Semnătura electronică, o modalitate obligatorie în România în 2011

Aplicabilitatea semn?turii digitale
Un certificat digital cost? în jur de 60 de euro, îns? acesta poate fi utilizat pentru semnarea legal? ?i securizarea oric?rui fel de documente emise ?i transmise online, de la facturi fiscale la contracte. Practic, domeniile de aplicabilitate ale semn?turii extinse sunt: Depunerea declara?iilor online la ANAF; Semnarea facturilor; Semnarea documentelor trimise c?tre Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului pentru înfiin??ri de societ??i comerciale; Raport?rile c?tre Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare, Raport?rile c?tre Casele de S?n?tate (CNAS, CASMB, OPSNAJ, CASMT);   
Valoarea juridic? a semn?turii electronice
Legea nr. 455/2001 face deosebire între semn?tura electronic? simpl? ?i semn?tura electronic? extins?. În continuare, vom face referire numai la semn?tura electronic? extins?, întrucât aceasta este forma cerut? de lege în majoritatea domeniilor de aplicabilitate a acesteia.
Semn?tura electronic? simpl? este doar un pachet de date de identificare a utilizatorului, integrat în documentele sau mesajele trimise prin Internet. Practic, aceasta doar confirm? identitatea unei persoane.
Semn?tura electronic? extins? reprezint? acea semn?tur? care îndepline?te cumulativ urm?toarele condi?ii:
a. este legat? în mod unic de semnatar;
b. asigur? identificarea semnatarului;
c. este creat? prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
d. este legat? de datele în form? electronic?, la care se raporteaz? în a?a fel încât orice modificare ulterioar? a acestora este identificabil?.
Regimul juridic al înscrisurilor în form? electronic? este reglementat în Legea 455 din 18 iulie 2001 privind semn?tura electronic?. Potrivit art. 5, înscrisul în form? electronic?, c?ruia i s-a încorporat, ata?at sau i s-a asociat logic o semn?tur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, echivaleaz?, în ceea ce prive?te condi?iile ?i efectele sale, cu înscrisul sub semn?tur? privat?.
În cazurile în care, potrivit legii, forma scris? este cerut? ca o condi?ie de prob? sau de validitate a unui act juridic, un înscris în form? electronic? îndepline?te aceast? cerin?? dac? i s-a încorporat, ata?at sau i s-a asociat logic o semn?tur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat ?i generat? prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semn?turii.
În cazul în care una dintre p?r?i nu recunoa?te înscrisul sau semn?tura, instan?a va dispune întotdeauna ca verificarea s? se fac? prin expertiz? tehnic? de specialitate. În acest scop, expertul sau specialistul este dator s? solicite certificate calificate, precum ?i orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.
Depunerea declara?iilor fiscale în format electronic
Pentru a depune declara?iile fiscale online, mai întâi trebuie f?cut? o cerere de utilizare a certificatului digital calificat (formular 150), care poate fi depus? la oricare unitate fiscal? teritorial? din subordinea Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? (ANAF). Depunerea declara?iilor fiscale online se face prin portalul www.e-guvernare.ro. ANAF a pus la dispozi?ia contribuabililor un Ghid complet de depunere a declara?iilor online, care cuprinde pa?ii de urmat, detaliile tehnice ?i formularistica necesar?. De aceea ne vom referi doar la reglement?rile privind declara?iile care trebuie sau pot fi depuse online. Depunerea declara?iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan?? este reglementat? de Ordinul Ministerului Finan?elor nr. 858/2008. Potrivit acestuia, se pot depune online în acest mod urm?toarele declara?ii:
? Declara?ie privind obliga?iile de plat? la bugetul de stat
? Declara?ie privind impozitul pe profit
? Declara?ie privind obliga?iile de plat? la bugetele asigur?rilor sociale ?i fondurilor special
? Declara?ie privind accizele
? Decont privind accizele
? Decont privind impozitul la?i?eiul din produc?ia intern?
? Declara?ie privind veniturile realizate
? Decont de tax? pe valoarea ad?ugat?
? Decont special de tax? pe valoarea ad?ugat?
? Declara?ie recapitulativ? privind livr?rile/achizi?iile intracomunitare de bunuri
? Declara?ie rectificativ?
Hot?rârea Guvernului nr. 1397/ 2010 instituie obliga?ia angajatorilor de a depune online Declara?ia privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate, începând cu obliga?iile aferente lunii ianuarie 2011. Prin excep?ie, cei care nu au înc? certificat digital o pot depune la ghi?eu, îns? numai pân? la 1 iulie 2011.
Av. COLTUC MARIUS
Fondator Casa de avocatur? Coltuc
www.coltuc.ro

16.06.2011. 12:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password