Senatorul Greblă alături de meşteşugari

La ini?iativa pre?edintelui Comisiei Juridice, Toni Grebl?, Senatul a adoptat azi, 3 martie 2010, legea pentru completarea ?i modificarea ordonan?ei de urgen?? a guvernului nr. 44/2008 privind desf??urarea activit??ilor economice de c?tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ?i întreprinderile familiale. Astfel, în cazul meseriilor tradi?ionale artizanale dovada exercit?rii îndeletnicirilor specifice dobândite prin tradi?ie local? o constituie adeverin?a cu privire la abilitatea de a desf??ura activitatea pentru care se solicit? autorizarea, eliberat? pe baza declara?iei pe proprie r?spundere, în mod gratuit, de c?tre primarul localit??ii în raza c?reia î?i au domiciliul me?te?ugarii ?i artizanii.

Pân? la aceast? dat? me?te?ugarii nu puteau avea personalitate juridic?, existând numeroase ocupa?ii care nu puteau fi atestate, ace?tia mo?tenind me?te?ugul din genera?ie în genera?ie, neexistând cursuri de calificare în domeniu. Legalizarea acestor îndeletniciri artizanale a fost necesar? tocmai pentru “a nu se pierde aceste valori ?i pentru a reu?i s? ducem tradi?ia mai departe”, afirm? senatorul Toni Grebl?. Modificarea ordonan?ei guvernului 44/2008 s-a impus în urma discu?iilor purtate de senatorul Toni Grebl?, atât în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2008 cât ?i în timpul audien?elor s?pt?mânale ?inute de acesta la cabinetul parlamentar, cu reprezentan?ii asocia?iilor de me?te?ugari sau ai asocia?iilor romilor.

04.03.2010. 10:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password