu numai. Gruparea Man?og-Condescu, care se bucur? de sprijinul politic al PD-ului ?i are puternice tentacule la nivelul Ministerului Economiei si Finan?elor, controleaz? tot ce reprezint? structura institu?ional? care are tangen?? cu zona minier?. O astfel de structur? institu?ional? este Agen?ia Na?ional? pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM), condus? de directorul Marcel Hoar?. Singurul scop al acestuia, de când a fost numit în fruntea ANDZM, este gestionarea fondurilor în func?ie de interesele personale, dar mai ales ale grup?rii condus? de Man?og ?i Condescu.

De?i este o institu?ie central?, aflat? în subordinea MEF, care nu are nimic de a face cu activitatea minier?, fiind o agen?ie de dezvoltare, specializat? pe implementarea de programe socio-economice în zone miniere afectate de închiderea sau restructurarea respectivei activit??i, ANDZM nu a sc?pat l?comiei grupului Man?og-Condescu. Prima încercare reu?it? a grup?rii Man?og-Condescu de a pune mâna asupra ANDZM a avut loc în ianuarie 2002, o dat? cu numirea lui Gavril Baican, fost director al Companiei Lignitului Gorj, ca secretar de stat în Ministerul Industriilor, condus atunci de Dan Ioan Popescu. Având bine trasat? misiunea, Baican a destituit f?r? motive conducerea ANDZM ?i a instalat un cuplu fidel grupului Man?og-Condescu. Este vorba despre Corneliu Popescu, numit director general prin ordinul 8 din 30 ianuarie 2002, f?r? avizul Agen?iei Na?ionale a Func?ionarilor Publici (ANFP), care era obligatoriu conform legii, ?i Marcel Hoar?.

Destituit de DIP
Conform procesului verbal nr. 221 din 13 octombrie 2006 al Corpului de Control al ANFP, Corneliu Popescu a fost numit prin înc?lcarea grav? a prevederilor Legii 188/1999. Fapt constatat, conform aceluia?i document, ?i în cazul lui Marcel Hoar?. Autorul acestei ilegalit??i este nimeni altul decat Chiurtu Nicolae, de la Direc?ia de Resurse Umane a Ministerului, fidel colaborator al grup?rii de Gorj din mineritul românesc. Sesizat în legatur? cu abuzurile lui Corneliu Popescu, al c?rui scop era reorganizarea ANDZM pentru ca institu?ia s? intre sub st?pânirea direct? a liderilor de sindicat din mineritul gorjean, Dan Ioan Popescu l-a destituit din func?ie în 2004. Astfel, presiunile grupului Man?og-Condescu au sl?bit în perioada 2004-2005, f?r? îns? ca ANDZM s? scape definitiv de influen?a lui Baican.

Incompatibilul Hoar?

Numirea pedistului Ionel Man?og în func?ia de secretar de stat în Ministerul Economiei ?i Comer?ului, actualmente Ministerul Economiei ?i Finan?elor, la începutul anului 2005, a reprezentat o victorie decisiv?. Astfel, dup? ce ?i-a consolidat pozi?ia în raport cu fostul ministru Codru? Sere?, Man?og a preluat din nou controlul ANDZM. Sprijinit de PD Gorj ?i de sindicatele miniere de acolo, Man?og l-a numit la conducerea ANDZM (prin ordinul 61/2006), pe Marcel Hoar?. Cu ajutorul lui Nicolae Chiurtu care, prin rela?iile de complicitate din ANFP, a ob?inut un aviz favorabil pentru Hoar? din partea Agen?iei. Trebuie s? spunem c? Nicolae Chiurtu a fost ?i este membru în consiliile de administra?ie ale multor intreprinderi miniere, fapt care a consolidat rela?ia acestuia cu domeniul respectiv. Numirea lui Hoar? s-a f?cut cu înc?lcarea prevederilor Legii 188/1999. De asemenea, la numirea lui Hoar? nu s-a ?inut cont nici de sentin?a civil? 266 din august 2005 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, care consfin?e?te faptul c?, din punct de vedere al cazierului administrativ, Hoar? este incompatibil cu respectiva func?ie. Conform legii, Hoar? avea obliga?ia s?-?i declare respectiva incompatibilitate. În prezent, toate aceste abuzuri ?i înc?lc?ri ale legii fac obiectul unui dosar de cercetare penal?.

