Statul riscă pierderea a 20 milioane de euro şi CET Braşov – falimentul

Scandalul faliment?rii societ??ii de Închidere ?i Conservare a Minelor Târgu Jiu ia amploare pe zi ce trece. Cel care l-a declan?at ?i care a ar?tat c? punerea pe butuci a SC ICM SA a fost o m?sur? inten?ionat? menit? s? îmbog??easc? o firm? de executare din Craiova, (în spatele c?reia se b?nuie?te a fi Radu Berceanu), a fost ?eful CE Rovinari, Lauren?iu Ciurel: „Am aflat întâmpl?tor. Dac? nu interveneam, în dou? s?pt?mâni de la declararea falimentului, BNP Craiova lua 30 la sut? din ac?iuni. Devenind ac?ionari, m? puteau executa imediat, complexul energetic având o datorie de 821 miliarde de lei vechi, bani pe care nu-i puteam pl?ti repede. Sunt îns? sceptic privind câ?tigarrea de c?tre ICM a recursului care se va judeca la Curtea de Apel Gala?i…Este foarte greu s? câ?tige pentru c?, „b?ie?ii de?tep?i“ au g?sit diverse firme care au datorii de recuperat de ICM…Cu toate astea, Ministerul Economiei va lua m?suri, sunt convins. Vinova?ii pentru falimentarea ICM se ?tiu“, a declarat Lauren?iu Ciurel.

Propunerea pentru închiderea procedurii de faliment, judecat? la Gala?i
În dosarul care se va judeca la Gala?i, în 29 august a.c., a fost înaintat? ?i propunerea pentru închiderea procedurii de faliment a SC ICM SA. În documentul cu pricina sunt semnalate foarte clar consecin?ele punerii pe butuci a acestei societ??i. Iat? nota prin care reprezentan?ii ICM cer judec?torilor s? opreasc? procedura de faliment:
Societatea Comercial? pentru Închiderea-Conservarea Minelor-SA Tg Jiu ( ICM SA-Tg.Jiu) înfiin?at? prin HG nr. 103/2004 s-a constituit ca ?i continuator al CNLO cu sarcina de a gestiona arieratele ?i alte datorii ale entit??ilor care fuzioneaz? pân? la stingerea lor, în condi?iile art.7, din actul normativ men?ionat.
ICM-SA- Tg.Jiu a preluat de la acestea datorii în valoare de 1.761.899.701 lei (la care s-a ad?ugat pân? la data de 30.04.2007, penalit??i în valoare de 672.666.128 lei) ?i crean?e în valoare de 708.076.545 lei. Activitatea de recuperare a crean?elor reprezentând contravaloarea c?rbunelui livrat de CNLO c?tre termocentralele Turceni, Rovinari, Craiova, Halânga, Govora ?i Bra?ov, const? în încasarea lunar? pe baz? de grafice stabilite de comun acord cu fo?tii debitori ?i virarea acestora c?tre ANAF ?i AVAS, în contul datoriilor aceleea?i CNLO.
Pân? la data de 30.04.2007, ICM-SA-Tg.Jiu a recuperat crean?e în sum? de 370.751.365 lei.

Prin sentin?a comercial? nr.1053/22.12.2006 pronun?at? de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 86.F.2006 s-a dispus intrarea în faliment, ridicarea dreptului de administrare, dizolvarea SC. ICM. SA. Tg.Jiu ?i confirmarea administratorului judiciar SC BNP CONSULT SA Craiova, în calitate de lichidator, cu un onorariu de 10% din sumele atrase în contul de lichidare. Aceast? sentin?? a fost suspendat? la cererea debitoarei, de c?tre Curtea de Apel Craiova, pân? la solu?ionarea recursului promovat împotriva sentin?ei de intrare în faliment.
ICM SA TgJiu a fost înscris? în anexa OUG nr. 128/2006 ?i ar putea beneficia de scutirea unei datorii în sum? de 1.969.961.078 lei. În acest context societatea ar r?mâne cu o datorie total? de 106.263.420 lei din care 28.921.879 lei c?tre ANAF ?i 77.321.541 lei c?tre AVAS.

