Vasile Popeangă – Alesul tău pentru Camera deputaţilor

Publicitate electoralã

Cine sunt

„Sunt Vasile Popeang?, un autentic gorjean. M-am n?scut, am crescut ?i am tr?it mereu în jude?ul lui Brâncu?i, jude?ul nostru. Sunt doctor în finan?e ?i profesor universitar. Am o solid? experien?? profesional?, fiind de-a lungul timpului ?ef de birou la Direc?ia Jude?ean? de Stastistic? Gorj ?i la Administra?ia Financiar? Gorj, contabil ?ef la SC Grimex Tg Jiu, director adjunct la Administra?ia Financiar?, director general la Direc?ia General? a Finan?elor Publice ?i Controlului Financiar de Stat Gorj, prorector la Universitatea „Constantin Brâncu?i“ Tg Jiu.

Am, de asemenea, o solid? preg?tire profesional?, în special financiar?, urmând inclusiv cursuri de specializare în str?in?tate: la Ankara, în martie 1992; la Ministerul de Finan?e al Germaniei la Bonn, în noiembrie 1993; la Academia de Finan?e a Germaniei, la Bruhl, în martie 1998.

Sunt autor ?i coautor a 11 car?i de specialitate, a cinci manuale universitare, membru în colectivul de cercetare a 10 contracte de cercetare, autor ?i coautor a peste 60 de studii, articole ?i referate.

Candidez acum pentru Camera Deputa?ilor din dorin?a de a pune toat? experien?a ?i preg?tirea mea în slujba gorjenilor pentru a asigura un trai mai bun pentru cei mul?i. Garan?ia mea sunt faptele mele“

Dezvoltarea ?i modernizarea infrastructuri edilitar – gospod?re?ti

Voi sus?ine administra?iile locale prin toate mijloacele, atât de ordin legislativ, cât ?i prin interven?ii la institu?iile abilitate ale statului, în ob?inerea de resurse financiare în cofinan?are cu fondurile europene pentru introducerea în toate localit??ile pe care le reprezint a sistemelor de alimentarea cu ap?, gaze ?i canalizare. Privesc toate aceste lucr?ri ca pe un sistem integrat ?i minim necesar pentru atingerea unor standarde europene.

Obiective concrete:

· canalizare în cartierele municipiului Tg Jiu: Bârse?ti, Polata,Ursa?i, Slobozia, Preajba, Dr?goieni ?i peste Podul Jiului;

· canalizare ?i ap? potabil? în Rovinari, ?icleni, Dr?gu?e?ti, B?le?ti ?i D?ne?ti;

· gaze în localit??ile Dr?gu?e?ti, D?ne?ti ?i unele sate ale comunei B?le?ti.

Infrastructura rutier?

Ac?iunile mele în acest domeniu vor viza atragerea de resurse b?ne?ti în bugetul Consiliului Jude?ean, prin amendamente aduse legilor bugetare anuale, pentru asfaltarea ?i modernizarea tuturor drumurilor jude?ene care str?bat localit??ile pe care le reprezint (B?le?ti, Dr?gu?e?ti, Rovinari, ?icleni ?i D?ne?ti).

De asemenea, voi sprijini administra?iile locale ale ora?elor Rovinari ?i ?icleni pentru ob?inerea de resurse interne ?i externe necesare realiz?rii centurilor rutiere ocolitoare.

Crearea de locuri de munc?

Ini?erea ?i implementarea proiectului „Zona Metropolitan?“, care s? includ? localit??ile D?ne?ti, Dr?gu?e?ti, B?le?ti ?i Municipiul Tg Jiu, proiect ce va constitui un punct de atragere a investitorilor români ?i str?ini. Ace?tia vor avea foarte bine reglementat? situa?ia juridic? a terenurilor disponibile ?i vor beneficia de un sistem fiscal avantajos.

Sus?in nu numai men?inerea celor peste 30.000 de locuri de munc? de la SNLO, Complexele Energetice Rovinari ?i Turceni ?i unit??ile care le deservesc, ci ?i crearea de noi locuri de munc? prin construirea unui nou grup energetic. Voi convinge noul guvern de viabilitatea unei astfel de solu?ii.

Sprijin pentru pensionari ?i tineri

Sunt un puternic sus?in?tor al corel?rii pensiilor cu evolu?ia cre?terii pre?urilor. Acest obiectiv se va realiza prin înfiin?area unui Fond de solidaritate social? constituit din aplicarea unei cote de 1% asupra profitului marilor companii. De asemenea voi lupta pentru elaborarea legii privind acordarea celei de-a 13-a pensii ?i dublarea pensiilor pentru agricultori.

Voi sus?ine legea privind angajarea tinerilor prin acordarea unei reduceri fiscale pentru primul an de activitate profesional? (100%, în primele ?ase luni ?i 50% în urm?toarele ?ase luni) ?i voi sus?ine m?sura efectu?rii unui stagiu în întreprindere înainte de master (minim o jum?tate de an înainte de licen??) prin acordarea de stimulente fiscale agen?ilor economici care se înscriu în acest program.

11.11.2008. 21:56


Roman Gorjan 06.06.2010. 09:04

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password