SNLO riscă să plătească statului peste 230 milioane de euro

Scutirea de la plata taxelor c?tre bugetul statului, tunuri de miliarde de euro!

Societatea Na?ionala a Lignitului Oltenia (SNLO) face parte din lista celor 34 de societ??i cu capital de stat, scutite printr-o ordonan?? de urgen??, de plata datoriilor la bugetul de stat. Totalul datoriilor se ridic? la peste 8 miliarde de euro, partea SNLO fiind de aproximativ 230 milioane de euro. Ordonan?a de urgen?? cu pricina a fost emis? în decembrie 2006, cu aplicabilitate imediat?. Este vorba despre OG 128/2006, ordonan?? care a trecut tacit de Senat, în prezent fiind în analiza comisiei de buget – finan?e din Camera Deputa?ilor.

De asemenea, OG 128 a revenit în actualitate, dup? ce în martie a.c. a f?cut obiectul mai multor dispute între o parte a membrilor PD ?i Guvern. Senatorul PD, de Arge?, vicepre?edintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor ?i combaterea corup?iei din Senat, Marius Marinescu a acuzat c? promulgarea OD 128 este opera b?ie?ilor de?tep?i din propriul partid, referindu-se în mod special la Radu Berceanu ?i la acoli?ii lui de la Gorj, Ionel Mantog & co. „Tunurile se dau de s?rb?tori, a?a cum s-a întâmplat ?i cu aceast? ordonan??, care permite jefuirea statului, a banului public, a oamenilor de rând. Ea a fost emis? în decembrie…de Cr?ciun, când a putut trece mai mult neobservat?, fiind semnat? de Radu Berceanu, de fostul ministru al finan?elor, Vl?descu ?i de premierul T?riceanu“, a spus Marinescu.
Marius Marinescu clasific? aceast? ordonan?? de urgen?? ca fiind o ilegalitate, un abuz ?i un act ce submineaz? economia na?ional?. El face apel la organele de control ale statului, pentru ca cele 34 de societ??i s? fie verificate privind modul în care au cheltuit sumele pe care le datorau statului.

„Se va încerca o amânare“
Senatorul Marius Marinescu a solicitat public Curtii de Conturi s? verifice cele 34 de societ??i, beneficiare ale deja celebrei ordonan?e de urgen??, printre care ?i Societatea Na?ionala a Lignitului Oltenia: „SNLO a fost scutit? de plata a peste 230 milioane de euro, sume ce le datora bugetului de stat. In cazul în care Ordonan?a 128 nu va trece de Camera Deputa?ilor, societatea trebuie s?-si achite fa?? de stat toate obliga?iile. In cazul în care ?i deputa?ii se vor al?tura acestei cârd??ii, aceste societ??i r?mân scutite…dar sper c? acest lucru s? nu se întâmple. Din informa?iile pe care le am, Curtea de Conturi se afla deja la SNLO, acolo unde director economic a fost Ionel Man?og, mai vechiul meu coleg de partid…De asemenea, am solicitat ?i DNA ?i procuraturii s? verifice cine a fost de vin? pentru acumularea acestor datorii. Pe de alt? parte, sunt convinms c?, la Camera Depta?ilor se va încerca întai o amanare…. B?ie?ii de?tep?i a?teapt? probabil împlinirea a trei ani, astfel încât, problema cu datoriile s? se prescrie…

„PD are nevoie de b?ie?i ca Man?og“
Marius Marinescu este unul dintre membrii PD care risc? s? fie exclus din partid, pentru c? a îndr?znit s? se implice în problema Parcului Bordei, militând ca acesta s? r?mân? bucure?tenilor> „Este interesant cum în PD, se prefer? b?ie?i ca Man?og, ?i se încearc? înl?turarea celor ca mine, celor care au ceva de spus. Eu sper îns? c? cei care m? vor afar? din partid pentru a-?i proteja interesele personale, acei baie?i de?tepti care, din pacate, sunt ?i prosper? în interiorul PD, s? nu aib? succes în demersul lor. Trebuie spus c? în PD exist? mii de oameni de bun? credin??, profesioni?ti ?i serio?i, care habar nu au ce se întâmpl? la centru… Numai c?, probabil c? PD are nevoie de baie?i ca Man?og, descurcare? ?i cu multe dosare penale“, a mai spus senatorul de Arge?.

