Senatorul Ion Ruset / Rata şomajului a atins o cota alarmantă in Gorj, de 10,89%

Stima?i colegi,
?omajul este considerat un fenomen normal, un mecanism de realocare a resurselor de munc? în func?ie de volumul ?i structura cererii sistemului productiv, care înso?e?te permanent procesul de dezvoltare economic? ?i social? a fiec?rei ??ri. Prin amploarea îngrijor?toare, prin structurile complexe, dar mai ales prin dinamicile ce î?i schimb? ritmurile ?i sensurile, ?omajul a devenit o problem? macroeconomic? ce face obiectul unor aprige dispute teoretice, metodologice ?i politico-ideologice. Propor?iile mari ?i ratele ridicate ale ?omajului din ultima perioad? provoac? uria?e pierderi de poten?ial economic ?i este un permanent pericol social. În acest caz, ?omajul conduce la mari pierderi de produc?ie ?i de venituri ale societ??ii, la degradarea calific?rii, îndemân?rii individuale, la pierderi de venit ?i statut social, la descurajare ?i demotivare, la s?r?cirea familiei etc.
Efectele negative ale ?omajului pot fi privite din dou? puncte de vedere: efectele resim?ite de ?omer ?i de familia sa ?i efectele resim?ite la nivel macroeconomic. ?omajul reprezint? o problem? personal? care afecteaz? demnitatea, uneori chiar ?i echilibrul persoanelor implicate ?i genereaz? tensiuni în via?a lor de familie. În plan subsidiar, dar nu lipsit de importan??, ?omajul determin? cre?terea violen?elor, a criminalit??ii, a delicven?ei, toate acestea fiind accentuate de standardul sc?zut de via?? la care sunt supu?i ?omerii.
La nivel macroeconomic, ?omajul conduce la pierderea unei p?r?i importante din resursele de munc?, sc?derea intensit??ii dezvolt?rii economice, precum ?i cre?terea costurilor pe care economia trebuie s? le suporte sub forma ajutoarelor de ?omaj. Aceste ajutoare reprezint?, în fapt, cheltuieli bugetare suportate pân? la urm? de cei care lucreaz? în regim salarial ?i numai în mic? m?sur? de patroni. Costul real al ?omajului include nu numai sumele destinate pentru plata ajutoarelor de ?omaj, ci ?i valoarea produc?iei ?i a serviciilor care nu se realizeaz? ca urmare a trecerii în ?omaj a unor categorii de salaria?i, valoarea investi?iilor f?cute de societate pentru preg?tirea profesional? a acestora, pentru calificarea ?i recalificarea lor ?i, nu în ultimul rând, cheltuieli sociale necesare refacerii s?n?t??ii ?omerilor afecta?i din punct de vedere biologic ?i psihic, datorit? riscului crescut de îmboln?vire, incapacitate sau deces existent la aceast? categorie de popula?ie vulnerabil? sau defavorizat?, precum ?i datorit? asigur?rii unei protec?ii sociale inadecvate.
În jude?ul Gorj, rata ?omajului a atins cota alarmant? de 10,89% ceea ce îl situeaz?, într-un top realizat la nivel na?ional, pe locul ?apte. Potrivit statisticilor Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? (AJOFM) Gorj, în acest an au fost disponibilizate peste 1000 de salaria?i, cei mai mul?i ?omeri având vârste cuprinse între 40-49 de ani, iar în viitorul apropiat urmeaz? s? fie da?i afar? înc? 400 de angaja?i. În plus, ?omerii din mediul rural reprezint? mai mult de jum?tate din num?rul persoanelor f?r? un loc de munc? ce se afl? în eviden?ele AJOFM Gorj (aproximativ 58,11%), fapt ce îngreuneaz? ?i mai mult reintegrarea acestora pe pia?a muncii. Singura ?i ultima solu?ie a acestor cet??eni afla?i într-o situa?ie disperat? o reprezint? cursurile de calificare, dar se pare c? ?i acestea sunt insuficiente ?i aproape inutile pentru cei aproximativ 17.000 de ?omeri din Gorj, deoarece cererea de munc? a sc?zut dramatic în raport cu oferta. Acest lucru se resimte ?i la nivelul veniturilor la bugetul jude?ului, doar în primele trei luni ale acestui an înregistrându-se un deficit de aproximativ 3 milioane lei, ca urmare a cre?terii num?rului de ?omeri.
Totodat?, caracterul monoindustial al Gorjului, continua restructurare a sectorului minier precum ?i absen?a unor m?suri de sus?inere a autorit??ilor locale pentru dezvoltarea unor noi ramuri industriale ?i redresarea celei deja existente nu fac decât s? agraveze situa?ia economic? dezastruoas? în care se afl? jude?ul.
Având în vedere actualul context socio-economic ?i luând în considerare presiunile ?i riscurile determinate de evolu?iile economice implicit cele de pe pia?a muncii, necesitatea sus?inerii cre?terii economice ?i reducerii infla?iei, se impune adoptarea de m?suri imediate care s? asigure un climat de protec?ie social? bazat pe principiul contribu?iei provenite din munc? ?i continuarea vie?ii active pentru toate categoriile de cat??eni.

Senator PD-L Ru?e? Ion

05.10.2010. 14:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password