Taxa de poluare se recuperează în instanţă

Dup? ce, în aprilie, Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene (CJUE) a ar?tat c? taxa de poluare care se aplic? la prima înmatriculare în România a unui autovehicul descurajeaz? importul ?i punerea în circula?ie a vehiculelor de ocazie cump?rate în alte state membre UE, sute de persoane î?i cer în instan?? banii intra?i deja în conturile Administra?iilor Finan?elor Publice (AFP). Unii au câ?tigat deja, iar al?ii a?teapt? hot?rârea instan?elor, care au decis îns? suspendarea proceselor.  
Taxa de poluare este ilegal? în opinia Casei de avocatur? Coltuc. Curtea European? de Justi?ie (CEJ) a decis c? taxa de prim? înmatriculare practicat? de România este ilegal?, pentru c? încalc? legisla?ia Uniunii Europene. Judec?torii din Luxemburg s-au pronun?at asupra unei solicit?ri venite de la Tribunalul Sibiu, în care magistra?ii români au solicitat un punct de vedere al CEJ, pentru cazul unui român care încerca s?-?i recupereze banii pl?ti?i pe tax?. Judec?torii europeni au constatat c? “taxa de poluare introdus? de România, impus? ma?inilor la prima lor înregistrare în România, contravine legisla?iei Uniunii Europene” ?i c? “are efectul de a descuraja importul ?i punerea în circula?ie a ma?inilor second-hand cump?rate în alte state membre”, conform unui comunicat al CEJ.
Efectul taxei române?ti, spun judec?torii de la CEJ, este c? “vehiculele second-hand importate, cu o vechime considerabil?, sunt taxate cu pân? la 30 % din valoarea lor – chiar dac? este aplicat? o reducere însemnat? la tax? ca urmare a sc?derii valorii acestora – în timp ce ma?inile similare oferite pe pia?a auto second-hand intern? nu sunt supuse acestei taxe. În atare condi?ii, legisla?ia are ca efect descurajarea importului ?i înscrierii în circula?ie în România a ma?inilor second-hand cump?rate în alte state membre”.
Punctul de vedere al CEJ a fost emis la cererea Tribunalului Sibiu, care judec? un proces în care un român a dat în judecat? statul, pentru c? a considerat c? taxa de prim? înmatriculare este ilegal?. Magistra?ii sibieni au vrut s? afle de la CEJ dac? taxa contravine sau nu legisla?iei europene. R?spunsul CEJ arat? c? legisla?ia european? interzice statelor membre s? ia m?suri de taxare în exces a unor produse provenind din alte state, în favoarea celor de provenien?? autohton?.
Românul care a dat statul în judecat? ?i-a cump?rat, în iulie 2008, o ma?in? second-hand din Germania, cu pre?ul de 6.600 de lei. Motorul ma?inii avea o capacitate cilindric? de 2.155 centimetri cubi ?i standard de poluare Euro 2, fiind fabricat în 1997. Pentru a-?i putea înmatricula ma?ina în România, b?rbatul a trebuit s? pl?teasc? o tax? de poluare de 7.595 de lei.
Restituirea taxei
Documenta?ia necesar? este:
• cererea de restituire a taxei;
• copie de pe chitan?a de plat? a taxei;
• original ?i copie de pe cartea de identitate a autovehiculului eliberat? de RAR – copia va fi certificat? cu men?iunea “conform cu originalul”;
• original ?i copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului eliberat de Serviciul Înmatricul?ri din cadrul Institu?iei Prefectului;
• un document din care s? rezulte data primei înmatricul?ri a autovehiculului în str?in?tate;
• copie de pe cartea de identitate a persoanei;
• declara?ie pe proprie r?spundere cu rulajul mediu anual la data înmatricul?rii în România, exprimat în kilometri;
• expertiza tehnic? efectuat? de RAR privind deprecierea autovehiculului rulat.
Pa?i de urmat
Primul pas este înregistrarea unei peti?ii la Direc?ia General? de Finan?e Publice Jude?ene, prin intermediul c?reia se sus?ine c? taxa este contrar? dreptului comunitar ?i discriminator ?i se solicit? restituirea ei, actualizat? cu dobânda legal? pân? la data pl??ii. Reprezentan?ii Direc?iei sunt obliga?i s? r?spunda la aceasta cerere în 30 zile.
În situa?ia în care r?spunsul este negativ, cel care solicit? returnarea taxei trebuie s? întocmeasc? o cerere de chemare în judecat? a Direc?iei Generale a Finan?elor Publice pe care o va depune la Sec?ia de Contencios Administrativ ?i Fiscal a tribunalului în raza c?ruia î?i are domiciliul.
“Taxa de poluare introdus? de România, impus? ma?inilor la prima lor înregistrare în România, contravine legisla?iei Uniunii Europene. Respectiva lege (prin care s-a introdus taxa de poluare la prima înmatriculare, n.r.) are efectul de a descuraja importul ?i punerea în circula?ie a ma?inilor second-hand cump?rate în alte state membre”, a decis, în 7 aprilie 2011, Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene de la Luxemburg (CJUE).
Av. Coltuc Marius, fondator Casa de avocatur? Coltuc a declarat c? deciziile Cur?ii de Justi?ie a UE sunt executorii ?i general obligatorii pentru toate Statele Membre, ?i, în cadrul fiec?rui stat membru, pentru toate autorit??ile acestuia: Legislative, Executive, Judec?tore?ti.
Procedura de restituire parcurge una sau dou? faze, în func?ie de pozi?ia Ministerului Finan?elor. Într-o prim? faz?, contribuabilul care a pl?tit taxa va face o cerere de restituire c?tre Administra?ia Financiar? la care a achitat-o în baza deciziei Cur?ii ?i a articolului 110 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene.
Dac? Administra?ia Financiar? refuz? restituirea taxei, contribuabilul va introduce o ac?iune la tribunal – sec?ia de contencios fiscal, care va face aplicarea deciziei Cur?ii. Ac?iunea este supus? taxei de timbru, explic? deputatul liberal Chiuariu, membru în Comisia juridic? a Camerei Deputa?ilor. Termenul general de prescrip?ie pentru crean?e bugetare este de cinci ani.
Taxa de prim? înmatriculare sau de poluare încalc? legisla?ia Uniunii Europene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea ma?inilor second-hand din alte state pe teritoriul României, arat? Curtea de Justi?ie a Comunit??ilor Europene (CJUE), într-un punct de vedere exprimat la cererea unei instan?e române?ti.
Avocat Coltuc Marius Vicen?iu spune c? pentru autovehiculele achizi?ionate în vederea înmatricul?rii în România înainte de 15 decembrie 2008 ?i care au fost înmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare triplat?, diferen?a dintre taxa pl?tit? ?i cea stabilit? potrivit OUG 50/2008 se restituie la cerere, în termen de 45 zile de la data depunerii cererii de restituire înso?ite de documenta?ia necesar?.

27.06.2011. 11:01


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password