Soluţii şi materiale inovative pentru construcţii cu amprentă ecologică redusă

Eficien?a energetic? a cl?dirilor, accesibilitatea locuirii ?i reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser? reprezint? pentru Grupul Lafarge principalele mize ale conceptului de construc?ii durabile.
Am lansat în România, al?turi de arhitec?i, ingineri proiectan?i de structuri, autorit??i centrale ?i al?i actori din domeniul construc?iilor, un demers care vizeaz? inova?ia ?i solu?iile constructive cu amprent? ecologic? redus?.

“În demersul legat de construc?iile durabile, Lafarge colaboreaz? cu al?i actori pentru a dezvolta sisteme de construc?ii ale viitorului. Parteneriatele sunt fundamentale pentru progresul din domeniul construc?iilor“, declar? Constant Van Aerschot, Director Construction Trends Lafarge Grup.

Conferin?a interna?ional? privind arhitectura ?i construc?iile sustenabile având tema “Betoanele inteligente – viitorul construc?iilor eco”, organizat? de Lafarge România ?i Universitatea de Arhitectur? ?i Urbanism « Ion Mincu », este rezultatul parteneriatului nostru cu universit??i ?i ?coli de renume din domeniul arhitecturii ?i construc?iilor.

Lafarge sus?ine recunoa?terea calit??ilor betonului ca material durabil de înalt? tehnologie ?i plasarea acestuia în categoria produselor cu amprent? limitat? asupra mediului pe întreg ciclul de via??.
În cadrul abord?rii complexe fa?? de dezvoltarea durabil?, Lafarge ?i-a definit un set de ambi?ii reflectate în obiective privind performan?ele sale economice, sociale ?i de mediu. Obiectivul a fost reducerea emisiilor de CO2 pe tona de ciment cu 20% între 1990 ?i 2010, iar Grupul a atins acest obiectiv cu un an înainte (20,7% la finele anului 2009).
Evenimentul are loc în contextul în care nevoia global? de locuin?e ?i infrastructur? cre?te continuu, iar pentru Grupul Lafarge – angajat de ani buni s? contribuie la dezvoltarea sustenabil? a domeniului construc?iilor – alocarea anual? a circa 170 milioane euro pentru cercetare ?i dezvoltare în materiale de construc?ii este o prioritate strategic?.

În acest moment, statisticile privind construc?iile arat? c? acestea sunt responsabile de 30% din emisiile de gaze cu efect de ser?, precum ?i de 38% din consumul total de energie. Implementarea conceptului Lafarge privind construc?iile durabile este r?spunsul la aceste provoc?ri; printr-o gestionare sustenabil? a func?ion?rii cl?dirii, la a c?rei construc?ie s-au utilizat materiale ?i solu?ii inovative, se poate ob?ine reducerea consumului de energie ?i a emisiilor de CO2 cu pân? la 30%.

Lafarge propune un mod nou de a construi care articuleaz? solu?iile privind îmbun?t??irea iner?iei termice a unei cl?diri, cu utilizarea responsabil? a materiilor prime, a materialelor alternative ?i integrarea surselor regenerabile de energie. Pentru cei interesa?i de subiectul construc?iilor durabile, mai multe informa?ii pute?i g?si pe site-ul www.lafarge.ro în sec?iunea «Construc?ii durabile».

În România, Lafarge activeaz? cu toate liniile sale de activitate: ciment, agregate, betoane, gips; are 40 de siteuri industriale ?i num?r? 1.300 de angaja?i. În 2009 a înregistrat o cifr? de afaceri de 270 de milioane de Euro.

Lafarge este lider mondial în industria materialelor de construc?ii, de?inând pozi?ii de vârf cu toate diviziile sale: Ciment, Agregate & Betoane ?i Gips. Având peste 78.000 de angaja?i în 78 de ??ri, Lafarge a înregistrat vânz?ri de 15,8 miliarde de euro în 2009.

În 2010 ?i pentru al ?aselea an consecutiv, Lafarge a fost clasificat? printre „cele mai durabile 100 de corpora?ii din lume”. Prin intermediul celui mai important centru de cercetare în domeniul materialelor de construc?ii din lume, Lafarge plaseaz? inova?ia în

09.07.2010. 10:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password