UCB – azil pentru penali

Universitatea „Constantin Brâncu?i“ s-a transformat în timp într-un adev?rat azil pentru profesorii care au la activ dosare penale sau chiar condamn?ri penale. Trecutul extrem de bogat în dosare penale al unora dintre cei care sunt adev?rate modele pentru tinerii studen?i afla?i la primii pa?i în via?? nu reprezint? un impediment pentru a preda la Universitatea care îi mai poart? ?i numele lui Constantin Brâncu?i.

De altfel, ultimul mare exemplu dintr-o list? suficient de consistent? este chiar al lui Nicolae Mischie, cel care ?i-a f?cut un titlu de glorie din faptul c? s-a num?rat printre cei care au înfiin?at institu?ia de înv???mânt superior la Târgu Jiu. În virtutea acestui lucru, Nicolae Mischie se consider? îndrept??it ca Universitatea s? îi ofere un loc de munc?, indiferent de situa?ia în care se afl? sau dac? este în conflict cu legea ?i nu mai corespunde profilului unui profesor universitar.

Un alt argument al ideii c? cei certa?i cu legea nu ar trebui s? mai fie l?sa?i s? predea sunt ?i documentele fundamentale dup? care se ghideaz? universitatea, respectiv Carta ?i Codul Etic. Cele dou? documente, care instituie principiile de existen?? ?i func?ionare a institu?iei, au prevederi exprese în ceea ce prive?te profilul moral al cadrelor universitare aflate la catedr?. Unul dintre articolele din Codul Etic, invocat ?i pentru recenta excludere a prorectorului Vasile Popeang?, propune m?suri extreme în leg?tur? cu salaria?ii care aduc grave prejudicii de imagine institu?iei. Legisla?ia în vigoare ?i în special statutul cadrelor didactice ?i Codul Muncii îi cam ?ine îns? cu mâinile legate pe cei afla?i la conducerea Universit??ii „Constantin Brâncu?i“.
Acoperi?i de concedii medicale

Majoritatea cadrelor care au avut probleme cu legea sau chiar condamn?ri penale, unii fiind ?i aresta?i în baza unor mandate de arestare preventiv?, nu au putut fi da?i afar?, pentru c? legea care îi condamn?, îi ?i protejaz?. Acoperi?i de concedii medicale, dar ?i de legisla?ia muncii, profesorii exclu?i temporar, cum a fost cazul lui Gheorghe Caralicea M?rculescu, au revenit la vechiul loc de munc?, fiind repu?i în drepturi de c?tre instan?ele de judecat?. Mai mult decât atât, judec?torii au ?i dispus plata unor sume în valoare de sute de milioane de lei, drept lefuri neîncasate în perioada în care salariatul nu a mai figurat ca angajat.

Exemplele profesorilor certa?i cu legea sunt numeroase ?i au ?inut de-a lungul anilor prima pagin? a ziarelor. Scandalurile în care a fost târât? univeristatea au afectat imaginea acesteia, fiecare în parte ?i to?i la un loc punând um?rul la acest lucru. La un moment dat, preocuparea pentru afaceri cu iz penal, politic? sau cel de-a doilea loc de munc?, de regul? în administra?ie, i-a îndep?rtat pe dasc?li de misiunea lor primordial?, aceea de a le sluji drept modele studen?ilor. ?i nu numai atât, cei care s-au aflat la conducerea Universit??ii din Târgu Jiu au întârziat sau chiar au renun?at s? se mai ocupe de dezvoltarea facult??ilor ?i de alinierea lor la standardele europene. S-a pus la un moment dat în discu?ie chiar închiderea adev?ratului „cuibu?or de nebunii“.
Cei mai mul?i profesori penali par s? provin? de la Facultatea de ?tiin?e Economice, unde reprezentant de frunte este fostul decan Dan Ilie Morega – un politician extrem de controversat, la fel de controversat ca ?i om de afaceri, dac? poate fi numit a?a, având ca fundal o preg?tire în economia socialist?, planificat?.
În ceea ce prive?te dosarele penale, pe lâng? cele economice, cum este dosarul AMORIM, plimbat de procurori pân? la prescrierea faptelor, mai sunt câteva de mare actualitate. De notorietate este cel legat de ac?iunea „Bani pentru partid“, care, dincolo de politic, este o infrac?iune de natur? economic?, legat? de modul de finan?are a partidelor politice.

