Senatorul Ion Ruşeţ/Declaraţie politică/Reformarea sistemului public de pensii

Stima?i colegi,
O categorie extrem de important? a societ??ii române?ti este cea a pensionarilor, oameni ajun?i la o vârst? respectabil?, cu ani mul?i de munc?, care au dreptul legal de a se bucura, lini?ti?i, de o via?? decent?, lipsit? de griji. Pentru realizarea acestui deziderat este îns? nevoie de construirea unui sistem de protec?ie social? care s? fie atât sustenabil din punct de vedere financiar, cât ?i viabil.
România a mo?tenit din perioada comunist? un regim de pensii generos îns? fragmentat ?i nesustenabil, care este întemeiat pe contribu?ii achitate obligatoriu de c?tre cet??eni pe toat? durata vie?ii lor profesionale active.
În anii de dup? 1989, guvernele României au aplicat o reform? structural? cuprinz?toare, care – împreun? cu dificult??ile inerente oric?rei transform?ri economice fundamentale – au exercitat presiuni financiare extreme asupra sistemului de protec?ie social? al ??rii. Astfel au ie?it în eviden?? neajunsurile acestui sistem, în special în ceea ce prive?te pensiile ?i au avut drept consecin?? necesitatea de schimbare, pe care guvernele care s-au succedat la putere au abordat-o în diverse moduri. De?i România a realizat multe reforme necesare ?i dificile în domeniul pensiilor acordate de la bugetul de stat pentru a include ?i costul fiscal al îmb?trânirii popula?iei, înc? mai r?mân foarte multe lucruri de f?cut. Ratele de înlocuire sunt sc?zute ?i continu? s? scad? într-o m?sur? care nu face decât s? erodeze disponibilitatea personalului angajat de a participa la planul de pensii al statului, în special în condi?iile existen?ei unor valori ale contribu?iilor care sunt printre cele mai mari din aceast? zon?. Obiectivul principal al politicilor publice din domeniul pensiilor, pentru anii care vor urma, ar trebui s? fie acela de a stabili un sistem de pensii solid din punct de vedere financiare ?i durabil, care s? ofere beneficii adecvate ?i sigure, în schimbul unui pre? competitiv care s? poat? fi suportat de familii. Pentru a îndeplini acest obiectiv, Guvernul trebuie s? reconsidere criteriile, în baza c?rora sunt acordate pensiile publice; s? diminueze distorsiunile economice impuse de valorile contribu?iilor; s? actualizeze ?i s? monitorizeze în continuu estim?rile costurilor reformelor structurale ap?rute în perioadele de tranzi?ie; ?i s? stabileasc? infrastructura institu?ional?, administrativ? ?i de reglementare, care este necesar? pentru asigurarea unor economii contractuale în condi?ii de siguran?? ?i competitivitate.
În lipsa unor astfel de m?suri, situa?ia pensionarilor s-a agravat, s-a degradat ?i se degradeaz? în continuu. Într-un asemenea context, inevitabila ?i permanenta cre?tere a pre?urilor la alimente, medicamente, combustibili, energie electric?, energie termic? sau gaze nu face decât s? adânceasc? ?i mai mult pr?pastia în care se afl? vârstnicii no?tri. Marea lor majoritate se gândesc cu groaz? la ziua de mâine, la faptul c? nu vor mai avea cu ce s? î?i achite facturile, a c?ror valoare va cre?te considerabil pe perioada iernii, sau c? nu î?i vor mai permite s? î?i procure medicamentele ?i hrana, pentru c? pensia pentru care au muncit o via?? întreag? a pierdut lupta cu infla?ia. Nu putem sacrifica pe altarul crizei economice o categorie de cet??eni care ?i-a câ?tigat de-a lungul timpului dreptul la o b?trâne?e decent?, pentru c? nu se poate nega faptul c? tot ce s-a construit în România este opera lor. Indiscutabil, un stat care nu recunoa?te contribu?ia actualilor pensionari la dezvoltarea ??rii ?i care nu adopt? niciun fel de m?suri pentru protec?ia lor social? este un stat antisocial. Este adev?rat c? bugetul asigur?rilor sociale de stat înregistreaz? pierderi anuale înc? din 2006, în anul 2009 ajungându-se la cel mai mare deficit în valoare de 1,5 miliarde de euro ?i c? 5,54 milioane de pensionari sunt sus?inu?i de 5,65 milioane de contribuabili la sistemul public de pensii (raport de 0,98 pensionari/1 contribuabil), îns? o categorie social? ?i a?a destul de defavorizat? nu trebuie s? suporte erorile unui sistem politic aflat într-o continu? tranzi?ie. Trebuie s? în?elegem c? singura solu?ie pentru construirea unui sistem public de pensii sustenabil este implementarea unor strategii economice care s? genereze cre?terea economic? ?i care s? încurajeze creearea unor noi locuri de munc?, pentru c? numai în acest mod se poate acoperi deficitul bugetar cu care ne confrunt?m în prezent.
A? dori, în final, s? remarc decizia pre?edintelui Traian B?sescu de a nu promulga controversata Lege a pensiilor. Astfel, pre?edintele României a dat o lec?ie tuturor parlamentarilor aservi?i politic, care pun mai presus de interesele cet??enilor care i-au votat ?i i-au trimis s? îi reprezinte în Parlament, pe cele ale partidelor din care provin.

Senator PD-L Ru?e? Ion

12.10.2010. 12:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password