Ordonan?a 128 contestat? înc? din martie 2007
Inc? din martie a.c., Marius Marinescu a avut o interven?ie în cadrul Senatului, încercând s? fac? lumin? în ceea ce prive?te efectele Ordonan?ei 128. Iat? cum a sunat interpelarea senatorului, dar care, nu a avut din p?cate nici un rezultat:
“Guvernan?ii sunt grijulii cu buzunarele b?ie?ilor de?tep?i ?i nep?s?tori cu sinistra?ii.”
Guvernul sus?ine ast?zi, în plenul Senatului, Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 128/2006 care vrea s? legifereze ?tergerea de la bugetul de stat a datoriilor de 8 miliarde euro a 34 de societ??i comerciale de stat. Aceast? ordonan?? va ?terge toate urmele prin care b?ie?ii de?tep?i au furat o parte din cele 2 miliarde de euro.
De ce Guvernul este nep?s?tor ?i nu scute?te de datorii cet??enii care au restan?e la între?inere, curent, gaze, ?i nu au bani nici m?car s?-?i cumpere medicamente? Este clar c? b?ie?ii de?tep?i controleaz? o parte a politicului ?i folosesc autorit??ile statului în interes personal. Scutirea de la plata obliga?iilor fiscale a acestor societ??i reprezint? o discriminare între societ??ile comerciale de stat ?i private. ?tergându-se datoriile de la societ??ile de stat, acestea nu vor deveni nici competitive, l?sându-le la dispozi?ia b?ie?ilor de?tep?i.

De ce românii, la fiecare guvernare, trebuie s? pl?teasc? birul b?ie?ilor de?tep?i? Curtea de Conturi, SRI, Procuratura trebuie s? ancheteze modul în care s-au jefuit 8 miliarde euro din aceste societ??i ?i s? recupereze banii, s? trag? la r?spundere pe cei vinova?i. Trebuie s? respingem aceast? ordonan?? de urgen?? ?i s? stop?m furtul banului public. Solicit înfiin?area unei comisii parlamentare de anchet? pentru a investiga cauzele acumul?rii datoriilor de peste 2 miliarde de euro. În ultimele zile, indiferen?a guvernan?ilor este pl?tit? de sinistra?i care sunt victimele inunda?iilor ?i care tr?iesc în condi?ii inumane.

Nici pân? ast?zi Guvernul nu a terminat cele 3000 de case distruse în timpul inunda?iilor din 2006, aproximativ 1000 de familii nu au un acoperi? deasupra capului nici în prezent. Pentru a rezolva problema sinistra?ilor, voi depune la Senat o propunere legislativ? sus?inut? ?i de câ?iva colegi democra?i prin care oblig?m Guvernul s? achizi?ioneze 1000 de case mobile, modulare ?i utilate pentru a asigura sinistra?ilor un trai decent. Suma necesar? acestei achizi?ii este de 10 milioane euro, fiind de 200 de ori mai mic? decât datoriile la bugetul de stat ale celor 34 de societ??i jefuite de b?ie?ii de?tep?i. >>.

„Lista rusinii“
Guvernul, prin semnatura premierului Calin Popescu Tariceanu, a ministrului economiei, Varujan Vosganian, a ministrului transporturilor, Radu Berceanu, si a ministrului de finante, Sebastian Vladescu, Guvernul a sters într-o clipit? 279.078.823.630.000 ROL. Lista celor 34 de societ??i iertate de la plata datoriilor arat? în felul urmator:

