UNPR Gorj/ Reducerea nivelului maxim al vârstei standard de pensionare pentru femei

UNPR Gorj face un nou apel c?tre to?i parlamentarii, atât ai Puterii, cât ?i ai Opozi?iei, s? voteze amendamentul privind reducerea nivelului maxim al vârstei standard de pensionare pentru femei, respectiv 63 de ani – prev?zut? în cererea Pre?edintelui României de reexaminare. Reamintim c? amendamentul, ini?iat de c?tre deputa?ii Marian Sârbu – pre?edinte UNPR ?i Eugenia Maria Barna – pre?edinte al Organiza?iei de Femei UNPR, a fost acceptat de Comisia de Munc? ?i Protec?ie Social? a Camerei Deputa?ilor, dar a fost respins ulterior de plenul Camerei.
Pe de alt? parte, UNPR Gorj salut? adoptarea de c?tre Camera Deputa?ilor a celor dou? modific?ri aduse Regulamentului, care permit deputa?ilor independen?i s? se constituie în grup parlamentar ?i s? ob?in? func?ii în Biroul Permanent al Camerei. “Votul dat de Camera Deputa?ilor reprezint? nu numai o victorie a UNPR, ci ?i recunoa?terea unui drept legitim al parlamentarilor UNPR, care se pot manifesta la fel ca celelalte grupuri parlamentare, indiferent de apartenen?a politic? anterioar?, deoarece to?i parlamentarii au fost ale?i uninominal”, consider? Marius Vlaicu, pre?edintele UNPR Gorj.
În ceea ce prive?te proiectul de lege ini?iat de UNPR, privind introducerea impozitului pe averile mari ?i foarte mari, UNPR Gorj continu? campania de strângere de semn?turi în vederea sus?inerii acestuia.

11.10.2010. 22:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password