Revitalizarea economică a zonelor miniere

DECLARA?IE POLITIC?
‚Stima?i colegi,
Ca stat membru al Uniunii Europene, România, trebuie s? respecte acquis-ul comunitar, preluând ?i aplicând legisla?ia comunitar?. Negocierile cu UE au început la 15.02.2000 prin deschiderea a 5 capitole din totalul de 31. Capitolul 14- “Energia”, s-a aflat printre primele. Politica Uniunii Europene în domeniul energetic, are în vedere eficientizarea energiei, asigurarea resurselor, flexibilitatea sistemului energetic, precum ?i m?suri de evitare a crizelor ?i diversificare a formelor de energie. Îndeplinim sarcinile primite, dar cred c? ele trebuie s? ?in? cont ?i de repercusiunile asupra celor care reprezint? majoritatea cet??enilor acestei ??ri – muncitorii. Restructurarea energetic? cerut? de Uniunea European?, ajustarea pre?ului la energia electric? ?i gaze cerut? de FMI, diminuarea impactului social ar trebui s? fie cerut? de con?tiin?a guvernan?ilor no?tri. Situa?ia înregistrat? în sistemul energetic, în ultimii ani, face ca, în ??rile Uniunii Europene, s? nu se poat? renun?a înc? la c?rbune. La noi, procesul de închidere a minelor, impus de Banca Mondial?, început în anul 1999, a creat un adev?rat “genocid” economic-social ?i moral, în zonele respective. Regiunile miniere depind în propor?ie de peste 50% de veniturile asigurate din activitatea minier? desf??urat? în aceste zone. Închiderea minelor afecteaz? direct situa?ia social? ?i material? a disponibiliza?ilor, influen?ând negativ ?i situa?ia tinerilor. Ace?tia nu au nicio ?ans? în ceea ce prive?te op?iunea locului de munc?. Au fost cheltuite fonduri imense pentru închiderea minelor, f?r? a se veni cu alternative la vidul economic creeat în aceste zone.
Exist? ??ri ale Uniunii Europene care continu? s? aloce subven?ii mineritului. Este chiar o politic? a Uniunii, de a nu se crea o dependen?? total? de importuri, mineritul continuând s? primeasc? un anumit nivel de subven?ii. Directivele Uniunii Europene accept? respectivele subven?ii pân? în anul 2010, cu flexibilitate ?i dup? acest an.
Dac? restructurarea se impune din exterior, m?surile de diminuare a impactului social ar trebui s? constituie o prioritate pentru guvernan?i. Guvernul trebuie s? intervin? prin m?suri de reglementare ?i prin alocare de fonduri orientate spre aceste zone ajunse defavorizate.
Elemente cheie, precum: investi?ii în zon?, dezvoltarea de alternative economice durabile, alternativ? pentru noi locuri de munc?, reconversie profesional? ?i acordare de credite f?r? dobând?, necesare ini?ierii de afaceri pentru disponibiliza?i, sunt doar câteva puncte care ar trebui prioritar luate în calcul de guvernan?i. Revitalizarea economiei din regiunile miniere afectate, având în vedere lipsa unor sectoare complementare alternative activit??ii miniere, necesit? aplicarea unui management corespunz?tor acestor regiuni.
Nu ar trebui s? fie desfiin?ate locuri de munc? f?r? a exista posibilitatea înfiin??rii altora noi. Este ?tiut faptul c? o persoan? este cel mai bine protejat? social atunci când are un loc de munc? sigur. Nu se poate desfiin?a peste noapte un sector al economiei în care este angrenat? aproape toat? popula?ia unei zone, f?r? a-i oferi protec?ie social? sau alternative. Disponibiliz?rile se fac pe band? rulant?, ignorându-se cu bun? ?tiin?? faptul c? sumele compensatorii primite de ace?tia nu ?in o ve?nicie.
Prin HG nr.103/2004, Guvernul a adoptat unele m?suri pentru restructurarea activit??ii de producere a energiei electrice ?i termice pe baz? de lignit, prin înfiin?area complexelor energetice Craiova, Turceni, Rovinari, ca societ??i comerciale pe ac?iuni de producere a energiei electrice ?i termice pe baz? de lignit ?i de exploatare a minelor ?i carierelor de lignit, la care ac?ionar este statul, prin Ministerul Economiei. Complexele energetice au fost create prin unirea termocentralelor cu minele de c?rbune de la care se aprovizionau. Cele trei complexe energetice reprezint? cele mai mari termocentrale pe c?rbune ale României, fiind ?i cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor la care produc energie electric?. Cei mai importan?i agen?i economici din zona minier? a Olteniei, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia ?i Complexele Energetice Rovinari ?i Turceni, de altfel cele mai mari din ?ar?, realizeaz? 70% din produc?ia na?ional? de lignit energetic ?i produc aproximativ 40% din energia electric?.
Întreruperea activit??ii capacit??ilor de produc?ie în industria minier? a devenit principalul generator de ?omaj, fiind dintre cele mai afectate zone în ceea ce prive?te cre?terea ratei ?omajului. Pentru diminuarea dezechilibrului creat ar trebui luate m?suri cu efect imediat, de reconversie a for?ei de munc? ?i revitalizare a acestor zone prin atragere de investi?ii. În actualul context economic, zonele miniere sunt regiuni în declin industrial, fapt care ar fi trebui s? determine Guvernul s? se preg?teasc? pentru plasarea de noi activit??i economice’.

Senator PD-L Ru?e? Ion

15.12.2009. 14:24


pruna 22.12.2009. 10:18

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password