Soldaţii şi gradaţii voluntari vor putea activa în sistemul militar până la 45 ani

Gabriel Oprea, ministrul Ap?r?rii Na?ionale:Solda?ii ?i grada?ii voluntari vor putea activa în sistemul militar pân? la 45 ani fa?? de 40 ani cum permite legea în prezent. Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar s? fie considerat? vechime în serviciul militar ?i s? fie luat? în calcul la stabilirea pensiei.
Solda?ii ?i grada?ii voluntari vor beneficia de încadrarea în condi?ii deosebite, conform legisla?iei aplicate cadrelor militare în activitate.
Solda?ii ?i grada?ii voluntari trecu?i în rezerv? sau sco?i din eviden?ele militare vor putea beneficia gratuit de asisten?? medical? ?i medicamente, potrivit prevederilor statului cadrelor militare. Mai mult decât atât, cei încadra?i într-un grad de invaliditate vor beneficia de pensie de invaliditate conform dispozi?iilor Legii 164 pe 2001 privind pensiile militare de stat.
Perioada în care solda?ii ?i grada?ii voluntari particip? la misiuni în afara teritoriului statului român se va considera dublu în calculul vechimii în serviciul militar.
Stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, în perioada 24 decembrie 2006 ?i pân? la intrarea în vigoare a actualei legi, constituie vechime în serviciu ?i se valorific? la stabilirea pensiei
Se va elimina de asemenea sanc?iunea referitoare la diminuarea veniturilor cu 5-20% pe o perioad? cuprins? între 1-3 luni ?i înlocuirea acesteia cu cea a retrograd?rii din func?ie sau sanc?iune disciplinar?.
Modificarea legii mai prevede c? acordarea concediului ?i indemniza?iei pentru cre?terea ?i îngrijirea copilului se va face conform legisla?iei existente, f?r? a mai fi necesar? ?i emiterea unui ordin al ministrului ap?r?rii în acest sens.
În prezent, solda?ii ?i grada?ii voluntari pot participa doar la forme de perfec?ionare a preg?tirii. Prin modificarea legii, ace?tia vor putea urma orice form? de înv???mânt, din sistemul de înv???mânt superior civil.
Solda?ii ?i grada?ii voluntari vor putea fi muta?i la cerere dintr-o unitate militar? în alta f?r? s? mai fie nevoie de interesul serviciului cum este în prezent.
De aceste prevederi ale legii beneficiaz? aproximativ 31.000 tineri militari, reprezint? aproximativ 40% din cadrele armatei române. Sunt oameni tineri, cu familii tinere, cu copii mici, care, la încheierea contractului cu armata, deci în jur de 40 ani, nu prea aveau multe alternative
Vreau s? remarc faptul c? acest proiect de lege a avut sprijinul pre?edintelui României, a primului-ministru Emil Boc, dar, foarte important, al tuturor parlamentarilor din toate partidele ?i grupul de independen?i. De altfel, la Senat, camer? decizional?, nu a avut niciun vot împotriv?.
Vreau s? mai spun un singur lucru în calitate de ministru al ap?r?rii: armata roman?, mai ales prin militarii no?tri din teatrele de opera?ii, reprezint? unul dintre cei mai buni ambasadori ai imaginii României în lume ?i ai consolid?rii locului ?i rolului României atât în Uniunea European? cât ?i în Alian?a Nord-Atlantic?.

Reporter: În leg?tur? cu militarul care ?i-a pierdut via?a în Afganistan, va acorda MAPN sprijin pentru familia lui?
Gabriel Oprea: Am activat procedura în astfel de cazuri. S? v? dau câteva elemente: în jurul orei 5,00 ora României, în zona Lagman, militarii no?tri patrulau. Militarul B?diceanu Florin, sergent major, care se afla în primul vehicul care a c?lcat o înc?rc?tur? explozibil? artizanal?, a decedat. În acest moment, mai avem un militar- Zamfir Marian- r?nit.
Militarul B?diceanu Florin, 31 ani, c?s?torit, un copil. În acest caz, se aplic? procedura conform legilor. Ne ocup?m atât de anun?area familiei, de aducerea corpului neînsufle?it, de toate problemele în astfel de cazuri, dar ?i de probleme materiale, casarea asigur?rii, cât ?i de celelalte drepturi care potrivit legii militarii români beneficiaz? în astfel de cazuri.

23.02.2010. 16:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password