UNSR/Comunicat de Presă

Uniunea Na?ional? a Tuturor Studen?ilor din România î?i exprim? dezam?girea fa?? de perioada scurt? de timp în care s-a discutat proiectul Codul Educa?iei, dar în acela?i timp este mul?umit? c? articolele propuse de UNSR au fost aprobate.

„Consider c? discu?iile despre un subiect atât de controversat ?i în acela?i timp atât de important pentru viitorul academic al României au fost purtate într-un timp prea scurt. Spun acest lucru deoarece Codul Educa?iei încearc? a fi fundamentul înv???mântului de calitate din România. Prin articolele propuse de UNSR s-a crescut calitatea în înv???mântul superior”, declar? pre?edintele UNSR, Ion POENARU.

Uniunea Na?ional? a Tuturor Studen?ilor din România a adus propuneri pentru modificarea unor vechi articole cu o reglementare defectuoas?. „În acest sens UNSR a venit cu trei propuneri primordiale. Prima propunere a fost introducerea unui articol în care s? se specifice c? cifra de ?colarizare s? nu fie dep??it?, lucru introdus în art. 57(1). Un alt articol ce a fost introdus la propunerea UNSR a fost diferen?ierea diplomelor în func?ie de forma de înv???mânt absolvit?, fapt relegmentat în art. 64(4). A treia propunere era limitarea universit??ilor în a organiza licen?? în inginerie la forma de înv???mânt la distan??, dar având în vedere c? în proiectul de Cod al Educa?iei au fost introduse alte forme de înv???mânt (de zi, la distan?? cu frecven?? redus? ?i frecven?? redus?) acest lucru nu a mai fost necesar”, declar? pre?edintele UNSR.

Uniunea Na?ional? a Tuturor Studen?ilor din România a sus?inut introducerea unui articol în care programele de licen?? la f?r? frecven?? ?i la distan?? cu frecven?? redus? vor avea o durat? cu un an mai mare decât la forma de înv???mânt de zi, cu ob?inerea aceluia?i num?r de credite transferabile. „Nu se poate acumula acela?i num?r de credite transferabile într-o perioad? mai scurt? de timp întrucât nivelul de cuno?tin?e înmagazinat de studentul la f?r? frecven?? este mai mic ?i în mod logic ?i creditele pe un an vor fi mai pu?ine de 60, a?a cât este prev?zut pentru înv???mântul la zi.”, men?ioneaz? Ion POENARU.

UNSR a introdus în Statutul Studentului articolul în care se stipuleaz? c? studen?ii au dreptul la mobilitate intern? ?i extern?, în limita locurilor, a resurselor ?i a acordurilor dintre universit??ile participante la proces. „Nu este logic ca mobilitatea extern? s? func?ioneze mai bine decât cea intern?. Cred c? institu?iile de înv???mânt superior ar trebui nu numai stimulate, dar ?i obligate s? aib? un astfel de program de mobilitate intern?, iar articolul introdus de UNSR va avea o influen?? enorm? în aceast? direc?ie. UNSR a ini?iat un proiect de mobilitate intern? ?i are ca plan de viitor exploatarea la maxim a acestui articol prin stimularea universit??ilor s? încheie acorduri bilaterale în acest sens. ”, afirm? prim-vicepre?edinte UNSR, Marius IMBREA.

UNSR a considerat de o importan?? primordial? ca drepturile studen?ilor deja stipulate în legea actual? sau în Ordonan?e de Guvern, s? fie prev?zute ?i în Codul Educa?iei, întrucât consider? c? aceste drepturi au fost cu greu câ?tigate de alumnii federa?iei. Men?ion?m c? UNSR a reu?it s? p?streze aceste drepturi.

Secretar general UNSR,
Deborah Greculescu

12.08.2009. 21:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password