S-a dat startul la proteste

Câteva zeci de mii de cadre didactice afiliate la Federa?ia “Spiru Haret” au declan?at, luni, 3 noiembrie, greva de avertisment.

miting-pofesori-vtCelelalte trei federa?ii din educa?ie vor urma exemplul pe 10 noiembrie. Profesorii au recurs la aceast? m?sur? dup? ce au cerut Parlamentului, într-o scrisoare deschis?, s? se întruneasc? de urgen?? ?i s? resping? ordonan?a privind amânarea major?rii cu 50 la sut? a salariilor profesorilor. Greva de avertisment a început la ora 7.00 ?i s-a desf??ura pe parcursul întregii zile . Federa?ia are afilia?i 75.000 de salaria?i în toat? ?ara, 6.500 dintre ei fiind în Bucure?ti. Dac? situa?ia nu se va rezolva în 18 noimebrie toate cele patru federa?ii vor intra în grev? general? pe termen nelimitat. Acestea sunt nemul?umite de decizia Guvernului de a amâna pân? la 1 aprilie 2009 aplicarea legii de majorare cu 50 la sut? a salariilor profesorilor. Conform procedurii în greva de avertisment dasc?lii nu pun azi absen?e, nu dau note sau lucr?ri, ci doar îi supravegheaz? pe elevi.

Dasc?lii din Gorj, în grev? japonez?

O parte a cadrelor didactice din jude?ul Gorj a intrat în grev? japonez?, purtând în piept buc??i de hartie alb? ?i mergând în mod obi?nuit la ore. Greva japonez? va continua toat? s?pt?mâna, iar din data de 10 noiembrie va demara greva de avertisment, timp de dou? ore. În data de 18 noiembrie, cadrele amenin?? cu o grev? general?

Orele se vor desf??ura în mod normal în aceast? s?pt?mân?, îns? dasc?lii aflilia?i la Sindicatul Liber din Înv???mânt, vor purta în piept o bucat? de hârtie alb? pentru a-?i exprima nemul?umirea ?i dezam?girea fa?? de Guvernul României.

Profesorii grevi?ti sanctionati la salariu

Ministrul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului, Anton Anton, a solicitat mar?i inspectoratelor ?colare s? se asigure c? to?i cei care au fost în grev? nu vor beneficia de drepturile salariale corespunz?toare. MECT a trimis mar?i inspectoratelor ?colare jude?ene o not? prin care se atrage aten?ia asupra prevederilor Legii 168/1999 privind solu?ionarea conflictelor de munc? ?i ale Codului muncii, care stipuleaz? c? în perioada grevei raportul de munc? este suspendat pentru angaja?ii care particip? la ac?iunile de protest, precizeaz? comunicatul.

Reprezentan?ii ministerului spun c? este o grev? pe care o trateaz? cu toat? responsabilitatea.

Aproximativ 37.000 de cadre didactice din 1.140 de ?coli din 18 jude?e ale ??rii au fost în grev? luni, potrivit unui centralizator al Ministerului Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului, realizat conform raportorilor Inspectoratelor ?colare Jude?ene.

Au fost în grev? cadre didactice din Br?ila, Dolj, Hunedoara, Ia?i, Olt, Teleorman, Tulcea, Bucure?ti, Cara?-Severin, Arge?, Cluj, Gala?i, Harghita, Ialomi?a, Ilfov, Timi?oara, Vâlcea ?i Vaslui. Federa?ia Spiru Haret sus?inea c? luni vor fi în grev? aproximativ 66.000 de membri.

Comisia de înv???mânt
a respins Ordonan?a Guvernului

Comisia pentru înv???mânt a Senatului a dat aviz negativ Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului prin care se abrog? prevederile legii de majorare cu 50% a salariilor profesorilor.

Cei ?ase membri ai comisiei prezen?i s-au pronun?at, în unanimitate, pentru respingerea Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului.

La rândul ei, Comisia pentru privatizare din Senat a trimis, mar?i, c?tre Comisia pentru înv???mânt un amendament la ordonan?a privind cre?terile salariale din Educa?ie, textul stipulând majorarea lefurilor începând cu drepturile aferente lunii octombrie 2008. Textul semnat de pre?edintele Comisiei de privatizare, senatorul PRM Gheorghe Funar, prevede c?, ‘în perioada octombrie-decembrie 2008, se pl?tesc salariile personalului didactic din înv???mânt, conform Legii nr. 221/2008’, privind majorarea cu 50% a veniturilor din Educa?ie. Ordonan?a Guvernului prevede c? major?rile salariale se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2009, în condi?iile prev?zute de legea unitar? de salarizare a personalului din sectorul bugetar ?i ?inând seama de gradul de îndeplinire a criteriilor de performan??, de cre?terea competitivit??ii ?i calit??ii actului de înv???mânt.

