Termoservuri – perspectivele în contextul preconizatelor organizări din sistemul energetic – 2

Despre rolul ?i importan?a tuturor termoservurilor ?i în general al „ servurilor ” în asigurarea siguran?ei ?i stabilit??ii sistemului energetic în parte ?i în totalitatea acestuia nu mai este cazul s? argument?m.

(continuare din num?rul trecut)

(continuare din num?rul trecut)

În actuala conjunctur? energetic?, pia?a de energie din ?ara noastr? necesit? investi?ii semnificative, atât în scopul moderniz?rii activelor existente cât ?i în scopul investi?iilor noi, atât în centrale noi, în instala?ii pentru activitatea de distribu?ie, cât ?i pentru respectarea cerin?elor de mediu.

Capacit??ile de produc?ie ?i de distribu?ie propuse pentru a fi integrate în S.C. Electrica S.A. vor fi modernizate în schimbul unei sume totale de 1.000 milioane de euro din care 600 milioane de euro pentru retehnologizarea complexurilor energetice Turceni ?i Rovinari.

S.C. Electrica S.A. va contribui în mod semnificativ la îndeplinirea lucr?rilor de investi?ii în sectorul energetic românesc în ceea ce prive?te noile active de produc?ie ?i sursele de producere a energiei pe baz? de resurse regenerabile, inclusiv pentru respectarea obiectivelor de mediu asumate prin tratatul de aderare pentru cele dou? complexuri energetice.

În ce prive?te impactul social, se are în vedere minimalizarea disponibiliz?rilor.

Astfel, se au în vedere reduceri de locuri de munc? propor?ional cele mai sc?zute datorit? nevoilor reduse de modernizare ?i reorganizare a hidrocentralelor ?i capacit??ii importante de a oferi oportunit??i de reorientare profesional?.

De asemenea vor ap?rea oportunit??i privind crearea de noi locuri de munc? în special în regiunile rurale unde se preconizeaz? s? fie construite capacit??i adi?ionale de 300 MW pe baz? de gaze, 425 MW pe baz? de resurse regenerabile (biomas?, eolian? ?i micro-hidrocentrale) ?i 1.000 MW centrale cu acumulare pompare.

Un efect pozitiv se a?teapt? ?i în rela?iile cu consumatorii casnici, pentru care se a?teapt? ca pre?urile s? devin? mai stabile ?i mai mici pe termen lung, mai ales c? urmare a cre?terii productivit??ii muncii cât ?i prin mixul de produc?ie bine echilibrat.

În ce prive?te protec?ia mediului se vor reabilita centralele pe baz? de c?rbune inferior, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra microclimatului local ?i regional prin reducerea polu?rii, a emulsiilor de CO2 propor?ional cu cele mai mici datorate ponderii ridicate a producerii de energie electric? în hidrocentrale ?i ca urmare a aplic?rii instala?iilor de desulfurare .

Tot în scopul protej?rii mediului, investi?iile de tip „ Greenfield ” în capacit??ile de produc?ie a energiei pe baz? de resurse regenerabile ?i de asemenea reabilitarea capacit??ilor hidroenergetice ?i a termocentralelor existente vor ajuta România s? ating? obiectivele fixate în ceea ce prive?te producerea de energie „curat?”.

Combustibilul necesar pentru func?ionarea centralelor pe c?rbuni este disponibil, iar cele dou? complexuri includ cariere adiacente care asigur? necesarul de combustibil pentru urm?torii 35-40 ani.

Pe de alt? parte, complexurile energetice Rovinari ?i Turceni prezint? o problem? de finan?are a proiectelor prev?zute în angajamentele încheiate de România cu Uniunea European? pe probleme de mediu.

Din acest punct de vedere, unul din avantajele noii structuri ale S.C. Electrica S.A. poate fi determinat ?i de premizele conform c?rora S.C. Electrica S.A. va realiza investi?ii semnificative de retehnologizare ?i de tip „ Greenfield ” între anii 2007-2014 de 1.000 ?i respectiv 1.400 milioane euro.

Din aceasta suma de 750 milioane de euro este disponibil? în urma privatiz?rilor companiilor de distribu?ie (privatiz?ri încheiate sau care sunt în curs de desf??urare), astfel fiind disponibil un total de 2.500 milioane de euro în total fonduri (presupunând o rat? a îndator?rii de 30:70).

