Strategie energetică a României într-o lună

Strategia energetic? a României pentru perioada 2011 – 2035 ar putea intra într-o prim? lectur? în ?edin?? de Guvern peste o lun?, a declarat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Karoly Borbely, la conferin?a Mediafax Talks About Energy.
Reamintim, una dintre cele mai importante probleme cu care se confrunt? sectorul energetic, în special cel pe c?rbune, o reprezint? conformarea la normele europene de mediu. În prezent, produc?torii care polueaz? (de exemplu termocentralele) primesc gratuit certificate de drepturi de emisie de gaze cu efect de ser? (practic, aproape pentru fiecare megawatt de electricitate se acord? un certificat). Din anul 2013, certificatele de emisie vor putea fi achizi?ionate doar în urma unor licita?ii. Se preconizeaz? c? un astfel de ecrtificat va costa între 40 ?i 60 de euro. În prezent, cel mai ieftin curent produs de o termocentral? cost? între 35 ?i 50 euro/MWh.
Pre?ul certificatelor de emisie va dubla, practic, costul electricit??ii acestor termocentrale. Exist?, îns?, o posibiliate ca termocentralele s? primesc? cel pu?in o parte din certificate gratuit ?i dup? 2013: existen?a unui Plan Na?ional de Investi?ii, care s? cuprind? investi?iile ?i sursele de finan?are în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser? produse de termocentrale, astfel încât, pân? în anul 2020, acestea s? ajung? la anumi?i parametri. La ultima conferin?? Focus Energetic, autorit??ile au declarat c? acest Plan Na?ional de Investi?ii nu poate fi elaborat în lipsa unei strategii energetice na?ionale.
“Strategia energetic? 2011 – 2035 este în continuare în dezbatere public?. O vom mai l?sa în dezbatere o s?pt?mân? sau dou? ?i ar putea fi aprobat? apoi de Guvern. Într-o lun? putem s? lu?m în calcul c? strategia va intra într-o prim? citire în ?edin?a de Guvern”, a afirmat Karoly Borbely.
O nou? problem? care este pe cale s? apar? ?i care ar putea amâna aprobarea strategiei (?i, în consecin??, Planul Na?ional de Investi?ii) se refer? la restructurarea sistemului energetic na?ional.
Conform strategiei aflat? în dezbatere public?, produc?ia de energie va fi reorganizat? în doi campioni na?ionali, Electra ?i Hidroenergetica. Pe de alt? parte, autorit??ile, conform acordului cu Fondul Monetar Interna?ional, vor crea dou? complexuri energetice, Oltenia ?i Hunedoara, ceea ce
înseamn? renun?area la Electra ?i Hidroenergetica. În plus, Consiliul Suprem de Ap?rare a ??rii (CSAT) nu a modificat hot?rârea privind înfiin?area campionilor na?ionali. Astfel, prin amân?ri succesive, România risc? s? piard? miliarde de euro, pentru c? este posibil s? nu aib? finalizat la timp Planul Na?ional de Investi?ii.
Karoly Borbely a mai spus c? o prioritate a autorit??ilor este atragerea fondurilor private în energie, subliniind c? finan?area proiectelor continu? s? fie o problem?. “România are multe discu?ii cu investitori pentru atragerea fondurilor private din energie. Finan?area este îns? o problem?, de?i
b?ncile spun c? au bani ?i a?teapt? proiecte. Cu toate acestea, este greu s? ob?ii finan?are”, a precizat Borbely.

Trebuie rupt? pisica

Influen?a politicului în conducerea companiilor de stat trebuie eliminat? printr-o decizie politic?, a mai spus Karoly Borbely, referindu-se la selectarea de manageri priva?i la o serie de societ??i. “Exist? discu?ii foarte serioase la nivelul Guvernului pe tema managementului privat. Trebuie rupt?
pisica într-o zi ?i separat politicul de companiile de stat. (…) Este o decizie politic?”, a afirmat Borbely.

El a ad?ugat c? aceste portofolii vor putea fi ocupate atât de manageri str?ini, cât ?i români, iar selectarea acestora va fi f?cut? pe baza legisla?iei, iar, dac? “se poate”, ace?tia s? fie dintre cei mai buni. Borbely nu a prezentat o list? cu societ??ile de stat la care autorit??ile inten?ioneaz? s? numeasc? management privat.
“În scurt timp vom da Guvernului variantele din care trebuie s? alegem, cu criterii de selectare a managerilor priva?i. (…) Va fi o list? foarte bine definit?, în scurt o vom face public?, dup? ce va fi aprobat? de Guvern. Acest subiect este o prioritate pentru Guvern”, a continuat Borbely.
?eful Direc?iei de energie din Ministerul Economiei ?i Mediului de Afaceri (MECMA), Alexandru S?ndulescu, a afirmat, recent, c? Banca Mondial? a sugerat autorit??ilor s? angajeze firme de head hunting, care s? stabileasc? liste cu poten?iale persoane pentru func?ii de conducere pe criterii profesionale, iar primele companii din sectorul energetic de?inute de stat vor avea management
privat pân? la finele anului. Borbely a precizat c? Ministerul Economiei va lua în considerare recomandarea B?ncii Mondiale, dar decizia apar?ine Guvernului. “Vom lua în considerare recomandarea B?ncii Mondiale în privin?a firmei de head hunting, dar decizia este a Guvernului”, a spus secretarul de stat.
El a ad?ugat c? unul dintre motivele pentru care Guvernul a luat decizia numirii de management privat la societ??ile de stat a fost necesarul mare de investi?ii în sectorul energetic. “Aproximativ 70% dintre investitorii str?ini care vin aici sunt interesa?i de sectorul energetic, unii vor s? cumpere
companii române?ti. Avem nevoie de sume foarte mari pe termen scurt ?i mediu, iar acesta este unul dintre moivele pentru care Guvernul a luat decizia de a demara procedurile de selectare a managementului privat”, a spus Borbely. “De asemenea, atât Banca Mondial?, cât ?i sectorul privat
repro?eaz? de multe ori Guvernului c? implicarea politiciului este mai mare decât se dore?te în companiile de stat. Niciodat? Banca Mondial? nu ne spune ce trebuie s? facem. Ne indic? direc?ia, iar recomandarea Fondului Monetar Interna?ional este ca implicarea statului s? fie cât mai redus?,
de aici ideea de management privat”, a mai spus Borbely.

07.06.2011. 11:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password