Românii din Italia, solidari cu manifestanţii din România: “Cerem guvern tehnic”

Duminic?, 22 ianuarie, începând cu ora 12.00, românii din Roma ?i din împrejurimi sunt chema?i s? picheteze sediul Ambasadei României la Roma, din via Via Nicolo Tartaglia, 36 (cartierul Parioli), în semn de solidaritate cu manifestan?ii care au ie?it în strad? în ora?ele României. Asocia?ia Românilor din Italia, al?turi de alte asocia?ii, îi cheam? la manifesta?ie pe to?i românii nemul?umi?i de politica guvernului B?sescu – Boc, pentru a cere numirea unui guvern tehnic la Bucure?ti. Într-o scrisoare expediat? membrilor ?i simpatizan?ilor de Asocia?ia Românilor din Italia se spune:

“În aceste zile, românii au ie?it în strad? pentru a cere demisia guvernului Boc ?i a pre?edintelui Traian B?sescu. Noi, românii din diaspora, suntem solidari cu cei care cer demisia celor care au adus ?ara într-o situa?ie catastrofal?.
Toate ??rile din Europa au luat m?suri de austeritate, dublate îns? de m?suri de redresare ?i cre?tere economic?. În România au fost luate doar m?suri de austeritate. Au fost t?iate salariile, pensiile ?i aloca?iile sociale, au crescut taxele, accizele ?i TVA, au fost f?cute concedieri în mas?, au fost desfiin?ate spitale, efectul fiind o catastrof? social? de propor?ii. Jum?tate din popula?ia României se zbate în s?r?cie, conform oric?ror standarde, europene sau africane. Milioane de români ?i-au luat lumea în cap ?i au emigrat în c?utarea unei vie?i decente. Dar nimeni nu a emigrat de pl?cere.
Guvernul a declan?at un r?zboi contra popula?iei, pretextul fiind cerin?ele FMI ?i ale Uniunii Europene. Nu se ?tie ce s-a f?cut cu banii de la FMI ?i UE, se ?tie doar c? genera?iile viitoare au fost amanetate în contul datoriilor f?cute acum. Suntem datori vându?i. În 1989, România nu avea datorii externe, acum avem o datorie extern? public? ?i privat? de aproape 100 de miliarde de euro, fa?? de un produs intern brut de 120 de miliarde de euro. Banii împrumuta?i de la FMI nu au îmbun?t??it situa?ia popula?iei,ci au fost folosi?i în beneficiul b?ncilor str?ine care au speculat dorin?a de bun?stare a popula?iei, în anii de boom economic. Acum sute de mii de români nu mai reu?esc s?-?i pl?teasc? datoriile la b?nci, iar Guvernul i-a abandonat, pentru a nu sup?ra grupurile financiare de lobby care dau bani partidelor. În acela?i timp corup?ia ?i economia subteran? au crescut, fiind evaluate la peste 30 de miliarde de euro.
România este pe ultimul loc la infrastructur? în Europa, avem doar 300 de km de autostrad? ?i jum?tate de gospod?rii f?r? acces la ap? curent? ?i canalizare. Agricultura ?i industria na?ional? au fost puse la p?mânt, în timp ce import?m majoritatea alimentelor ?i a bunurilor de larg consum.
Manevrele economice ale guvernului Boc au fost dictate de Traian B?sescu, ?eful de la Cotroceni, care are controlul tuturor pârghiilor de decizie din statul român. Nu numai cei afla?i azi la conducere sunt vinova?i pentru aceast? catastrof?. Toat? clasa politic? actual? are o responsabilitate. Politicienii nu mai reprezint? interesele aleg?torilor lor, ci a celor care le finan?eaz? campaniile electorale. Solu?ia nu este înlocuirea PDL cu USL.
Consider?m c? starea actual? a României impune numirea unui guvern tehnic, a?a cum s-a întâmplat în Italia. Un guvern tehnic care s? nu mai fie controlat ?i ?antajat de grupurile de interese din economie ?i finan?e. Un guvern care s? scoat? ?ara din criz?.
Români, veni?i al?turi de noi pentru a participa la rena?terea României!”

Roma, 18.01.2012
Eugen Terteleac
pre?edinte ARI

18.01.2012. 21:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password