SCRISOARE DESCHISĂ adresată doamnei Maria Băsescu


Deputatul PNL Cristina Pocora i-a adresat o scrisoare deschis? so?iei pre?edintelui Traian B?sescu, rugând-o s? intervin? pe lâng? ?eful statului s? nu ia m?suri dure împotriva familiilor, precum sc?derea indemiza?iei pentru cre?terea copilului.

« Stimat? Doamn?,

Am ales s? v? adresez o scrisoare deschis?, dat fiind c? celelalte posibilit??i de dialog, institu?ionale, cu pre?edintele Traian B?sescu s-au dovedit a fi ineficiente.

M? adresez dumneavoastr? apelând la calit??ile pe care le ave?i, de femeie, mam? ?i so?ie a celui care ast?zi hot?r??te, din p?cate, de unul singur, destinele ??rii.
Cred c? ?i dumneavoastr?, asemeni mamelor sau viitoarelor mame din România, sunte?i sensibil? la problemele cu care se confrunt? acestea zi de zi. Venirea pe lume a unui copil ar trebui s? fie un miracol ?i o bucurie, nu ar trebui s? constituie o povar?, un chin, o problem? pentru viitorii p?rin?i ?i bunici.

Este adev?rat c? trecem prin momente de criz?, este adev?rat c? actualul guvern ?i-a dovedit incompeten?a în lupta cu recesiunea, dar acestea nu ar trebui s? fie motive suficiente pentru a lua m?suri dure împotriva familiei, cu efecte catastrofale pe termen mediu ?i lung pentru România. M?surile anun?ate de reducere drastic? a indemniza?iei pentru cre?terea copilului, a celorlaltor contribu?ii pentru persoanele aflate în dificultate ?i a pensiilor, ar constitui un dezastru pentru viitorul României.

Cred c? dumneavoastr?, care a?i dovedit sensibilitate ?i credibilitate atunci când ne-a?i scris tuturor acea scrisoare în care men?iona?i c? “so?ul dumneavoastr? nu a fost niciodat? agresiv cu propriii copii ?i nici cu vreun alt copil”, ve?i avea puterea s?-l determina?i pe domnul Traian B?sescu s?-?i respecte angajamentele enun?ate de-a lungul timpului. Domnia sa a afirmat, la postul public de Radio, urm?toarele: “M? alarmeaz? situa?ia demografic?. Este la fel de important? ca ?i problema educa?iei, pentru c? sunt probleme cu iner?ie. Acum, ne-a sc?zut popula?ia cu un milion de locuitori fa?? de 1990, dar to?i ne arat? c? vom ajunge la 15-16 milioane în 2030-2050. Aceasta este o pierdere enorm? pentru România“, completând c?, “în ??rile moderne, dou? lucruri sunt fundamentale: o popula?ie apt? de munc?, s?n?toas?, ?i educa?ia, pentru c? ea este urm?torul combustibil al Europei”.

Mai mult, dumneavoastr? afirma?i atunci, în scrisoare c?, în calitatea sa de Pre?edinte al României, domnul Traian B?sescu, “tot timpul s-a gândit cum s? fac? lucruri bune pentru oamenii de rând care l-au ales”.

Ast?zi, ca ?i în fiecare zi a celui de-al doilea mandat, este momentul s? se gândeasc? iar cum s? fac? lucruri bune pentru oamenii de rând care l-au ales din nou. Unul dintre acestea ar fi s? acorde o ?ans? copiilor, mamelor, familiei în general ?i s? aleag? o alt? cale, cea corect? ?i eficient?, constitu?ional?, de lupt? împotriva crizei.

Ca ?i mine, ?ti?i ?i dumneavoastr? la ce vor duce m?surile drastice luate împotriva mamelor, copiilor ?i a familiei: cre?terea num?rului copiilor abandona?i, cre?terea num?rului de avorturi, copii subnutri?i, cre?terea abandonului ?colar ?i a num?rului de analfabe?i.

Cum va ar?ta România când ace?ti copii vor cre?te? Ce viitor va avea? Este real? îngrijorarea privind sc?derea natalit??ii ?i, într-adev?r, constituie o problem? major? pentru România?

Iat? doar câteva întreb?ri la care clasa politic? de ast?zi are responsabilitatea s? se gândeasc? ?i s? g?seasc? solu?ii. Fie c? suntem la putere sau în opozi?ie.
V-am adresat aceste gânduri ca simplu cet??ean al acestei ??ri, ca femeie.
Problemele reale pe care vi le-am semnalat ne privesc pe to?i, indiferent de culoarea politic?, de doctrina împ?rt??it? sau de politicile publice ?i solu?iile economice pe care le promov?m.

Am speran?a c? demersul meu nu va r?mâne f?r? rezultat ?i cred sincer c? ave?i puterea de a contribui la rezolvarea unei probleme atât de delicate cum este cea a sus?inerii maternit??ii. Viitorul României depinde de felul în care vom ?ti s? avem grij? de bunul s?u cel mai de pre?: oamenii. »

14.05.2010. 12:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password