Traian Basescu: Soluţia propusă este cea de care România are nevoie acum

„Întâlnirea de ast?zi a fost generat? de solicitarea tututor centralelor sindicale, f?cut? la întâlnirea pe care am avut-o duminic?, la Cotroceni. Atunci s-a solicitat o discu?ie între sindicate, Guvern, patronat, partide politice, cu medierea sau moderarea Pre?edin?iei. Probabil din motive tehnice, sindicatele au rugat institu?ia preziden?ial? s? adreseze invita?iile. Deci nu a fost o întâlnire generat? de Pre?edin?ie. Nici nu a avut ca obiectiv nimic altceva decât dezbaterea proiectului de acord cu Fondul Monetar Interna?ional. Vreau s? v? spun c? am observat foarte mul?i care spun: „De ce nu s-a discutat înainte?”. Ce s? se discute înainte? Eu am lansat în dezbatere c?tre to?i cei interesa?i proiectul de acord cu Fondul, Banca Mondial? ?i Uniunea European?, imediat ce acesta a fost tradus. Înc? de ieri, am transmis pe e-mail traducerea proiectului de acord c?tre to?i cei care au participat ast?zi. Unii le-au primit chiar ast?zi, înainte de începerea discu?iilor.

În ceea ce m? prive?te, sus?in f?r? rezerve c? solu?ia adoptat? în proiectul de acord cu Fondul, Banca Mondial? ?i Uniunea European? este cea mai bun? solu?ie pe care România o putea adopta în acest moment. Am s? argumentez ?i ce a stat la baza acestei solu?ii. În primul rând, cifrele economice. V?d c? toat? lumea d? solu?ii, partidele se reped s? î?i anun?e la televizor solu?iile, dar nu sunt sus?inute de cifre solu?iile lor. De aceea, pe ace?ti diletan?i îi consider ni?te promotori ai dezinform?rii românilor. Atunci când voi vedea solu?ii argumentate cu cifre, predictibile, pornind de la realit??ile noastre economice, bazate tot pe cifre, le voi considera solu?ii alternative. Pân? atunci, r?mân doar cele dou? alternative discutate cu Fondul: cre?terea fiscalit??ii, în paralel cu reducerea cu 20% a salariilor bugetarilor, sau, cea adoptat? de noi, blocarea oric?rei cre?teri de fiscalitate ?i reduceri de cheltuieli în interiorul bugetului de stat ?i al bugetului de asigur?ri sociale. Eu am sesizat ast?zi o nuan?? care, de altfel, a ?i generat reac?ia mea de a-i anun?a pe to?i participan?ii c? Pre?edin?ia nu mai particip? la un astfel de format. Era nuan?a c? Guvernul ?i Pre?edin?ia au luat m?suri împotriva românilor. Resping categoric o astfel de abordare. Solu?ia pe care eu ?i Guvernul am propus-o românilor este o solu?ie care reflect? ceea ce poate România acum ?i o alternativ? la cre?terea rapid? a gradului de îndatorare a ??rii.

Am s? mai fac o men?iune care, poate, nu place: este ?i solu?ia de a recupera ceea ce s-a consumat f?r? acoperire în produc?ie sau productivitate în perioada 2007-2008. Noi to?i am ?tiut atunci c? avem salarii mai mari decât cre?terea de produc?ie ?i productivitate, c? avem pensii mai mari decât fondul pe care-l realizam, destinat pl??ii pensiilor. Atunci am avertizat – ?i când cre?teau salariile în veselie ?i când au crescut pensiile – c? vom ajunge la nesustenabilitate. Nu m? bucur c? am avut dreptate, dar nu avem alt? solu?ie. Alternativa la aceste m?suri este continuarea spiralei împrumuturilor. Împrumuturile vor ajunge foarte repede s? sufoce orice ?ans? de dezvoltare a României. De asemenea, o spun responsabil, pe un mediu european în care tot mai multe ??ri intr? în dificultate, trebuie s? vedem ?i de ce intr?. ?i v? rog s? privi?i c? intr? în dificultate acele ??ri care au datorii mari. Am observat acest lucru ?i aceasta a fost motiva?ia pentru care, împreun? cu Guvernul, cu guvernatorul B?ncii Na?ionale ?i cu exper?i ai B?ncii Na?ionale, am stabilit c? solu?ia corect? este s? diminu?m spirala împrumuturilor pentru consum.

Sigur c? nu rezolv?m integral problema anul acesta. Va trebui s? se ia m?suri în continuare de cre?tere a veniturilor, prin diminuarea evaziunii fiscale, prin l?rgirea bazei de impozitare. Dar acum trebuie s? ac?ion?m imediat. Unii spun: de ce nu s-a f?cut de anul trecut? Probabil, uit? c? ultimul trimestru al anului 2009 a fost un an de criz? politic?. Meritul politicilor guvernamentale de anul trecut este doar acela – dac? este un merit neînsemnat – c? a stopat spirala cre?terii cheltuielilor din bugetul de stat. Sigur, nu voi enumera toate m?surile care trebuie preg?tite pentru anul 2011, pentru a cre?te veniturile în bugetul de stat. Dar acum, acestea sunt m?surile pe care le putem lua imediat, pentru a preveni îndatorarea tot mai mare a ??rii. Ca urmare a abord?rilor pe care le-au avut centralele sindicale, c? pozi?ia ar fi împotriva românilor, nu numai c? reac?ionez categoric împotriva unei astfel de atitudini, dar am decis, împreun? cu Primul-ministru – ?i sus?in punctul de vedere al Primului-ministru – ca scrisoarea c?tre Fondul Monetar Interna?ional s? nu fie adoptat? de Guvern, decât dac? are avizul CES, Consiliul Economic ?i Social, unde se întâlnesc Guvern, patronate ?i sindicate. Dac? de acolo ies solu?ii mai bune decât cea pe care Guvernul o propune acum prin scrisoarea c?tre Fond, m-a? bucura. Dar trebuie s? fie solu?ii prin care s? încerc?m s? ne apropiem de a cheltui atât cât producem. Cu cât cheltuim mai mult decât producem, cu atât ne va fi mai greu în urm?torii doi, trei ani. Putem s? ajungem în situa?ia de a fi salva?i, cum este Grecia sau cum ar putea fi alte ??ri ale Uniunii Europene, pentru care s-a constituit deja fondul de interven?ie de 750 de miliarde de euro. Ce propun eu românilor este s? nu ajungem acolo. Cu cât întârziem astfel de m?suri, cu atât ele vor fi mai grele. Vreau s? ?ti?i c? ?i acest nivel, înc? acceptabil, de îndatorare pe care îl are România este un nivel care ne reduce libertatea de ac?iune.

