Stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Agen?ia pentru Implementarea Proiectelor ?i Programelor pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), implementeaz? începând cu luna Februarie 2011 un program nou – “Programul pentru stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii microîntreprinderilor de c?tre întreprinz?torii tineri”.
Guvernul a adoptat miercuri, 2 februarie 2011, Ordonan?a de Urgen?? pentru stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii microîntreprinderilor de c?tre întreprinz?torii tineri, precum ?i Hot?rârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonan?ei în scopul de a crea un cadru favorabil pentru valorificarea posibilit??ilor actuale de dezvoltare economic? a României ?i a stimul?rii mediului de afaceri.
Obiectivul Programului îl constituie stimularea înfiin??rii de noi microîntreprinderi, cre?terea poten?ialului de accesare a surselor de finan?are ?i dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implic?rii acestora în structuri economice private.
Finan?area programului se va face cu fonduri de la bugetul de stat prin acordarea de aloca?ii financiare nerambursabile (AFN), pentru cel pu?in 1100 de microîntreprinderi.
Înscrierile în cadrul Programului se vor realiza on-line, în aplica?ia pus? la dispozi?ie pe site-ul AIPPIMM : www.aippimm.ro .
Beneficiarii programului sunt tinerii debutan?i în afaceri, cu vârsta de pân? la 35 de ani, care nu au mai de?inut calitatea de ac?ionar sau asociat în vreo firm? ?i au un plan bun de afaceri cu care s? ob?in? un punctaj cât mai mare la aplica?ia on-line.
Dintre facilit??ile oferite prin Program men?ion?m acordarea de aloca?ii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50% din valoarea proiectului de investi?ii, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 10.000 euro. Se vor acorda garan?ii de stat pân? la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realiz?rii planurilor de afaceri, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 80.000 euro, prin intermediul Fondului Na?ional de Garantare al Creditelor pentru IMM .
O alt? facilitate de sprijinire a tân?rului întreprinz?tor adoptat? prin acest OUG este aceea potrivit c?reia cheltuielile de asigur?ri sociale datorate de angajatori sunt scutite pentru veniturile a cel mult 4 salaria?i – dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat.
Condi?iile de eligibilitate fac referire la microîntreprindere care poate fi înfiin?at? de un întreprinz?tor debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinz?tori debutan?i asocia?i.
Microîntreprinderea trebuie s? aib? în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activit??i CAEN, cu excep?ia urm?toarelor activit??i: intermedieri financiare ?i asigur?ri; tranzac?ii imobiliare, activit??i de jocuri de noroc ?i pariuri, produc?ie sau comercializare de armament, muni?ii, explozibili, tutun, alcool, plante ?i substan?e aflate sub control na?ional, precum ?i activit??ile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat.

De asemenea, tân?rul întreprinz?tor trebuie s? angajeze cel pu?in 2 salaria?i la momentul ob?inerii facilit??ilor de finan?are si s? reinvesteasc? cel pu?in 50% din profitul realizat în anul precedent.
Pentru informa?ii suplimentare, v? rug?m s? v? adresa?i Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii ?i Coopera?ie Craiova, str ?tefan cel Mare, nr 12, tel: 0251.415.223, 0251/510.785; Tel/Fax: 0251/510.785, e-mail: oficiucraiova@aippimm.ro, www.aippimm.ro.

04.02.2011. 10:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password