Societatea mai are de recuperat 337.325.180 lei, ceea ce garanteaz? achitarea datoriei ?i un surplus de 231.761.760 lei.
Noua situa?ie creat? prin apari?ia OUG 128/2006 dup? pronun?area falimentului relev? faptul c?, exist? ?anse reale de redresare a ICM SA Tg.Jiu.

Recursul promovat de SC ICM SA Tg.Jiu, împotriva sentin?ei de intrare în faliment se va judeca de c?tre Curtea de Apel Gala?i, ca urmare a admiterii de str?mutare a înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie. La data de 04.05.2007 a fost admis? de c?tre Tribunalul Gorj, cererea Administratorului Judiciar SC BNP CONSULT SPRL Craiova, privind ridicarea dreptului de administrare al SC ICM SA Tg. Jiu.
Administratorul Judiciar, dup? pronun?area sentin?ei, a luat m?sura de a denun?a contractele de munc? ale directorului ?i contabilului ?ef al societ??ii ?i cel de asisten?? juridic?.
Prin ordinul nr.442. din 12.06.2007 al Ministerului Economiei ?i Finan?elor ?i Hot?rârea nr. 2/12.06.2007 a Adun?rii Generale a Ac?ionarilor SC. ICM SA Tg.Jiu a fost numit administrator special, Adrian Zamfirescu.

Având în vedere situa?ia expus?, pentru a evita:
– pierderea de la bugetul statului a aproximativ 600 miliarde lei rol (circa 20 milioane euro) reprezentând onorariul lichidatorului;
– falimentarea unei societ??i create special de legiuitor spre a stinge datoriile bugetare prin recuperarea crean?elor reprezentând contravaloarea c?rbunelui livrat de CNLO;
– consecin?ele negative asupra procesului de privatizare la complexele energetice Turceni, Rovinari ?i Craiova, dar ?i evitarea faliment?rii SC CET Bra?ov ?i SC CET. Se impune formularea a unei cereri c?tre creditorii bugetari, respectiv, ANAF ?i AVAS de a renun?a la procesul de faliment a SC ICM SA Tg.Jiu, dar nu ?i la dreptul de crean??, în conformitate cu prevederile art. 246 cod procedur? civil? care dispune c?, reclamantul poate s? renun?e oricând, la judecat?, fie verbal în ?edin??, fie prin cerere scris?.

Acest lucru este posibil ca urmare a faptului c?, cei doi creditori bugetari pot recupera crean?ele în condi?iile codului de procedur? fiscal?.

Renun?area se impune a fi formulat? ?i depus? pân? la termenul din 29.09.2007, în dosarul nr. 14.183 din 05.04.2006 al Cur?ii de Apel Gala?i.
R?mâne de v?zut ce verdict vor da judec?torii g?l??eni în cazul ICM Târgu Jiu ?i mai ales ce m?suri vor lua reprezentan?ii ministerului Economiei dar ?i organele abilitate, cu cei care au prejudiciat astfel economia jude?ului. Fostul director al ICM, Gheorghe Iliescu s-a limitat în a face publice unele am?nunte ale acestei afaceri, preg?tit? special pentru îmbog??irea grupurilor de interese, spunând doar c?, „de?i nu se punea problema, starea de insolven?? a societ??ii a fost creat? special. Tot consiliul de administra?ie al ICM de la acea dat? s-a opus categoric declar?rii falimentului, îns? nu am fost asculta?i. Ba mai mult, am fost schimba?i cu o repeziciune uimitoare. Totul s-a f?cut b?tând din palme. Se întâmplau lucruri greu de în?eles atunci, îns? acum pot în?elege ce logic? a stat la baza faliment?rii ICM…“, a mai spus Gheorghe Iliescu. De reamintit este faptul c? primul care a solicitat falimentul societ??ii de Închidere ?i Conservare a Minelor a fost ex-secretarul de stat, Ionel Man?og, ?eful PD Gorj.
Mihaela C. Horvath

21.08.2007. 23:55


cineva 12.09.2009. 22:55

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password