Comisia consider? c? amânarea major?rilor a fost decis? ‘arbitrar’ de Executiv, prevederile trebuind eliminate, iar textul privind luna din care se pl?tesc drepturile b?ne?ti s? fie clar. Comisia pentru înv???mânt a Senatului s-a întrunit mar?i pentru a întocmi raportul privind Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului prin care se abrog? prevederile legii de majorare cu 50% a salariilor profesorilor. Membrii comisiei au stabilit, la propunerea senatorului PD-L Dan Sab?u, ca ?edin?a s? aib? loc cu u?ile închise.

Conform deciziei Biroului Permanent al Senatului, Comisia pentru înv???mânt ?i cea pentru munc? au termen pân? s?pt?mâna viitoare s? întocmeasc? un raport comun privind ordonan?a.

Termenul de amânare al salariilor profesorilor discutat luni, 10 noiembrie, în Parlament

Parlamentul se va reuni luni, 10 noiembrie, în ?edin?? comun? pentru a dezbate Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului de amânare a termenului de majorare a salarilor profesorilor. Înainte de a fi dezb?tut? în plenul reunit al Camerelor, ordonan?a trebuie s? fie discutat? de comisiile de înv???mânt ?i de munc?, care au la dispozi?ie trei zile pentru a formula raportul, fiind vorba despre o ordonan?? de urgen??. De asemenea au fost solicitate avize ?i din partea comisiilor de buget, finan?e ?i juridic?.

În cazul în care comisiile nu reu?esc s? se întâlneasc? ?i s? formulez raportul, Alexandru Atanasiu a declarat c? tot programul se va decala, sus?inând c? o problem? va fi cvorumul în cadrul comisiilor care trebuie s? redacteze rapoartele de fond. Alexandru Atanasiu a precizat c?, în ceea ce prive?te Comisia pentru înv???mânt, din care face parte, aceasta se va întâlni cel mai probabil în cursul zilei de mar?i,11 noiembrie. Pre?edintele Senatului Ilie Sârbu a declarat vineri, c? a convocat mar?i conducerea acestei camere pentru repartizarea spre comisiile de resort a Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului prin care se prorog? termenul m?ririlor salariale cu 50%, astfel încât s? intre în plen pe 10 noiembrie.

Guvernul a amânat intrarea în vigoare a cre?terilor cu 50% a salariilor cadrelor didactice pân? în aprilie 2009, condi?ionat de o nou? lege unitar? a salariz?rii personalului bugetar, dar ?i de îndeplinirea criteriilor de performan?? a actului de înv???mânt, potrivit textului OUG publicat s?pt?mâna trecut? în MO. Potrivit articolului 2 din OUG, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din înv???mânt, stabilit prin Legea de aprobare a OUG 15/2008 privind cre?terile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din înv???mânt „se va aplica începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2009, în condi?iile prev?zute de legea unitar? de salarizare a personalului din sectorul bugetar ?i ?inând seama de gradul de îndeplinire a criteriilor de performan??, de cre?terea competitivit??ii ?i calit??ii actului de înv???mânt”. În continuare, se adaug? articolul care prevede c? „valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din înv???mânt, aplicabil? în perioada ianuarie – martie 2009 inclusiv, se va stabili prin actele normative care vor reglementa cre?terile salariale ce se acord? în anul 2009 personalului din sectorul bugetar”.

T?riceanu despre major?rile salariale ale profesorilor

Premierul C?lin Popescu T?riceanu a declarat, mar?i, 4 noiembrie, c? a?teapt? ca senatorii s? se r?zgândeasc? în leg?tur? cu respingerea Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului prin care se prorog? termenul major?rii salariilor profesorilor, ?inând cont de semnalele care vin din partea UE ?i din ?ar?.

Întrebat dac? se a?teapt? ca Ordonan?a Guvernului prin care se amân? aplicarea major?rii salariilor profesorilor pân? la 1 aprilie 2009 s? fie respins? în Parlament, premierul a spus c? nu dore?te s? fac? specula?ii, dar are încredere c? parlamanetarii vor analiza serios implica?iile economice ale unui asemenea demers.

“A?tept?m s? vedem, poate între timp Senatul se mai gânde?te ?i analizeaz? în mod serios toate semnalele care vin din economie, toate semnalele care vin de la UE, ieri cred c? a?i remarcat declara?iile comisarului Almunia, care transmite un mesaj extrem de clar ?i care vorbe?te despre necesitatea de a nu se pune în aplicare aceast? m?sur? de majorare a salariilor care poate s? accentueze anumite probleme cu care ??rile europene, ?i inclusiv România, s-ar putea confrunta în perioada urm?toare. Deci, eu cred c? senatorii nu pot s? r?mân? insensibili la mesajele care vin din ?ar?, sunt întreprinderi care sunt nevoite s? concedieze oameni, activit??i economice care se restrâng, iar o astfel de m?sur? vine împotriva sensului oric?rei logici “, a declarat primul-ministru L.M.

05.11.2008. 03:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password