Strategie energetică – energie electrică mai ieftină


Premierul C?lin Popescu T?riceanu a declarat, s?pt?mâna trecut?, în cadrul sedin?ei de Guvern, în care a fost aprobat? Strategia energetic? pentru perioada 2007-2020, c? dore?te înfiin?area unei companii în sectorul energetic, care s? regrupeze produc?ia, distribu?ia ?i transportul, ?i prin care România s? poat? rivaliza cu celelate ??ri din regiune. „Obiectivul general al strategiei energetice îl constituie asigurarea necesarului de energie electric? atât pe termen mediu, cât ?i pe termen lung, la un pre? mai sc?zut”, a declarat premierul. Astfel, pân? în 2020 se preconizeaz? o dublare a produc?iei de energie electric?, efortul investi?ional fiind estimat la cel pu?in 35 miliarde de euro.
Cele trei obiective generale ale strategiei sunt securitatea energetic?, dezvoltarea durabil? ?i competitivitatea sectorului energetic. ”Concluzia principal?, a dezbaterii, este evaluarea posibilit??ii cre?rii unei noi companii în domeniul energiei electrice, care ar putea s? regrupeze componentele de produc?ie, componentele de distribu?ie r?mase înc? neprivatizate. În domeniul produc?iei nu s-a privatizat aproape nimic; cu mici excep?ii, cred c? în domeniul hidrocentrale ?i, probabil, centrale termice care sunt date administra?iei locale.

Aceast? nou? entitate va trebui s? respecte regulile europene de separare a celor trei sectoare: produc?ie, transport, distribu?ie, dar ea va permite României s? î?i poat? atinge cele trei obiective, mai ales în ceea ce prive?te asigurarea securit??ii energetice ?i posibilitatea de a se implica în luarea unor decizii strategice în domeniu, care vizeaz? România”, a explicat primul-ministrul. T?riceanu a mai subliniat c?, dore?te ca, noua companie s? devin? un actor puternic în plan intern ?i regional ?i a amintit c?, ??ri precum Cehia, Italia, Fran?a sau Germania de?in companii puternice, care joac? un rol important pe pia?a interna?ional?.

O astfel de companie na?ional? va putea asigura securitatea energetic? a României ?i va putea promova proiecte de anvergur? ?i de interes pentru ?ara noastr?, precum Nabucco sau Constanta-Trieste, a sus?inut T?riceanu. Premierul a amintit c? normele europene prev?d separarea produc?iei, transportului ?i distribu?iei de energie, dar permit de?inerea activelor majoritare de o singur? entitate. ”Vreau s? realiz?m acela?i lucru ?i pentru România, pentru c?, din p?cate, politica de privatizare haotic? care s-a produs în anii ’90 ?i începutul anilor 2000, ne va l?sa cu un sector energetic care, într-adevar, va fi privatizat, dar care va fi ulterior supus unor mi?c?ri de fuziuni ?i achizi?ii care sunt absolut necesare pentru o rea?ezare ?i o consolidare a pie?ei”, a afirmat ?eful Executivului. T?riceanu a anun?at c? ANRE va organiza, o discu?ie cu produc?torii din domeniul hidroelectric, nuclear ?i termoelectric, urmând a se analiza care unit??i energetice pot fi înglobate în noua companie ?i care vor putea fi privatizate. ”Exist? doua variante: înglobarea tuturor componentelor de produc?ie, ca apoi s? le vindem pe cele de care ne putem desp?r?i, nu nucleul companiei, îns?, sau de la început s? nu le înglob?m ?i s? le privatiz?m prin intermediul MEF ?i AVAS”, a declarat premierul.

Compania va fi de?inut? în majoritate de stat într-o prim? faz?, ?inând cont ca 20% din Electrica apar?ine Fondului Proprietatea, ulterior compania urmând a fi listat? prin pachete minoritare pe burs?. Primul-ministru a subliniat, îns?, c? nu e vorba de crearea unei entita?i energetice ”pe vecie”, ci doar care s? asigure securitatea energetic? a României ?i dezvoltarea unor proiecte importante. ?eful Executivului a anun?at c?, în s?ptamânile urm?toare, va fi demarat? o analiz? a unit??ilor economice care ar putea face parte din aceast? companie, iar în termen de 30 de zile s-ar putea stabili care va fi structura acesteia. Nu în ultimul rând, primul-ministru a ar?tat ca o astfel de companie va putea asigura pre?uri sc?zute pentru consumator, evitând astfel posibilitatea ca, anumi?i operatori, s? ajung? s? controleze pre?urile în domeniu.
„Efortul investi?ional pân? în 2020 va fi de cel pu?in 35 miliarde euro”

Ministrul Economiei si Finan?elor, Varujan Vosganian, a subliniat, la rândul s?u, c? strategia va permite României s? ajung? în deceniul urm?tor unul dintre principalii exportatori de energie din regiune, prin dublarea produc?iei la 100 terrawatt anual, cu un consum de 85 de terrawatt. Odat? cu sporirea produc?iei, va sc?dea îns? intensitatea energiei produse la jum?tate, fapt care va presupune costuri mai mici. Strategia prevede realizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavod?, a sta?iei de pompare de la Tarnita, amenajarea bazinului Tisei ?i continuarea privatiz?rii a 100 de microcentrale. Efortul investi?ional pân? în 2020 va fi de cel putin 35 miliarde euro, a precizat Vosganian, banii urmând a veni din fonduri guvernamentale, de la administra?iile locale ?i investitori priva?i. 13 miliarde vor fi destinate produc?iei, 5,5 pentru re?eaua de alimentare ?i 2,7 pentru modificarea re?elelor de transport, iar restul pentru alte investi?ii sau repara?ii

„Pre?ul pl?tit de popula?ie pe energie ar putea sc?dea”
Directorul general al Complexului Energetic Rovinari, Lauren?iu Ciurel, a declarat c? „ Dup? crearea acestei companii energetice, pre?ul pl?tit de popula?ie pe energie ar putea sc?dea întrucât vor fi combinate costurile mici ale producerii de energie din surse hidro ?i nucleare ?i costurile mai mari ale producerii de energie din surse termo”. Laure?iu Ciurel a mai spus c? „ potrivit strategiei na?ionale energetice, Rovinari, Turceni ?i Craiova ar putea fi privatizate pân? la sfâr?itul anului 2008, mult mai lejer”.

„Stabilitate în domeniul energiei”
La întâlnirea pe care a avut-o la cele dou? palate cu pre?edintele ?i premierul României, Barroso a ar?tat preocuparea Comisiei pentru o pia?? energetic? solid?. 
“Primul pachet de m?suri va fi prezentat în luna septembrie, cu referire la pia?a intern?, dar, pân? la sfâr?itul anului, vom avea ?i alte ini?iative legislative. Este absurd s? avem 27 de pie?e mici f?râmi?ate ale energiei, când putem avea o pia?? uria??, care s? deserveasc? Europa. Este nevoie de ni?te mecanisme pentru solidaritate în Europa, deoarece nu numai concuren?a este important?, ci ?i stabilitatea în domeniul energiei”, a spus pre?edintele CE. 

L.M.

12.09.2007. 00:13


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password