Disputa PNL-PD

Ga?ca Man?og-Condescu a reu?it, în mare m?sur?, s?-i duc? de nas atât pe fostul ministru Sere? cât ?i pe Varujan Vosganian, actualul ministru al Economiei. Dar nu numai pe ei.
Viorel Pala?ca, ex-secretar general al MEC, devenit secretar de stat MEF, sus?inut de PNL, a fost tot timpul la curent cu eforturile oamenilor lui Man?og de a-l men?ine pe Hoar? în func?ia de director. În acest moment, sub umbrela lui Vosganian are loc o disput? PNL – PD, favorabil?, deocamdat?, oamenilor Partidului Democrat. Personaje arhicunoscute ca fiind apropia?i ai fostului secretar de stat Ionel Man?og, aflate în MEF, precum Nicolae Chiurtu, de la Resurse Umane, Sorin G?man, de la Direc?ia Minier?, sau Corneliu Popescu, fostul director ANDZM, reu?esc s?-l men?in? pe Hoar? în func?ie, în ciuda abuzurilor acestuia.

Interimat de 16 luni

Este aproape inexplicabil cum Marcel Hoar?, sprijinit de Nicolae Chiurtu, a ob?inut pe tot parcursul anului 2006 ?i începutul anului 2007 trei avize favorabile de la ANFP, care i-au asigurat un interimat de 16 luni, cu toate c? au fost grav înc?lcate prevederile legilor.
Din toamn? lui 2006 ?i pân? în ianuarie 2007, când a reu?it s?-l p?c?leasc? pe ministrul Vosganian, care i-a semnat un nou ordin de interimar, Hoar? a condus ANDZM prin voin?a discre?ionar? a secretarului de stat Cosmin Popescu, succesorul ?i finul lui Man?og. Conform unor surse sindicale din ANDZM, dar ?i a unor documente, Marcel Hoar? a dus o furibund? campanie împotriva sociologului Nicolae Oravicean, unul din speciali?tii ANDZM cu mare experien?? profesional?, dar perceput ca o amenin?are pentru “b?ie?ii de?tep?i din minerit”. Managementul incoerent al lui Hoar?, cu decizii abuzive ?i subiective, a dus la o stare conflictual? f?r? precedent în agen?ie. Directorul Hoar? are, în acest moment, peste 14 litigii cu angaja?ii institu?iei care au apelat la instan?e pentru a-?i rezolva diferite probleme. De asemenea, faptele lui Hoar? fac obiectul cercet?rii în ?ase dosare penale ?i în mai multe anchete administrative.

Falsuri, minciuni ?i ilegalit??i

În paralel cu efortul de a-?i elimina adversarii, o preocupare major? a lui Hoar? a fost s?-?i organizeze un concurs pe care, în baza “manevrelor” f?cute cu sprijinul necondi?ionat al bunului s?u prieten Chiurtu, s? ?i-l adjudece. ?i astfel s? se “însc?uneze” în fruntea Agen?iei în mod, chipurile, legitim.
Hoar? a încercat trei astfel de aranjamente, pe parcursul anului 2006, în mai, iunie ?i octombrie. Fraudele, înc?lc?rea procedurilor ?i a legilor au fost îns? atât de evidente încât fosta conducere a ministerului cât ?i cea a ANFP, au recurs în cele din urm? la anularea sau suspendarea concursului. Decizii care îns? l-au favorizat pe Hoar?. Conform dosarului profesional, a fi?ei postului, a cazierului administrativ, a necesit??ii unor specializ?ri cerute de post, Hoar? nu îndeplinea condi?iile de a ocupa aceast? func?ie ?i de a participa la concurs. Cu toate acestea, a reu?it s?-?i rezolve selectarea dosarului de c?tre trei comisii de concurs. Tupeul celor care îl vor pe Hoar? cu orice pre? la conducerea ANDZM nu s-a oprit aici. Profitând de prezen?a pe func?ie, Hoar? ?i-a fixat singur condi?iile ?i bibliografia, astfel încât s?-?i asigure avantaje în fa?a celorlal?i competitori. Pentru ca sfidarea s? fie complet?, ultima comisie constituit? pentru concursul din octombrie 2006 a fost dominat? de oamenii lui Hoar?, adic? cei mai ferven?i sus?in?tori din MEF, Nicolae Chiurtu, de la Resurse Umane, Sorin G?man, de la Direc?ia Minier?, ?i al?ii. Falsurile din dosarul de concurs au fost demascate de ceilal?i contracandida?i, precum ?i de Sindicatul Func?ionarilor Publici din ANDZM. De aceea, conducerea ANFP a suspendat concursul. Corect îns? ar fi fost ca directorul Marcel Hoar? s? fie eliminat din concurs, probele urmând a continua cu ceilal?i candida?i.