– Societatea Comercial? de Producere a Energiei Electrice ?i Termice TERMOELECTRICA SA Bucure?ti – cu o datorie la buget de 6.999.795.800.000 ROL;
– Societatea Na?ionala „NUCLEARELECTRICA“ SA Bucure?ti – cu datorii de 25.009.897.860.000 ROL;
– Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia SA Târgu Jiu – cu datorii de 2.325.477.460.000 ROL;
– Societatea Na?ional? a C?rbunelui SA Ploie?ti – cu datorii de 3.456.302.080.000 ROL, la care se adaug? datoriile societ??ilor aflate în subordine. Este vorba de Filiala SC Salajul SA Sarmasag – 37.341.930.000 ROL; Filiala SC Lignitul SA Ploie?ti – 3.749.520.000 ROL ?i Filiala SC Carbonifer? SA Ploie?ti – 9.563.51.000 ROL;
– Compania Na?ionala a Huilei SA Petro?ani – cu datorii de 195.318.009.490.000 ROL;
– Compania Na?ionala a Cuprului, Aurului ?i Fierului „MINVEST“ SA Deva – cu datorii de 156.958.930.000 ROL, la care se adaug? datoriile subunit??ilor, dup? cum urmeaz?: Filiala Certej SA, cu 459.410.230.000 ROL; Filiala Poiana Rusca Teliuc SA, cu 407.961.120.000 ROL; Filiala Bradmin SA Brad, cu 945.231.870.000 ROL; Filiala Iaramin SA Iara, cu 295.001.540.000 ROL; Filiala Rosiamin A Rosia Montana, cu 458.468.470.000 ROL; Filiala Ecomin SA Deva, cu 57.160.800.000; Filiala Balan SA, cu 841.773.270.000 ROL si Filiala servicii Publice SRL Deva, cu 43.460.000 ROL;
– Compania Na?ional? a Metalelor Pre?ioase ?i Neferoase REMIN SA Baia Mare – cu datorii de 967.974.750.000 ROL;
– Compania Na?ionala ROMARM SA Bucure?ti, care apare pe Ministerul Finan?elor Publice, conform bilantului contabil depus la sfâr?itul anului 2005, cu datorii totale de 168.264.240.000 ROL ?i ale c?rei subunit??i au datorii dup? cum urmeaz?: SC Tohan SA, 10.464.380.000 ROL; SC Carfil SA, cu 200.388.560.000; SC Metrom SA, cu 201.892.700.000 ROL; SC UM Cugir SA, cu 492.510.860.000 ROL; SC Fabrica de Arme Cugir SA, cu 398.226.110.000 ROL; SC UM Plopeni SA, cu 451.729.030.000 ROL; SC UM Sadu SA, cu 353.798.510.000 ROL; SC UM Mija SA, cu 96.921.910.000 ROL; SC Uzina Automecanica Moreni SA, cu 20.305.210.000 ROL; SC Arsenal Resi?a SA, cu 351.250.000 ROL; SC UM Bucure?ti SA, cu 49.256.270.000 ROL; SC UPS Dragomiresti SA, cu 3.995.430.000 ROL; SC Pirochim Victoria SA, cu 22.716.540.000 ROL; SC Electromecanica SA Ploie?ti SA, cu 22.141.260.000 ROL si SC I.C.P.S.P. SA, cu 42.821.850.000 ROL;
– Societatea Comercial? Miniera „Banat-Anina“ SA, care are, potrivit bilan?ului pe 2005, datorii de 627.823.980.000 ROL;
– Societatea Comercial? Bata SA Stei, cu datorii de 344.3760.000 ROL;
– Cupru Min SA Abrud, cu 79.398.930.000 ROL;
– Moldomin SA Moldova Nou?, cu datorii de 1.343.164.620.000 ROL;
– Societatea Comercial? pentru Inchiderea-Conservarea Minelor SA Târgu Jiu, care are, conform bilan?ului depus pe 2005, datorii totale de 20.352.261.280.000 ROL;
– MINBUCOVINA SA Vatra Dornei, cu datorii, potrivit bilantului pe 2005, de 41.253.410.000 ROL;
– Compania Na?ional? de C?i Ferate CFR SA Bucure?ti, cu datorii de 10.262.300.350.000 ROL;
– TERMSAL SA Tecuci, cu datorii de 21.085.110.000 ROL
– Proditerm SA Bistrita, cu datorii, conform bilantului contabilm pe 2005, de 233.775.070.000 ROL;
– Termica SA Botosani, cu datorii de 9.635.030.000 ROL;
– Centrala Electrica de Termoficare Brasov SA, cu datorii de 255.207.510.000 ROL;
– Uzina Termica Calafat SA, cu datorii de 71.243.250.000 ROL;
– Uzina Termoelectrica Giurgiu SA, cu o datorie la buget de 319.911.440.000 ROL;
– TERMON SRL Onesti, conform bilantului pe 2005, avea o datorie de 1.019.003.090.000 ROL
– Termoficare 2000 SA Pitesti, potrivit bilantului pe 2005, cu o datorie de 2.024.358.870.000 ROL;
– CET Energoterm Resita SA, cu datorii de 92.112.340.000 ROL;
– Termica Vaslui SA, cu datorii de 122.557.670.000 ROL;
– Uzina Electric? Zal?u SA, cu datorii, conform bilan?ului depus pe anul 2005, de 312.613.200.000 ROL;
– SC ENET SA Foc?ani, cu datorii de 244.739.100.000 ROL;
– CET SA Bac?u, cu datorii de 124.405.170.000 ROL;
– Uzina Termic? Com?ne?ti SA, cu datorii de 12.578.690.000 ROL;
– ACVACALOR SA Brad, cu datorii de 42.101.540.000 ROL;
– Regia Autonoma Municipal? RAM RA Buzau, care, in 2005, conform bilantului contabil, avea o datorie de 765.290.110.000 ROL;
– Termourban SRL Oltenita, cu o datorie la buget de 1.551.490.000 ROL;
– Regia Autonoma Jude?ean? Apa-Canal Iasi RA, cu datorii, conform bilantului pe 2005, de 440.014.430.000 ROL;
– Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Locativa Pascani RA, cu datorii de 16.288.530.000 ROL.

Mihaela C. Horvath

08.08.2007. 00:10


cittor 10.08.2007. 08:41

FunX 09.08.2007. 10:38

MARIUS 09.08.2007. 09:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password