Sărbătoare de Ziua Internaţională a Rromilor

Rromii au reprezentat un punct sensibil al societ??ii, dar nu numai din vina lor. Abia în ultimii ani s-a pus un accent mai mare pe socializarea lor, pe integrarea în via?a comunit??ii, pe valorizarea tradi?iilor ?i calit??ilor pe care le au ?i pe încercarea de estompare pân? la eliminare a problemelor cu care se confrunt?. Prim?ria Târgu-Jiu a f?cut, a?a cum bine ?ti?i, pa?i importan?i în acest sens.

Aceast? zi a rromilor este necesar? nu doar ca un moment festiv, ca o s?rb?toare, ci ?i ca un prilej de a atrage aten?ia asupra suferin?elor îndurate de-a lungul istoriei ?i de a g?si o cale de comunicare cu noi, românii.

M? bucur c? am reu?it în mare m?sur? s? facem din organiza?iile rromilor din Târgu-Jiu un colaborator ?i un partener de dialog care s? ne ajute s?-i în?elegem ?i s?-i sprijinim pe rromi, ca s? putem elimina pentru totdeauna privirile încrâncenate. Trebuie s? c?ut?m în primul rând  lucrurile pozitive care ne leag? ?i nu pe cele care ne despart. Atunci vom putea spune c? gândim pozitiv ?i vom avea ?ansa s? g?sim c?ile de dialog pentru îndeplinirea dezideratelor noastre. Cred c? suntem împreun? pe drumul cel bun.

La Mul?i Ani!

Primar, Dr. ing. Fl. Cârciumaru


S?rb?toare de Ziua Interna?ional? a RromilorData de 8 aprilie marcheaz?, din punct de vedere istoric, reunirea la nivel interna?ional a organiza?iilor romilor din lume în cadrul primului Congres Mondial al Romilor, ce a avut loc la Londra, în 1971, devenind apoi cunoscut? ca “Ziua Interna?ional? a Romilor”. La acest congres au fost puse bazele Uniunii Interna?ionale a Romilor,  s-a adoptat drapelul precum ?i imnul interna?ional al romilor.

În context na?ional, potrivit art.35 (3) din Constitu?ia României, “Statul trebuie s? asigure p?strarea identit??ii spirituale, sprijinirea culturii na?ionale, stimularea artelor, protejarea ?i conservarea mo?tenirii culturale, dezvoltarea creativit??ii contemporane, promovarea valorilor culturale ?i artistice ale României în lume”. Pornind de la aceasta, în 2006 Parlamentul României a adoptat Legea nr.66 privind consacrarea zilei de 8 aprilie ca “S?rb?toarea etniei romilor din România” .

În acest context, Agen?ia Na?ional? pentru Romi a organizat, atât la nivel na?ional cât ?i la nivel interna?ional un ?ir de evenimente.

8 aprilie reprezint? pentru to?i romii o zi special?. ?i rromii din Gorj au s?rb?torit Ziua Interna?ional? a Rromilor. Cei mai buni l?utari, cei mai gra?i berbeci la pro?ap ?i cel mai bun vin au fost doar câteva dintre elementele de baz? ale petrecerii rromilor din municipiul Târgu Jiu, care s-a desf??urat pe Insuli?a de pe Jiu. Ieri dup? amiaz?, rromii au organizat pe strada Ioan Budai-Deleanu o parad? a costumelor rromanes, dup? care petrec?re?ii s-au mutat pe Insuli??. Aici, ?i-au adus calesti, corturi ?i au preparat berbec la pro?ap cu m?m?lig?.

Nelu Pavel, pre?edintele Partidei Rromilor Targu Jiu, a precizat c? mai multi copii rromi au spus poezii, au dansat ?i au cântat, atât în limba lor, cât ?i în române?te.

La petrecerea de pe Insuli?a de pe Jiu au fost invitate ?i autorita?ile locale. A.D.


Sunt onorat s? adresez cu ocazia zilei de 8 Aprilie, ZIUA ROMILOR, tuturor cet??enilor din jude?ul Gorj care apar?in acestei etnii salutul poli?i?tilor gorjeni ?i ur?ri de s?n?tate ?i fericire!

Isvoarele istorice spun c? romii sunt de origine indian?, probabil din Regiunea nordic? Punjab. Se estimeaz? c? plecarea lor din India a avut loc în urm? cu cel pu?in 1.000 de ani. În plus, surse persane men?ioneaz? prezen?a unui popor de origine indian? înc? din secolul IX, care ar putea fi rromii, cei care au mers c?tre Imperiul Bizantin fiind ?i cei care s-au r?spândit în toat? Europa. Probabil datorit? invaziei turce, romii au intrat în Balcani în secolul al XIV-lea ?i, dup? cucerirea acestui spa?iu de c?tre for?ele otomane, unii au p?truns în vestul Europei.

Nu mi-am propus cu aceast? ocazie doar s? ilustrez câteva detalii ale istoriei rromilor, îns? a? dori s? eviden?iez faptele bune ?i mai pu?in bune, cu deosebire realiz?rile pe coordonatele colabor?rii Poli?iei Gorjene cu cet??enii de etnie rrom?.

Îi asigur pe to?i cet??enii romi ai jude?ului c? noi, poli?i?tii, dorim s? contribuim la deplina integrare socio-economic? a comunit??ii, inclusiv prin promovarea profesiei de poli?ist în rândul tinerilor etniei.

Împreun? suntem deci?i s? consolid?m parteneriatul ?i s? ob?inem rezultatele a?teptate cu încredere de to?i.

La Mul?i Ani!

Comisar ?ef de poli?ie,

Constantin Nicolaescu

Seful I.P.J. Gorj

09.04.2008. 07:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password