Stimularea tinerilor de a înfiinţa firme în 2011

Sediul materiei:
OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii microîntreprinderilor de c?tre întreprinz?torii tineri.
În Monitorul Oficial nr. 103/09.02.2011 a fost publicat? OUG 6/2011 pentru stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii microîntreprinderilor de c?tre întreprinz?torii tineri.
Prin urmare, începând cu data intr?rii în vigoare a Ordonan?ei, 9 februarie 2011, persoanele interesate care îndeplinesc condi?iile impuse de acest act normativ ?i doresc s? beneficieze de “Programul pentru stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii  microîntreprinderilor de c?tre întreprinzatorii tineri”, pot solicita înregistrarea microîntreprinderii la oficiul registrului comer?ului în a c?rui raz? teritorial? se stabile?te sediul social.
Întreprinz?torul tân?r, beneficiar al Programului reglementat prin aceast? ordonan?? de urgen??, denumit întreprinz?tor debutant, este persoan? fizic? major?, care îndepline?te cumulativ urmatoarele condi?ii:
a) are capacitate juridic? deplin? de exerci?iu, are varst? de pân? la 35 de ani, împlini?i cel mai târziu în ziua înregistr?rii cererii de înmatriculare a societ??ii cu r?spundere limitat? în Registrul Comer?ului;
b) anterior datei înmatricul?rii societ??ii în Registrul Comer?ului nu a mai de?inut ?i nu de?ine calitatea de ac?ionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spa?iul economic european;
c) înfiin?eaz? pentru prima dat? o societate comercial? cu r?spundere limitat? în condi?iile Legii 31/1990, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind societ??ile comerciale ?i ale prezentei ordonan?e de urgen??;
d) declar? pe propria r?spundere, sub sanc?iunea legii penale pentru declara?ii mincinoase, c? îndepline?te condi?iile prev?zute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comer?ului odat? cu cererea de înmatriculare a societ??ii.
Microîntreprinderea înfiin?at? de întreprinz?torul debutant trebuie s? îndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) este societate comercial? cu r?spundere limitat? (SRL), care func?ioneaz? pe durat? nedeterminat?, în condi?iile Legii nr. 31/1990 privind societ??ile comerciale, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale prezentei ordonan?e de urgen??;
b) se încadreaz? în categoria microîntreprinderilor în condi?iile Legii nr. 346/2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, privind stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii întreprinderilor mici ?i mijlocii ?i ale prezentei ordonan?e de urgen??;
c) este înfiin?at? de un întreprinz?tor debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinz?tori debutan?i asocia?i. este administrat? de asociatul unic, de unul sau mai mul?i administratori dintre asocia?i;
d) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prev?zute de clasificarea activit??ilor din economia na?ional? în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societ??ii urm?toarele: intermedieri financiare ?i asigur?ri, tranzac?ii imobiliare, activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri, produc?ie sau comercializare de armament, muni?ii, explozibili, tutun, alcool, substan?e aflate sub control na?ional, plante, substan?e ?i preparate stupefiante ?i psihotrope, precum ?i activit??ile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
Potrivit art. 5 lit. d) din OUG 6/2011 întreprinz?torul debutant este scutit de plata taxelor aferente opera?iunilor de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comer?ului, pentru înregistrarea microîntreprinderii.
O alt? facilitate de sprijinire a tân?rului întreprinz?tor adoptat? prin actul normativ de ast?zi este cea potrivit c?reia cheltuielile de asigur?ri sociale datorate de angajatori sunt scutite pentru veniturile a cel mult 4 salaria?i – dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat.
Facilit??ile se aplic? pentru tinerii debutan?i în afaceri, de pân? la 35 de ani, care nu au mai de?inut calitatea de ac?ionar sau asociat în vreo firm? ?i au un plan bun de afaceri cu care s? ob?in? un punctaj cât mai mare la aplica?ia online.
„Microîntreprinderea poate fi înfiin?at? de un întreprinz?tor debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinz?tori debutan?i asocia?i. Microîntreprinderea trebuie s? aib? în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activit??i CAEN, cu excep?ia urm?toarelor activit??i: intermedieri financiare ?i asigur?ri; tranzac?ii imobiliare, activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri, produc?ie sau comercializare de armament, muni?ii, explozibili, tutun, alcool, plante ?i substan?e aflate sub control na?ional, precum ?i activit??ile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat”, a mai declarat premierul Emil Boc.
De asemenea, tân?rul întreprinz?tor trebuie s? angajeze cel pu?in 2 salaria?i la momentul ob?inerii facilit??ilor de finan?are ?i s? reinvesteasc? cel pu?in 50% din profitul realizat în anul precedent, a mai afirmat primul-ministru.
Premierul a anun?at c? facilit??ile nu se mai acorda din momentul în care cifra de afaceri pentru anul în curs dep??e?te echivalentul în lei a 500.000 euro.
Av.COLTUC MARIUS VICEN?IU
www.coltuc.ro
avocat@coltuc.ro

23.02.2011. 13:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password