Termoservuri – perspectivele în contextul preconizatelor organizări din sistemul energetic

Despre rolul ?i importan?a tuturor termoservurilor ?i în general al „ servurilor ” în asigurarea siguran?ei ?i stabilit??ii sistemului energetic în parte ?i în totalitatea acestuia nu mai este cazul s? argument?m.

Acolo unde se învârte?te o turbin? la care orice dereglare cât de mic? – de sutimi sau miimi de milimetri este privit? ca o defec?iune cu urm?ri serioase, deci acolo unde milimetrii, gradele, barii etc. sunt urm?ri?i în completitudinea lor, fiecare condi?ionând existen?a sau func?ionarea normal? a celorlal?i, acolo trebuie s? existe speciali?ti pur-sânge, deci acei oameni a c?ror cuno?tin?e, experien?? ?i competen?? pot ?i trebuie s? ?in? sub control un asemenea complicat ?i delicat mecanism.

?i ceea ce specialistul de la tabloul de comand? sesizeaz? ?i decide, pân? la oprirea grupului, acolo începe activitatea celor de la servuri, activitate care în cea mai mare parte a cazurilor este planificat?, dar mai sunt cazuri grave, (avarii, accidente tehnice, erori de procese informatice etc.) cu urm?ri necalculate, la care sunt chema?i speciali?tii servurilor inopinat.

Este o activitate mai pu?in mediatizat?, mai discret?, dar este nedrept s? nu fie cunoscut?.

Închipui?i-v? un incendiu, imagine care este legat? de activitatea precipitat? ?i plin? de curaj a pompierilor, care se bucur? de aten?ia ?i aprecierea popula?iei.

Dar este mai greu s? v? imagina?i o avarie de la cele mai m?runte pân? la cele grave, cauzatoare de dezastre ?i c? la înl?turarea c?rora, în timp cât mai scurt ?i cu efecte cât mai mici, particip? energeticienii avându-i al?turi de ei pe reparatori, pe doctorii utilajelor, care, ne?inând seama de ce-i poate a?tepta, intervin la timp gândindu-se numai la ceea ce ne-ar a?tepta pe noi, pe ceilal?i dac? ei nu ar interveni.

În acele momente critice putem sus?ine c? la ace?ti oameni sentimentul datoriei este precump?nitor instinctului de conservare, c? eroismul este adjectivul care s-ar putea ata?a în mod firesc acestora.

?i acest colectiv, a c?rui activitate este vital? pentru energia electric? ?i termic? trebuie s? a?tepte scheme de organizare dictate nu de ra?iuni tehnice ci mai mult politice, organiz?ri care s?-i despart? birocratic de îns??i obiectul activit??ii lor.

Preciz?m c? nu este vorba de o coloan? auto, de o autobaz?, care poate s? apeleze la un service specializat, ci de ditamai central?, un adev?rat mastodont cu patru grupuri energetice de 330 MW fiecare, un adev?rat transatlantic uria?, din a c?rui pântece se na?te energia electric? ?i termic? ?i a c?ror co?uri domin? talazurile de steril ale carierelor care-l înconjoar?.

În prezent se zvone?te c? politicienii urzesc o alt? form? de organizare din ce a mai r?mas din energetica autohton?.

Astfel, se pune la cale ca Societatea Comercial? de Distribuire ?i Furnizare a Energiei Electrice „ Electrica ” S.A., societate comercial? cu capital integral de stat s? preia unele pachete de ac?iuni de la „ Hidroelectrica ” S.A. ?i complexurile energetice Rovinari ?i Turceni.

Aceast? m?sur? ar fi operabil? începând cu luna aprilie a.c., urmând ca în termen de 90 de zile de la data intr?rii în vigoare a hot?rârii de guvern, s? fie aplicat? efectiv, prin modificarea unor acte normative ca hot?rârile guvernului nr. 627/2000 privind organizarea Companiei Na?ionale de Electricitate, nr. 857/2002 privind reorganizarea societ??ii comerciale de Producerea Energiei Electrice în hidrocentrale „ Hidroelectrica ” ?i nr. 103/2004 privind unele m?suri pentru restructurarea activit??ii de producere a energiei electrice ?i termice pe baz? de lignit – prin care s-au înfiin?at complexurile energetice.

