Şeitan: Avem un sistem de asistenţă socială “generos şi ineficient” care încurajază nemunca

Ministrul Muncii, Mihai ?eitan, a declarat vineri, 23 aprilie, c? România are unul dintre cele mai “generoase”, dar ?i “ineficiente” sisteme de asisten?? social? din Europa.

Ministrul Muncii, ?i-a exprimat speran?a c? în acest an se va putea dezbate foarte serios un nou cod de asisten?? social?.”Am ajuns s? avem unul dintre cele mai generoase, ineficiente sisteme din Europa referitoare la asisten?a social?. E paradoxal s? fie generos, dar s? fie ?i ineficient, dar realitatea spune acest lucru. Avem peste 12 milioane de indemniza?ii/om într-o lun?, asta înseamn?, sigur, c? nu 12 milioane de oameni profit?, sunt 5-6 milioane de oameni care profit? de astfel de sprijin, unii profit? de câte dou?, trei sau patru. Am ajuns s? cre?m, din aceast? dorin?? pe care eu nu o consider de rea credin??, sprijin cât mai mult la diverse situa?ii, un sistem pervers care încurajaz? nemunca”, a subliniat ministrul.

“Este o p?rere pe care o declar cu toat? responsabilitatea pentru c? în ultim? instan?? ajungem s? avem persoane care câ?tig? între 3.000 ?i 5.000 de lei pe lun? stând acas?, fiind persoane în for??, în activitate. Nu po?i s? le mai oferi locuri de munc? la salariile de acum dac? sunt ?i necalifica?i pe deasupra. ?i atunci nu cumva ajungem la o contradic?ie? Cum oare cre?tem ocuparea într-o ?ar? când de fapt, prin alte mijloace, încuraj?m nemunca?”, a mai spus ministrul.
?eitan a f?cut aceste preciz?ri în contextul în care în discu?ie se afla unul dintre obiectivele Strategiei Europa 2020, ?i anume cre?terea gradului de ocupare a popula?iei. “Nici oamenii m?car în anumite situa?ii nu-?i caut? de lucru, atâta timp cât se poate câ?tiga serios stând acas?. Motiv pentru care una dintre problemele esen?iale pe care ni le-am pus în vedere ?i anul ?sta sper s? putem dezbate foarte serios o nou? conduit? de asisten?? social?, un nou cod de asisten?? social? care s? se duc? c?tre cei efectiv în nevoie”, a subliniat ?eitan.
Ministrul Mihai ?eitan a mai spus c? obiectivul UE de cre?tere a ocup?rii for?ei de munc? de la 57,4 la 75% este un obiectiv pe care România îl agreaz?, de?i îl g?se?te foaret ambi?ios. “Ocuparea în rândul tinerilor este mult sub nivelul de 57,4% al UE. E o situa?ie general? european?, nu este doar în România aceast? problem?. Exist? o mare diferen?? între preg?tirea tinerilor în orice tip de ?coal? ?i ceea ce se cere pe pia?a muncii”, a spus el.
Ministrul s-a referit ?i la educa?ie, în raport cu cererea pie?ei în materie de locuri de munc?, subliniind c? exist? “o lips? de corelare total? între ceea ce se cere pe pia?a muncii ?i ceea ce reu?im s? calific?m”. ?eitan a apreciat c? este necesar? schimbarea curriculei educa?ionale, dar ?i c? flexibilitatea pe pia?a preg?tirii profesionale ar trebui regândit?.(www.realitatea)

