Senator Ruşeţ Ion/ Interpelare adresată Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Obiectul interpel?rii:
Efectele comas?rii unit??ilor de înv???mânt amplific? abandonul ?colar
Motivarea interpel?rii:
În luna februarie a acestui an v-am adresat o întrebare prin care atr?geam aten?ia asupra efectelor negative cauzate de comasarea unor unit??i de înv???mânt de pe raza jude?ului Gorj. Dac? la momentul respectiv era vorba despre o situa?ie ipotetic?, întrucât m?surile de restructurare a sistemului de înv???mânt nu fuseser? înc? aplicate, acum se dovede?te c? motivele pe care le-am expus erau fundamentate. Astfel, începutul anului ?colar a reprezentat închiderea sau comasarea a numeroase unit??i de înv???mânt din jude?, cele mai multe dintre acestea aflându-se în mediul rural. În aceste condi?ii, sute de elevi sunt obliga?i s? parcurg?, zilnic, distan?e ?i de peste zece kilometri pentru a putea s? î?i continue studiile. În ciuda faptului c? s-a promis asigurarea transportului pentru elevi, acest lucru nu s-a realizat fiind invocate diverse motive. Spre exemplu, în unsprezece localit??i gorjene exist? microbuze destinate transportului elevilor, îns? au fost disponibiliza?i ?oferii care trebuiau s? le conduc? datorit? reducerilor de personal pe care prim?riile au fost nevoite s? le fac? în ultima perioad?. Într-o atare situa?ie singurii care suport? consecin?ele unor astfel de m?suri sunt elevii, iar date fiind distan?ele mari pe care vor trebui s? le parcurg? precum ?i problemele financiare ale persoanelor care locuiesc în mediul rural, cu siguran?? se va amplifica fenomenul abandonului ?colar.
Totodat?, o alt? problem? asupra c?reia a? dori s? atrag aten?ia se refer? la condi?iile inadecvate în care sunt obliga?i s? înve?e sute de elevi din jude?ul Gorj. De?i pare greu de crezut înc? mai exist? unit??i de înv???mânt f?r? ap? curent?, cu grupuri sanitare insalubre sau în care p?rin?ii sunt nevoi?i s? pl?teasc? din proprii bani salariul persoanelor care se ocup? de între?inerea ?colilor.
V? solicit, domnule ministru, s? ne comunica?i ce m?suri ve?i lua pentru solu?ionarea acestei situa?ii ?i pentru a facilita accesul la înv???mânt al elevilor din mediul rural.

Solicit r?spuns verbal ?i scris.
V? mul?umesc!

Senator PD-L,
Ru?e? Ion

05.10.2010. 14:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password