Şase lei ora de muncă a unui deţinut

În anul 2009 în Penitenciarul Târgu Jiu au fost derulate un num?r de 20 contracte de prest?ri servicii în afara penitenciarului, 13 dintre acestea au fost încheiate cu persoane juridice , iar 7 au fost încheiate cu persoane fizice .

Au fost executate lucr?ri în construc?ii, amenaj?ri hidroenergetice , lucr?ri de împ?durire ,lucr?ri de salubrizare , lucr?ri agricole, s?p?turi ?an?uri pentru aduc?iune de ap? ?i gaze, taluzat ?an?uri , cusut t?lpi pantofi , etc.

Administra?ia penitenciarului poate încheia contracte de prest?ri servicii pe raza jude?ului GORJ cu operatorii economici, persoane fizice sau persoane juridice, interesa?i în folosirea la munc? a persoanelor condamnate.

Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate care sunt apte de a munci, cu acordul lor, pot presta o munc? în raport cu calificarea si aptitudinile lor, precum si activit??i necalificate.

Beneficiarii for?ei de munc? special? încheie un contract cu Penitenciarul Târgu Jiu prin care se oblig? s? asigure uneltele necesare, transportul persoanelor private de libertate , conducerea ?i asisten?a tehnic? a lucr?rilor , instructajul ?i protec?ia muncii .

Beneficiarii trebuie s? pl?teasc? pentru fiecare persoan? privat? de libertate suma de 47,6 RON/zi (T.V.A. inclus). Durata muncii prestate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate este de 8 ore/zi ?i nu mai mult de 40 ore/s?pt?mân?. În situa?iile când se impune programul de lucru se poate prelungi la 10 ore/zi , cu aprobarea directorului Penitenciarului. Persoanele condamnate beneficiaz? de cel pu?in o zi pe s?pt?mân? pentru odihn?.

Eviden?a primar? a muncii prestate de c?tre persoanele private de libertate este ?inut? de c?tre prestator ( bonuri de lucru , foi de lucru în acord , rapoarte de lucru) , iar la sfâr?itul lunii sau la încheierea lucr?rilor valoarea total? a muncii se înscrie în situa?ia de plat?.

Veniturile realizate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pentru munca prestat? nu constituie venituri salariale si se impoziteaz? potrivit prevederilor legale care reglementeaz? impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. Veniturile realizate nu pot fi mai mici decât salariul minim pe economie, în raport cu programul de munc?.
Veniturile realizate se încaseaz? de c?tre administra?ia penitenciarului în care persoana condamnat? execut? pedeapsa privativ? de libertate si se repartizeaz? dup? cum urmeaz?:
a) 30% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata execut?rii pedepsei 90% din acesta, iar 10% se consemneaz? pe numele s?u, urmând s? fie încasat, împreun? cu dobânda aferent?, în momentul punerii în libertate;
b) 70% din venit revin Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor, constituind venituri proprii care se încaseaz?, se contabilizeaz? si se utilizeaz? potrivit dispozi?iilor legale privind finan?ele publice.

18.02.2010. 10:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password