Programul anual de iarnă în domeniul energetic, finalizat

“Ministerul Economiei a finalizat Programul anual de iarn? în domeniul energetic, care are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electric? ?i termic? al ??rii în perioada octombrie 2009 – martie 2010, în vederea satisfacerii acestuia în condi?ii de calitate ?i siguran?? în alimentare ?i de func?ionare sigur? ?i stabil? a Sistemului Electroenergetic Na?ional.

În prezent, toate centralele care asigur? buna func?ionare a SEN au stocurile constituite, existând, suplimentar, mari rezerve de lignit la Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia.

În perioada 1 octombrie 2009 – 30 martie 2010, produc?ia de energie electric? estimat? a fi realizat? este de cca. 30.900 mii MWh, iar cea de energie termic? – de cca.16.100 mii Gcal.
Cantit??ile de combustibili preconizate a se consuma în aceea?i perioad? sunt de cca.17.400 tone lignit, 1.800 mii tone huil?, 2.500 mil. mc gaze naturale ?i 360 mii tone p?cur?.

In elaborarea Programului de iarna, s-a ?inut cont si de experien?a iernii 2008-2009, când Federa?ia Rusa a sistat livrarea gazelor naturale c?tre Europa. A fost, astfel, analizata si ipoteza sist?rii totale a importului de gaze naturale ruse?ti, pe o perioad? de 30 zile, în cea mai neconvenabil? lun? de iarn?, respectiv luna ianuarie 2010. S-a constatat ca ar fi necesar? o cantitate suplimentar? de p?cur? de cca.110 mii tone.

Necesarul total de finan?are a programului de iarn? 2009 – 2010 (pentru achizi?ia de combustibili), atât pentru produc?torii de energie electric? ?i termic? din coordonarea Ministerului Economiei, cât ?i cei afla?i în coordonarea autorit??ilor locale, este de cca. 4.300 mil. lei.

Comandamentul de iarn?, condus de secretarul de stat coordonator al sectorului energiei electrice ?i termice din cadrul Ministerului Economiei, va monitoriza stadiul îndeplinirii obiectivelor Programului ?i va lua m?suri operative în situa?ia neîndeplinirii acestora. Ministerul Economiei va prezenta Guvernului scurte inform?ri asupra realiz?rii programului men?ionat, ori de cate ori situa?ia o va impune.

Documentul, adoptat in ultima ?edin?a a Executivului, a fost întocmit atât pe baza evolu?iei consumului realizat în anii anteriori, cât ?i al celui realizat dup? declan?area crizei economice ?i financiare, ?inându-se seama, totodat?, de dimensionarea corespunz?toare ?i în acela?i timp necesar? a stocurilor la data de 1 octombrie 2009. În acest sens, a fost analizat? ?i perioada 1 iulie – 1 octombrie 2009, ca perioad? de racord ?i preg?tire ?i, totodat?, situa?ia în care, timp de 30 zile calendaristice, importul de gaze naturale din Rusia ar fi sistat.”
Biroul de pres?
al Ministerului Economiei

25.09.2009. 22:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password