De men?ionat c? toate investi?iile ?i retehnologiz?rile propuse vor fi achitate din fondurile disponibile în urma privatiz?rilor realizate în trecut, iar eventualele diferen?e vor fi ob?inute din împrumuturi.

Comparând structura pie?ei de produc?ie energetic? a ??rilor europene, a?a cum a fost prezentat? de Comisia European? în „ Anexa tehnic? la raportul comisiei pentru implementarea pie?ei interne de gaz ?i energie electric? ”, se demonstreaz? c? valoarea medie în Uniunea European? a cotei de pia?? a celei mai mare produc?tor de energie din fiecare ?ar? este de 55 %.

Valoarea maxim? a capacit??ii instalat? preconizat? pentru noua entitate -21 % în 2008 ?i 24 % în 2002 din produc?ia intern? a ??rii r?mâne mult sub media european?.

Cât prive?te impactul financiar atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât ?i pe termen lung (pe 5ani), asupra bugetului general consolidat, acesta va fi unul favorabil, întrucât o societate puternic? va genera venituri bugetare suplimentare, având în vedere profitabilitatea estimat? a acestei societ??i, caracterizat? de o valoare a întreprinderii de 20-24 miliarde euro, ce va cre?te progresiv pân? în 2012. Pe aceast? baz?, profitul net total al S.C. Electrica S.A. este estimat s? ajung? în anul 2012 la 800 milioane euro, cu o rat? a rentabilit??ii activelor de 8-11 % iar nivelul investi?iilor s? fie de aproximativ 2 miliarde euro.

Prin crearea de noi locuri de munc?, se vor genera venituri bugetare suplimentare din impozite ?i diverse contribu?ii ?i taxe aferente.

În perspectiv?, se inten?ioneaz? ca S.C. Electrica S.A. s? fie privatizat? prin listare unui pachet semnificativ de ac?iuni la o burs? de valori în urm?torii 3 pân? la 5 ani.

Aceasta va permite cre?terea regional? ?i se va asigura ca for?ele de pia?? încurajeaz? profitabilitatea societ??ii.

În acela?i timp listarea la Burs? va asigura prezen?a ac?ionariatului privat în cadrul societ??ii.

Valoarea a 25 % IPO din S.C. Electrica S.A. este estimat? a fi de aproximativ 5-10 miliarde euro.

Privit din punct de vedere juridic, proiectul de hot?râre este compatibil cu directivele 2001/77/El, 2003/54/El (a doua directiv? a electricit??ii), 2004/8/El ?i politica energetic? a Europei.

În cadrul revizuirii politicii energetice a Uniunii Europene, Comisia European? a propus pe 10 ian. 2007 un pachet integrat în ceea ce prive?te energia ?i schimb?rile climatice în scopul reducerii emisiilor pentru secolul 21.

Ceea ce este important, integrarea vertical? ?i privatizarea activelor aferente nu sunt interzise de c?tre nici-o directiv?, lege sau regulament al Uniunii Europene.

Aceasta constituie un mare avantaj, care a f?cut posibil? ?i promovarea acestei

hot?râri, despre care societatea civil? a fost informat? prin afi?area ei pa pagina de internet a S.C. Electrica S.A., respectiv a Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Statului, în vederea acord?rii posibilit??ii cet??enilor, reprezentan?ilor societ??ii civile, de a formula critici, observa?ii sau de a face propuneri.

Singura necunoscut? mare a acestei ini?iative, atât de târziu demarat? ar fi aceea c?, intrând în campania electoral? atât de mult preg?tit? ?i a?teptat? de juc?torii politici, aceasta s? nu fie uitat? într-un anume dosar, iar dosarul într-un anumit sertar ?i sertarul s? nu mai fie deschis decât dup? ce fream?tul luptei electorale se va fi stins iar noii actori s? înceap? s?-?i aminteasc? promisiunile f?cute, dac? acestea trebuie sau nu s? fie îndeplinite sau dac? nu cumva vreun nou grup de interese s? înmormânteze ?i aceast? ini?iativ? pe motivul c? a fost promovat? de opozi?ie sau de fosta conducere. S? tr?im ?i s? vedem.

M.C.

16.04.2008. 05:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password