PROGRAMUL DE INVESTITII 2007

Luni, 16 iulie 2007, în Monitorul Oficial nr.476/2007, s-a publicat aprobarea procedurii de implementare a Programului na?ional multianual pe perioada 2006 – 2009 de sus?inere a investi?iilor realizate de c?tre întreprinderi nou-infiin?ate ?i microîntreprinderi, precum ?i a investi?iilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici ?i mijlocii.
Beneficiind de un buget de 40 de milioane de lei, Programul are ca scop sus?inerea investi?iilor realizate de întreprinderile nou-infiin?ate, precum ?i de întreprinderile mici ?i mijlocii (IMM) implicate în sectoarele economice prioritare, cum ar fi industria textil? ?i a produselor textile, fabricarea lemnului ?i a produselor din lemn, fabricarea altor produse din materiale nemetalice, industria de ma?ini ?i echipamente, fabricarea celulozei, hârtiei ?i a produselor din hârtie, alte activit??i industriale etc.

Banii obtinuti prin accesarea acestui Program pot fi utilizati pentru achizi?ionarea de active corporale ?i necorporale de tipul: cl?diri ?i construc?ii industriale, ma?ini, utilaje ?i echipamente, mijloace de transport de m?rfuri, brevete de inven?ie, licen?e.Se pot finan?a numai achizi?iile de ma?ini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de m?rfuri care sunt noi (nu second-hand).
Procedura de implementare a acestui program s-a modificat substantial, astfel incat, anul acesta solicitan?ii vor completa ?i vor transmite on-line formularul de preselec?ie, conform aplica?iei software care va fi disponibil? pe pagina web a institu?iei la adresa www.animmc.ro, la 20 zile de la publicare, începând cu ora 9.00 a primei zile de înregistrare ?i pân? la ora 15.30 a ultimei zile de înregistrare. Aplica?ia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectu?rii înregistr?rii cu num?rul de înregistrare ob?inut ?i cu datele corespunz?toare, completate de c?tre acesta. Formularul de preselec?ie corect ?i integral completat va putea fi transmis ?i înregistrat o singur? dat? în cadrul aplica?iei.

Dup? terminarea perioadei de înregistrare în Program, MIMMCTPL va face public? pe site-ul institu?iei la adresa www.animmc.ro, în termen de 3 zile lucr?toare, Lista cu solicitan?ii înscri?i în cadrul Programului în ordinea descresc?toare a punctajului ob?inut.

Ajutorul Financiar Nerambursabil poate fi acordat unui beneficiar eligibil dup? cum urmeaz?:
1. nu poate dep??i echivalentul în lei a 10.000 euro, pentru întreprinderi nou-înfiin?ate ?i microîntreprinderi ?i în acela?i timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investi?ii;

2. nu poate dep??i echivalentul în lei a 50.000 euro, în cazul întreprinderilor mici ?i mijlocii ?i în acela?i timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investi?ii;

Institu?ia de credit va acorda beneficiarului eligibil un credit de finan?are, reprezentând minim 25% din valoarea proiectului de investi?ii, credit acordat în condi?iile de pia?? ?i care nu este garantat de stat.
Contribu?ia proprie a beneficiarului eligibil trebuie s? fie de minim 15% din valoarea proiectului de investi?ii, în numerar.

Informatii suplimentare puteti gasi pe site-ul www.animmc.ro, sau adresandu-va Centrului Teritorial de Informare si Consultanta Gorj, tel.: 0722/376217, Consilier Mogoe Florin.

24.07.2007. 22:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password