Raport contra contract

Fiind la cap?tul tuturor mandatelor provizorii ?i pe deasupra ?i ilegale, Hoar?, împreun? cu Mihaela S?ndulescu, consilier la Autoritatea de Control a Guvernului, ?i cu complicii s?i din MEF, au pus la cale o alt? “?mecherie”, ca o solu?ie extrem?. În urma unei sesiz?ri depuse la Pre?eden?ia României, la ANDZM a venit, în octombrie 2006, o echip? de doi consilieri de la Autoritatea de Control a Guvernului. De?i sesizarea cuprindea date concrete privind ilegalit??ile lui Hoar?, consiliera Mihaela S?ndulescu, i-a propus acestuia un troc. ?i anume, întocmirea unui raport cosmetizat, care s?-l ajute în reluarea concursului suspendat în octombrie 2006, ?i care s? nu fie înregistrat oficial decât dup? ce Hoar? finalizeaz? un curs de lung? durat?, necesar dosarului pentru concurs. Lucrurile a?a s-au ?i întâmplat. Marcel Hoar? trebuia în schimb s? încheie câteva contracte de achizi?ie privind servicii de training cu firma SC CET SRL, unde este ac?ionar? Mihaela S?ndulescu. Firma este una obscur?, care abia în aprilie 2007 s-a acreditat pentru acest tip de servicii. Conform surselor noastre, costurile contractelor au fost duble, comparativ cu oferta Institutului Na?ional de Administra?ie, institu?ie cu care ANDZM a colaborat de-a lungul anilor pentru perfec?ionarea obligatorie anual?.

Adevarata miz?

În prezent, Sindicatul Func?ionarilor Publici a sesizat Parchetul privind abuzurile ?i actele de corup?ie ale celor doi func?ionari publici. Totu?i, cu un tupeu cunoscut celor din ANDZM, Hoar? se folose?te de o a?a-zis? sus?inere a unor responsabili ai Bancii Mondiale, în cadrul Proiectului implementat cu Agenia. Situa?ie total fals?. Concursul, fixat pentru 19-20 iulie, nu s-a justificat atât timp cât litigiile, cercetarea penal? ?i anchetele administrative privind abuzurile lui Hoar?, precum ?i statutul ?i dosarul s?u profesional nu s-au finalizat. Conform unor surse MEF ?i ANDZM, exist? suficiente dovezi pentru ca Marcel Hoar? s? poat? fi exclus din corpul func?ionarilor publici. Trebuie spus c? aceea?i oameni din toamna lui 2006 s-au reg?sit în comisie, iar Hoar? ?i-a întocmit singur condi?iile ?i bibliografia de concurs. De asemenea, el ?i-a falsificat fi?a postului pentru a corespunde profesional. Din nefericire, ministrul Vosganian nu face ordine în curtea Agen?iei. Se pare c? miza men?inerii lui Hoar? în func?ie este clar?: acoperirea unor fraude privind modul cum au fost utilizate multe din fondurile ANDZM. Dar ?i controlarea în continuare a acestei institu?ii de c?tre grupul Man?og-Condescu, care a premeditat deja dirijarea altor fonduri c?tre apropia?i. Spre exemplu, mari fonduri au fost direc?ionate numai spre Motru, bazinul electoral al lui Ionel Man?og, în timp ce zeci de localit??i au fost ocolite“.

24.07.2007. 23:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password