Universităţile vor fi clasificate cu experţi AUE

Universit??ile vor fi clasificate împreun? cu exper?i ai Asocia?iei Universit??ilor Europene în baza datelor transmise pân? în 23 mai de c?tre fiecare institu?ie de înv???mânt superior, iar clasarea inten?ionat? într-o categorie superioar? celei reale ar putea fi sanc?ionat? pentru declara?ii false.

Universit??ile se clasific? în trei categorii: universit??i centrate pe educa?ie, care au numai preg?tire de licen??, universit??i de educa?ie ?i cercetare ?tiin?ific? sau universit??i de educa?ie ?i crea?ie artistic?, care au licen?? ?i masterat ?i universit??i de cercetare avansat? ?i educa?ie, care au licen??, masterat ?i doctorat”, a declarat, mar?i, pentru MEDIAFAX, secretarul de stat în MECTS, C?t?lin Baba.
Odat? cu clasificarea universit??ilor începe ?i ierarhizarea domeniilor de studii, numai c? aceasta din urm? ar putea dura pân? în 2014.
În 31 mai, o echip? de exper?i ai EUA va aveni la Bucure?ti pentru clasificarea universit??ilor, exper?ii urmând s? evalueze datele transmise de c?tre unit??ile de înv???mânt superior. În cazul în care o institu?ie de înv???mânt s-a clasat, inten?ionat, într-o categorie superioar? celei reale ar putea fi sanc?ionat?, conform legii educa?iei pentru declara?ii false ?i inducerea în eroare a publicului, a mai spus secretarul de stat pentru înv???mânt superior .
“Metodologia de evaluare porne?te de la principiul autonomiei universitare, fiecare institu?ie asumându-?i o anumit? misiune care o plaseaz? într-una dintre categoriile anun?ate. În final, clasificarea universit??ilor este rezultatul unui proces de autoevaluare ?i evaluare. Decizia privind clasificarea unei universit??i într-o categorie anumit? este rezultatul exclusiv al evalu?rii externe ?i comparative. În consecin??, organizarea programelor de studii, finan?area din fonduri publice ?i tipurile de diplome emise de o universitate sunt dependente în mod exclusiv de pozi?ionarea universit??ii într-o categorie sau alta”, a explicat secretarul de stat.
Acesta a spus îns? c? procesul de evaluare cu scopul clasific?rii universit??ilor nu reprezint? în niciun fel un proces de ierarhizare a institu?iilor de înv???mânt superior din România.
Obiectivul asumat este ca, prin intermediul s?u, universit??ile s? aib? posibilitatea de a-?i identifica mai bine pozi?ia în cadrul mediului universitar, social – economic sau cultural ?i de a-?i concentra mai bine resursele pentru a-?i îndeplini cu eficien?? misiunea asumat? ?i pentru a r?spunde nevoilor reale ale beneficiarilor direc?i ?i indirec?i ai educa?iei ?i form?rii profesionale, a precizat C?t?lin Baba.
Autoevaluarea institu?ional? const? în asumarea unei misiuni institu?ionale specifice, co-extensive a celor trei categorii men?ionate : centrare pe educa?ie, centrare pe educa?ie ?i cercetare ?tiin?ific? sau pe educa?ie ?i crea?ie artistic?, centrare pe cercetare ?tiin?ific? intensiv? ?i educa?ie.
Consor?iul de evaluare format din ARACIS (incluzând reprezentan?i ai studen?ilor), CNCS, CNATDCU ?i EUA un organism interna?ional cu competen?e în domeniul clasific?rii institu?iilor de înv???mânt superior.
Consor?iul de evaluare va verifica, aleator, veridicitatea datelor declarate în aceast? faz?, în minimum 20% din programele de studii ale unei universit??i. Aceast? activitate de validare va fi realizat? de c?tre exper?i desemna?i de ARACIS, CNCS ?i CNATDCU.
Evaluarea domeniilor de studii universitare cu scopul ierarhiz?rii se realizeaz? în func?ie de domeniul, pe baza rezultatelor efective asociate cu patru criterii de evaluare, respectiv predare ?i înv??are, cercetare ?tiin?ific?, rela?iile universit??ii cu mediul extern ?i capacitate institu?ional?.
Fiec?rui criteriu de evaluare îi este asociat un set de standarde de referin??, iar fiec?rui standard îi este asociat un set de indicatori de colectare de date primare (variabile).
Clasificarea univerist??ilor ar trebui încheiat? în a doua parte a lunii iunie.
EUA a fost implicat? direct în punerea în aplicare a Legii Educa?iei Na?ionale.
“Asocia?ia Universit??ior Europene (EUA) este bucuroas? s? anun?e c? va lucra împreun? cu Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului ?i universit??ile din România pentru a sprijini reforma major? realizat? prin noua lege a educa?iei, care a intrat în vigoare luna trecut?’, anun?a institu?ia la sfâr?itul lunii martie într-un comunicat de pres?.
România are un sistem al înv???mântului superior care cuprinde 54 universit??i publice ?i aproximativ 40 de universit??i private. Noua lege, care prevede o reform? a întregului sector al înv???mântului superior va diversifica sistemul, grupând universit??ile (publice ?i private) în trei tipuri de institu?ii: de cercetare intensiv? ?i educa?ie, de cercetare ?i educa?ie ?i preponderent de educa?ie. Lansarea procesului de evaluare a fost anun?at în 25 martie, la un eveniment la care au participat EUA, Daniel P. Funeriu, ministrul educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului din România ?i rectorii celor mai importante universit??i din România.
Noua lege a educa?iei din România prevede ca aceste reforme ?i, în particular, clasificarea universit??ilor s? fie realizat? de un organism extern. La cererea ministrului din România, EUA a acceptat s? fie acel organism extern de evaluare. Într-o prim? faz?, EUA a stabilit un grup de înal?i exper?i interna?ionali pentru a sprijini acest efort de reform?.(mediafax.ro)

17.05.2011. 10:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password