Sfânta şi Cuvioasa ParaschivavVinerea Mare (14 octombrie)

Sf. Cuvioasa Paraschiva pomenit? de Biserica Ortodox? la 14 octombrie, s-a n?scut din p?rin?i cre?tini, pe p?mânt sârbesc. Din anii tinere?ii, cuprins? de înv???tura Sfintei Evanghelii, a ar?tat mult? râvn? pentru lep?darea de avu?iile p?mânte?ti. Murindu-i p?rin?ii, Paraschiva ?i-a d?ruit partea ce i se cuvenea, s?racilor ?i, p?r?sind via?a îmbel?ugat? din casa p?rinteasc? a împlinit porunca Mântuitorului, care zicea: „Cine voie?te s? vie dup? mine, s? se lepede de sine, s?-?i ia crucea ?i s?-mi urmeze mie!“ A vie?uit câtva timp în post ?i rug?ciune, fiind c?lug?ri?? la Ierusalim, unde a dus o via?? aspr?, dup? parvila c?lug?reasc?, pân? la vârsta de 25 de ani.

Întorcându-se în ?ara sa, s-a str?duit f?r? odihn?, doi ani de zile slujind lui Hristos, apoi s-a mutat într-u Domnul. Dup? mult? vreme, Sfintele ei moa?te au fost duse ?i a?ezate în cinste la Târnovo. În vremea sultanului Selim al II-lea, în 1950, moa?tele au fost mutate la Constantinopol. Peste câtva timp, drep-credinciosul domn al Moldovei, Vasile Lupu, a izbutit cu mult? cheltuial? s? aduc? de la Constantinopol, moa?tele Sfintei Cuvioase Paraschiva ?i s? le a?eze în Biserica Trei Ierarhi, minunata sa ctitorie.

În ziua de 14 octombrie, credincio?ii merg de se închin? înaintea Sfintelor Moa?te ale Cuvioasei Paraschiva, cea care, cu credin?? în Hristos a dus via?? pusniceasc? ?i, cu osârdie ?i-a împ?r?it toat? averea celor s?raci.
Apropiat? de via?a sfintei, e legenda c? aceasta a fost o fat? s?rac? ?i orfan?, care d?dea buc??ica de la gur?, s?racilor ?i hainele ?i le împ?r?ea.
Alt? legend? spune c? o hoard? de t?tari a pus m?na pe o fat? frumoas?, Paraschiva. Prizoniera a fost vândut? la haremul unui pa??. Pa?a a vrut s? o înduplece cu diferite daruri s?-i fie nevast?, dar ea nu a voit s? se fac? cu nici un chip cadân?. Sultanul a vrut s? profite de ea cu de-a sila, dar fata a fugit din harem. Solda?ii trimi?i s? o prind? au g?sit-o dar ea s-a pref?cut în izvor.
Într-o legend? se spunea c? Paraschiva a fost chinuit? de p?gâni într-o vinere, numai s? se lase de credin?? ?i de aceea, indiferent de ziua în care cade s?rb?toarea Sf. Paraschiva, ea se nume?te „Vinerea Mare“.
***

În aceast? zi se împlinea sorocul v?carilor, ciobanilor, pândarilor ?i se da drumul ?arinii ?i luncii, vitele umblând peste tot. Vinerea Mare este o s?rb?toare pastoral?. Alesul (r?scolitul) oilor se face la Vinerea Mare ori la Sf Dumitru.
Fiecare st?pân î?i ia oile, în vederea iernatului, dup? semnul din ureche f?cut cu potricala ori dup? boiala din spinare. În func?ie de m?suri?ul din prim?var?, când oile erau date în paz?, st?pânii primesc brânz?. Ciobanii sunt pl?ti?i, iar dac? au oi lips? li se opre?te contravaloarea din simbrie.Dac? murea vreo oaie, ciobanul trebuia s?-i taie urechea ?i s? o arate st?pânului.
Alexandru Doru ?erban (Calendarul credin?ei, datinilor, obiceiurilor ?i tradi?ilor din Gorj)

10.10.2007. 14:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password