Noua structur? propus? include activit??i de distribu?ie, furnizare, mentenan?? ?i produc?ie astfel încât societatea va fi integrat? pe vertical? cu prezen?? regional? ?i se va realiza prin asocierea actualei S.C. Electrica S.A. cu S.C. Hidroelectrica S.A. ?i cu complexurile energetice Rovinari ?i Turceni.

Crearea acestei societ??i, care va cuprinde o capacitate ini?ial? de producere de 9,305 MW, îi va permite s? profite de sinergiile ?i beneficiile ob?inute prin implicarea în toate etapele lan?ului energetic – produc?ie, furnizare, distribu?ie ?i mentenan??.

Analiza factorilor cheie – siguran?a ?i stabilitatea func?ion?rii sectorului energetic indic? faptul c? politicienii au realizat, m?car prin compara?ie cu ??rile vecine, necesitatea existen?ei unui juc?tor puternic la nivel na?ional ?i regional, care s? determine crearea unui sistem eficient, sigur ?i sustenabil de furnizare a energiei electrice ?i termice în România.

Continu?m prezentarea, atât cât am putut s? ne inform?m pe c?i mai mult sau mai pu?in oficiale, a sectorului energetic în viziunea actualei proiectate organiz?ri.

Prin noua societate „ Electrica ” S.A., se va încuraja dezvoltarea concuren?ei pe pia?a energiei din România, devenind un standard pentru ceilal?i participan?i pe pia??.

A?a cum s-a întâmplat ?i în alte state membre ale Uniunii Europene, companiile multina?ionale de energie (câteva dintre acestea fiind prezente ?i pe pia?a româneasc? de energie – vezi CEZ – din Cehia) nu sunt stimulate de cadrul actual s? concureze întotdeauna în mod eficient astfel încât s? asigure suportabilitatea pre?urilor la consumator pe pie?ele pe care activeaz?.

La nivelul Uniunii Europene se desf??oar? o serie de analize, dar exist? informa?ii c? anumite companii încearc? evitarea concuren?ei ?i le respect? numai dac? sunt obligate s-o fac?. Astfel, crearea unui juc?tor român puternic va încuraja concuren?a, acesta devenind un standard în ceea ce prive?te pre?urile practicate ?i serviciile prestate.

O parte semnificativ? din capacitatea de produc?ie instalat? existent? ?i care nu face parte din S.C. Electrica S.A., urmeaz? a fi, în principiu, privatizat?, asigurându-se astfel c? noua companie nu va afecta negativ concuren?a.

Capacit??ile de producere instalate pe care le va de?ine S.C. Electrica S.A. vor reprezenta 49 % din totalul intern, un nivel mai redus decât media de 55 % înregistrat? în Uniunea European? pentru cea mai mare companie din respectiva pia??.

Cota de?inut? în aceste condi?ii din totalul produc?iei de energie furnizat? pe pia?a din România va fi de 50 %, care este de asemenea, sub media Uniunii Europene.

Datorit? investi?iilor propuse pentru producerea de energie electric? regenerabil?, sustenabilitatea furniz?rii de energie în România va fi îmbun?t??it?.

Prin aplicarea acestei reorganiz?ri, se va resim?i un impact asupra mediului de afaceri.

În prezent, în România nu mai exist? o companie de electricitate. Cele care au existat imediat dup? revolu?ie, respectiv regia autonom? de electricitate – RENEL, divizat? apoi ?i transformat? în compania na?ional? de electricitate – CONEL, au fost f?râmi?ate pân? la dezvoltare.

Astfel c? în prezent se simte nevoia unei companii de electricitate suficient de mare pentru a putea s? participe în proiecte regionale ?i interna?ionale în beneficiul pie?ei din România. S-a ajuns la concluzia c? numai o companie suficient de puternic?, de o asemenea m?rime va permite dezvoltarea acestor tipuri de proiecte. (va urma)

M.C.

09.04.2008. 06:41


cititor 14.04.2008. 19:58

Ciurica 14.04.2008. 13:11

cititor 10.04.2008. 09:46

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password