Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

Verific?rile fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conform?rii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoan?), au fost declan?ate efectiv în anul 2013.

În anul 2014 au fost declan?ate verific?ri fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condi?iilor legale privind diferen?a semnificativ? între veniturile estimate pe baza situa?iei fiscale personale ?i cele declarate organelor fiscale.

În anul 2015 au fost finalizate verificãrile fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare..
Rezultatele verific?rilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) sunt prezentate sintetic mai jos:

Venituri nedeclarate: 86.948.321 lei

23.771.463 lei – venituri nedeclarate cu surs? neidentificat?

• Impozit pe venit suplimentar – 3.803.434 lei
• Obliga?ii fiscale accesorii (penalit??i de întârziere ?i dobânzi) – 2.437.706 lei

63.176.858 lei – venituri nedeclarate cu surs? identificat?

• Impozit pe venit suplimentar – 10.108.297 lei
• Obliga?ii fiscale accesorii (penalit??i de întârziere ?i dobânzi) – în curs de calculare

Aceste verific?ri au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de urm?toarele aspecte:

– au fost analizate opera?iunile desf??urate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzac?ii) transmise de institu?iile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manual? a acestora

– au fost verificate opera?iuni desf??urate de persoanele fizice cu peste 120 de societ??i comerciale (peste 10.000 de opera?iuni)

– au fost prelucrate informa?ii privind de?inerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorit??i ale administra?iei publice locale (servicii de impozite ?i taxe locale)

– mare parte dintre activit??ile ?i tranzac?iile verificate presupun analize complexe: activit??i investi?ionale diverse, tranzac?ii cu instrumente financiare pe pie?ele interne ?i interna?ionale, tranzac?ii disimulate sau artificiale, multiple opera?iuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informa?ii neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticen?ei contribuabililor de a furniza astfel de informa?ii).
Marin CIUMAG

?ef administra?ie

27.11.2015. 06:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password