23.04.2010. 15:50


0766807607 26.04.2010. 21:44

Cei mai dubio?i dintre fo?ti au devenit actualii ?i de aici toat? sarabanda de abuzuri ?i matrapazlîcuri. ?i pentru c? nu le-a fost de ajuns c? au vîndut ?i s?r?cit o ?ar? bogat? ?i f?r? datorii, c? au abandonat teritorii numai pentru interes personal, c? au distrus tot ce a fost bun – de la flot? la industrie, iriga?ii, avia?ie, înv???mînt, s?n?tate, justi?ie… ?i pîn? la sport. Acum vor modificarea Constitu?iei, a treia oar? în doar 20 de ani. Americanii rezist? cu o Constitu?ie de peste 200 de ani ?i noi vrem s? ne ar?t?m mu?chii la fiecare dictatur? cu trandafiri în mîn? (a disp?rut mirosul lor ?i au r?mas doar spinii). Nu am fost de acord cu modificarea din 2003 ?i nici nu am votat acea Constitu?ie care, înafara faptului c? oprea pre?edintele s? suspende premierul, nu a adus nimic nou fa?? de prima, elaborat? de Constituanta din 1990. Acum piticii, unul chior ?i altul boc, vor ?i ei s? schimbe Constitu?ia, ?i nu oricum, ci cu ideile lor. Adic? s? reduc? Parlamentul la o singur? camer?, numit? Camera Reprezentan?ilor ?i, implicit, s? m?sluiasc? voin?a poporului, manip***t la referendum, prin reducerea num?rului parlamentarilor. Sigur, ?i noi sîntem de acord cu reducerea num?rului parlamentarilor. Cifra îns? o decide Parlamentul ?i nu pre?edintele, fie el ?i cel reales dup? ce a fost suspendat – s? nu uit?m acest fapt -, ?i nici Guvernul, care nu are nici m?car atribu?ii în acest sens, numai dac? nu le inventeaz? piticul jurist, ce o ia tot mai des peste bot de la Curtea Constitu?ional?. Dac? a picat ANI ?i a fost trimis? s? fac? NANI, piticul a g?sit formula s? vin? cu o Ordonan?? de Urgen??. Noroc, îns?, c?, sesizînd abuzul, aceea?i Curte Constitu?ional? i-a retezat ideea «profund ?tiin?ific?» din start. Bomboana pe coliva noii constitu?ii se pare c? e UDMR, aceast? forma?iune cultural?, neînregistrat? ca partid ?i care nu ar mai putea intra în forul legislativ. Nu numai asta e hiba, ci ?i faptul c? UDMR nu dore?te Parlament unicameral, ci vrea s? fie ca acum, cu dou? camere. Pentru c? UDMR, abuziv introdus în parlament de c?tre to?i profitorii voturilor acestora, din 1990 pîn? acum, nu împ?rt??e?te ideea, un ins specializat în provoc?ri zice c? ar fi de acord ca noua Constitu?ie s? asigure cîteva locuri pentru UDMR, a?a cum o face ?i pentru celelalte minorit??i na?ionale. Da, dar situa?ia aceasta, i-ar afecta pe “baronii” udemeri?ti, care schimb? macazul dup? cum bate vîntul. Acum dracul î?i bag? coada ?i s? vezi cum o s?-i a?î?e pe unii împotriva celorlal?i, de parc? asta ar fi prioritatea num?rul unu ?i nu dezastrul economic ?i social. ?ara arde ?i baba se piapt?n?, zice un vechi, dar atît de actual proverb românesc, de parc? Dumnezeu le-a luat min?ile acestor in?i de la guvernare, care înc? o dat? dovedesc faptul c? sînt pu?i pe c?p?tuial? ?i îmbog??ire rapid? ?i nu-i doare nici în cot de bietul român. Dac? a? fi cinic, a? zice c? românul de rînd î?i merit? soarta, pentru c? s-a compl?cut în t?rî?ele pedeliste ?i s-a l?sat cump?rat în viu precum porcul la Cr?ciun ?i acum î?i roade unghiile, iar cei vota?i de el î?i num?r? euroii. Totu?i, nu mi-e indiferent? soarta ??rii, ba mai mult, vreau s? contribui cu tot ce …

jos mafia 23.04.2010. 20:23

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password