Sărbătorile Pascale, petrecute în linişte

În perioada Sfintelor S?rb?tori de Pa?te, poli?i?tii au desf??urat activit??i în baza Planului de m?suri pentru asigurarea climatului de ordine ?i siguran?? public? ?i ap?rarea patrimoniului public ?i privat.

Poli?i?tii Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Gorj au fost prezen?i, atât în zona l?ca?urilor de cult, mân?stirilor ?i bisericilor din jude?, cât ?i în alte zone cu poten?ial criminogen cu echipaje special constituite, în vederea evit?rii oric?ror evenimente nedorite. Totodat?, în acelea?i zone, fluidizarea traficului a fost asigurat? de poli?i?tii de la rutier?. Echipajele de interven?ie au gestionat corespunz?tor situa?iile de natur? s? afecteze siguran?a credincio?ilor.

Ca urmare a acestor m?suri, anul 2010 poate fi considerat cel mai „lini?tit” în privin?a evenimentele grave s?vâr?ite în aceast? perioad?.

S?rb?torirea tradi?iilor cre?tine în siguran?? s-a datorat îns? ?i cet??enilor, care au în?eles necesitatea adopt?rii unei conduite corecte în aceast? perioad? de bucurie ?i în?l?are sufleteasc?.

Astfel, în aceast? perioad? nu au fost înregistrate infrac?iuni de tâlh?rie, de omor, de v?t?mare corporal? grav? sau de lovituri cauzatoare de moarte.

Poli?i?tii au constatat 18 infrac?iuni, dintre care 14 în flagrant, depistând totodat? 24 suspec?i de infrac?iuni.

De asemenea, poli?i?tii au aplicat 739 sanc?iuni contraven?ionale, în valoare total? de 200.460 de lei ?i au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 10.730 lei.

06.04.2010. 11:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password