De aceea eu insist pentru m?suri interne ?i nu pentru crearea premiselor pentru ca ?i în continure s? împrumut?m bani. ?i o s? v? dau un exemplu, pe care v? rog s? îl trata?i responsabil, pentru c? este simplu, aici sunt cifre: dac? noi implement?m programul pe care l-am convenit cu Fondul de reducere a cheltuielilor bugetului de stat, vom r?mâne cu un deficit de 6,8% anul acesta. Vom avea acord cu Fondul Monetar Interna?ional ?i, dincolo de – nu dau o cifr? exact?, dar aproximativ trei miliarde pe care îi mai primi pân? la sf?r?itul anului de
la Fond ?i de la Uniunea European?, ar mai trebui s? împrumut?m de pe pia?? diferen?a pân?
la 8,8 miliarde, asta înseamn? deficit de 6,8% din produsul intern brut. Deci ar trebui s?
mai împrumut?m înc? circa cinci miliarde de euro, dar în condi?ii de acord cu Fondul Monetar Interna?ional. În cazul în care nu avem un acord cu Fondul Monetar Interna?ional, am auzit ?i aceast? teorie lansat?, deficitul bugetului de stat în acest an, deci consum?m mai mult decât producem, ar fi 11,7 miliarde, asta înseamn? 9,1% deficit. ?i îi rog atunci pe oamenii „veseli” din politic?, din pres?, din lumea sindical?, din lumea de afaceri s? spun? cum ar putea s? împrumute România 11,7 miliarde de euro pentru a-?i acoperii deficitul, în condi?ii f?r? acord cu Fondul? Eu v? asigur c? nu am putea s? împrumut?m prea mult ?i asta ar însemna s? începem imediat s? nu mai pl?tim, nu s? reducem, s? nu mai pl?tim salarii ?i pensii. Am avertizat înc? din campanie, din campania preziden?ial?, c? avem nevoie de reforma statului, de restructurarea statului ?i a cheltuielilor statului, de faptul c? avem un stat care ne cost? prea mult. Nu am am?git pe nimeni în campanie.

Acum îns?, sus?in cu toat? t?ria c? trebuie s? facem acest lucru. Acum este cel mai mic cost pe care îl putem suporta. Cu cât întârziem, cu atât costurile pentru români vor fi mai mari. ?i întrebarea mea r?mâne: cum am putea împrumuta 11,7 miliarde de euro pân? la sfâr?itul anului, pentru a ne finan?a nevoile de a pl?ti pensii ?i salarii? Este o întrebare pe care o pun în modul cel mai onest ?i care sper s? fie pus? tuturor acelora care anun?? solu?ii enun?ând pur ?i simplu idei f?r? s? le sus?in? cu cifre, f?r? s? le sus?in? cu adev?r. Repet, am convingerea c? aceast? furibund? campanie vizeaz? în primul rând crearea de dezordine. Sunt foarte mul?i care doresc s? revin? la perioada anilor 90, când s-au îmbog??it din dezordine. Eu cer rigoare ?i abordarea solu?iilor care pot face din România, în continuare, o ?ar? cu ?anse, care î?i stabile?te singur? destinul, ?i nu o ?ar? sufocat? de datorii, care s? ajung? s? fie salvat? condi?ionat. V-am dat exemplu – ?i aceast? mic? datorie – cât de dependen?i ne face de pia?? existen?a sau nu a acordului cu Fondul, capacitatea noastr? de a ne asigura resursele bugetare de care avem nevoie pentru a ne acoperi cheltuielile dac? nu am avea un acord cu Fondul. ?i, sigur, un acord cu Fondul nu poate fi decât în dou? variante: ori cre?tere de venituri, ori reducere de cheltuieli. Fondul nu-i Armata Salv?rii, nu face cadouri. Iar ce v? propun eu acum ?i ce le propun românilor este ca împreun? s? ie?im din dificultate, cu asumarea de sacrificii de la Pre?edinte pân? la cel mai neînsemnat func?ionar, ?i nu cu lozinci. Nu ne scoate din dificultate nicio lozinc?. Nu ne iart? de iresponsabilitatea cheltuielilor din 2007-2008 nimeni. Acesta este mesajul pe care eu am dorit s?-l transmit. Consider c? prin con?inutul scrisorii – bazat?, repet, pe cifre, pe consultarea celor mai autorizate instititu?ii din România cu privire la abordarea pe care s? o avem, deci prin con?inutul scrisorii eu am f?cut o ofert? corect? românilor. O solu?ie alternativ?, dac? va fi adus? în discu?ie, poate s? fie. Eu nu-mi însu?esc decât solu?ia corect?. V? mul?umesc mult!”

11.05.2010. 23:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password