Prejudicii de miliarde, aduse UCB
„Coleg“ cu Dan Ilie Morega este actualul decan al Facult??ii de ?tiin?e Economice, Constantin C?runtu. Acesta din urm? a avut pe cap mai multe dosare penale, cel mai important fiind legat de neînmatricularea a 600 de studen?i ?i func?ionarea, f?r? avizele ministerului de resort, a specializ?rilor de înv???mânt la distan??. Universitatea a achitat la bugetul de stat miliarde de lei TVA, din aceast? cauz?.
C?runtu a mai fost cercetat într-un dosar care viza o afacere dubioas? prin care acesta ?i-a vândut una dintre firme unui sârb care s-a dovedit c? nu exist?, scopul fiind sc?parea de datorii. Dosarul a fost de asemenea îngropat în seifurile procurorilor.
Alt prof penal este George Niculescu, fost director al Oficiului Jude?ean pentru Turism. Niculescu a ?i fost arestat ?i condamnat pentru tranzac?iile dubioase f?cute cu patrimoniul societ??ii. Prin urmare un alt contra-exemplu pentru studen?ii Universit??ii „Constantin Brâncu?i“.

Condamn?ri
Un nume extrem de cunoscut printre studen?i este cel al lectorului Mariana V?duva, re?inut? pentru luare de mit? ?i trimis? în judecat? pentru aceea?i fapt?. Sunt numai câteva nume de profi gata s? le împ?rt??easc? studen?ilor din experien?a lor.
Facultatea de Drept este reprezentat? de asemenea foarte bine. Un caz de notorietate este desigur cel al lui Nicolae Mischie, care are deja dou? condamn?ri la activ: una la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Arma“, ultima fiind la 4 ani de închisoare cu executare, pentru luare de mit? ?i traffic de influen??. Fostul baron de Gorj îi înva?? tocmai pe studen?ii de la Drept ce înseamn? dreptul, dup? ce a stat ?i 5 zile în arestul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Gorj.
Gheorghe Caralicea M?rculescu, fostul director al Colegiului Pedagogic este deja un veteran al dosarelor penale. Imaginea proast? a lui Caralicea a pus practic pe butuci un colegiu m?cinat de scandaluri.

Rector, fost ?ef ISJ, ex-purt?tor de dosar penal
Numele universit??ii târgujiene este târât, în continuare, în scandaluri, dat? fiind „presta?ia“ actualului rector, Adrian Gorun, ce încearc? din r?sputeri „s? fac? ordine“, înl?turând o parte din reprezentan?ii conducerii. Prorectorii Vasile Popeang? ?i Onisifor Olaru sunt pe cale s?-?i piard? locurile de munc?, pentru c? au îndr?znit s? cear? demisia rectorului.
Adrian Gorun a fost în perioada Conven?iei Democrate, ?i ?eful Inspectoratului ?colar Jude?ean. O perioad? plin? de peripe?ii pentru el, am putea spune…De amintit ar fi c?, la rându-i, actualul rector al Universit??ii „Constantin Brâncu?i“ a fost purt?tor de dosare penale. Nici din punct de vedere moral nu este un exemplu, dac? ar fi s? ne amintim scandalul aventurii pe care a avut-o în trecutul s?u, cu o elev?….Revenind la dosarele penale, putem aduce aminte de hârtia creponat?, plastilina, creta, blocurile de desen ?i acuarelele, achizi?ionate prin 1996-1997 cu nu mai pu?in de dou? miliarde de lei, bani care, la vremea aceea, reprezentau o sum? incredibil de mare. Cu acea „investi?ie“, ?eful ISJ de atunci ?i rectorul de acum, a reu?it s? atrag? aten?ia organelor de cercetare penal?. ?i în prezent, într-un din liceele târgujiene, se afl? o camer? plin? de cret?. Un alt dosar penal pe numele s?u a fost ?i cel privind ni?te ajutoare pentru elevi, în baza unei ordonan?e de Guvern, de prin 1998-1999. Copiii care ar fi trebuit s? primeasc? ulei, zah?r, geci sau teni?i, nu au primit nimic, nici pân? în zilele noastre. A existat chiar ?i o licita?ie, ?i apoi o not? de control, dar…Adrian Gorun a fost transferat la Bucure?ti, la ministerul condus la un moment dat de Andrei Marga. Cu acea ocazie, s-a pierdut ?i urma dosarelor penale întocmite pe numele s?u, mai ales c?, în „afacere“ s-a implicat ?i fostul ?ef al circula?iei, Ion Picu, a c?rei so?ie, cadru didactic, a fost transferat? la Târgu Jiu de la Rovinari…, prin grija fostului ?ef al ISJ.
L-am mai putea trece în list? ?i pe fostul rector al UCB Târgu Jiu, Emil Moroianu, „celebru“ atât pentru modul în care a condus institu?ia, dar ?i pentru b?netul universit??ii, cheltuit haotic ?i mai ales, în interes personal, îns?, cu alt? ocazie. Poate fi îns? enumerat printre „penalii“ care au contribuit cu vârf ?i îndesat la imaginea universit??ii târgujiene.

Luca Marinescu

17.07.2007. 22:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password