Program de eficienţă energetică pentru 2009-2010

România va implementa proiecte de investi?ii în sectoarele economice în care se înregistreaz? intensit??i energetice ?i pierderi de energie ridicat?.

Guvernul a adoptat în ?edin?a de miercuri, 10 decembrie, o Hot?râre privind aprobarea Programului na?ional de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010. Prin implementarea Programului se preconizeaz? ob?inerea unor importante economii de energie ?i combustibili, precum ?i reducerea polu?rii mediului ambiant. Totodat? se va da un exemplu altor institu?ii ?i organiza?ii de stat sau private.

Programul na?ional pentru cre?terea eficien?ei energetice ?i utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public este o continuare a ac?iunilor de implementare a m?surilor de cre?tere a eficien?ei energetice, desf??urate în anii 2005-2006, prin intermediul Agen?iei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu diversificarea tipului de lucr?ri pentru cre?terea eficien?ei energetice ?i utilizarea surselor regenerabile de energie, care vor ob?ine sprijin financiar de la bugetul de stat.

Programul na?ional 2009-2010 asigur? sprijin financiar prin cofinan?are nerambursabil? de la bugetul de stat pentru urm?toarele tipuri de obiective de investi?ii.

1. Reabilitarea ?i modernizarea sistemelor de alimentare centralizat? cu energie termic?, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instala?iile de ardere energetice (ex. trecere pe biomas?)

Categoriile de lucr?ri de investi?ii eligibile sunt urm?toarele:

§ Lucr?ri pentru reabilitarea ?i eficientizarea sistemelor de alimentare centralizat? cu energie termic? (SACET), la nivel de producere, transport ?i distribu?ie (centrale de termoficare de zon?, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice ?i/sau utilaje performante)

§ Lucr?ri pentru producerea energiei în sisteme de cogenerare

§ Lucr?ri pentru modernizarea ?i extinderea re?elelor termice de transport ?i distribu?ie a energiei termice în circuit primar ?i circuit secundar (magistrale de termoficare, re?ele termice exterioare de înc?lzire ?i ap? cald? de consum)

§ Lucr?ri pentru automatizarea func?ion?rii sistemelor ?i instala?iilor ?i contorizarea consumului de energie termic? aferent consumatorilor finali cupla?i la SACET

§ Lucr?ri pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solar?, energie geotermal?, energie din biomas?)

§ Lucr?ri pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice

2. Reabilitarea termic? a unor cl?diri publice ?i utilizarea poten?ialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electric? ?i/sau termic? (proiecte cu un puternic impact socio-economic)

Categoriile de lucr?ri de investi?ii eligibile sunt urm?toarele:

§ Reabilitarea instala?iilor interioare termice ?i electrice ale cl?dirii

§ Îmbun?t??irea izola?iei termice a anvelopei exterioare ale cl?dirii (pere?i ?i ferestre)

§ Utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termic? pentru înc?lzire ?i prepararea apei calde de consum

§ Rambursarea cotei de 50% din costurile inclusiv TVA, aferente execut?rii auditului energetic al cl?dirii publice, pe baza c?ruia s-a executat proiectul de investi?ii de reabilitare termic?

3. Modernizarea iluminatului public interior ?i exterior

Categoriile de lucr?ri de investi?ii eligibile sunt urm?toarele:

§ Lucr?ri pentru înlocuirea iluminatului cu incandescen?? cu iluminat prin utilizarea unor l?mpi cu eficien?? energetic? ridicat?, durat? mare de via?? ?i asigurarea confortului corespunz?tor

§ Lucr?ri pentru introducerea unor automatiz?ri care s? conduc? la sc?derea consumului inutil de energie electric? în perioadele în care iluminatul public poate fi redus la un nivel de siguran??

Condi?iile de eligibilitate ?i de acordare a sprijinului financiar nerambursabil este conform criteriilor ?i principiilor programelor comunitare.

Ini?iatorul ?i beneficiarul proiectului de investi?ii este o autoritate local?, iar fundamentarea se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea local? ?i conform cu strategia energetic? local?. O alt? condi?ie este existen?a surselor financiare în bugetul local, sau din alte surse de finan?are, astfel încât s? poat? fi acoperit un minimum de 70% pentru lucr?ri de reabilitare ?i modernizare a sistemelor de alimentare centralizat? cu energie termic? ?i lucr?rile de modernizare a iluminatului public ?i un minimum de 50% pentru lucr?ri de reabilitare termic? a unor cl?diri publice. Beneficiarul trebuie s? utilizeze fondurile primite pentru achizi?ia de echipamente ?i/sau pentru acoperirea a 50% din costurile aferente execut?rii auditului energetic al cl?dirii publice (inclusiv TVA). Alte criterii presupun indicatorii de eficien?? energetic? ?i economic? si introducerea de tehnologii moderne.

Asigurarea sprijinului financiar nerambursabil se va face cu respectarea unor condi?ii referitoare la procentele maxime de cofinan?are în func?ie de valoarea total? actualizat? a lucr?rilor de investi?ii, valoarea programului de finan?are pe fiecare din anii 2009 ?i 2010 ?i etapizarea proiectelor de investi?ii. Procentele de cofinan?are sunt cuprinse între 30% ?i 50%.

Cele trei tipuri de obiective de investi?ii eligibile vor beneficia de urm?toarele aloc?ri procentuale din totalul sumei alocate anual pentru Programul na?ional 2009-2010, la care se adaug? reportul sumei totale care a r?mas neutilizat? în anul anterior:

§ 40% pentru reabilitare ?i modernizarea sistemelor de alimentare centralizat? cu energie termic?, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instala?iile de ardere energetice

§ 40% pentru reabilitarea termic? a unor cl?diri publice ?i utilizarea poten?ialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electric? ?i/sau termic?, inclusiv pentru rambursarea cotei de 50% din costurile aferente execut?rii auditului energetic al cl?dirii publice, inclusiv TVA

§ 20% pentru modernizarea iluminatului public interior ?i exterior

ARCE este autoritatea competent? de implementare a acestui program, calitate în care execut? analiza tehnic? de specialitate pentru determinarea eligibilit??ii proiectelor ?i pentru selectarea acestora pe baza unor criterii tehnico-economice. Prin intermediul Filialelor sale Teritoriale, ARCE culege datele privind proiectele de investi?ii ?i asigur? monitorizarea implement?rii acestora, pe întreaga durat? a desf??ur?rii lucr?rilor, precum ?i ulterior punerii în func?iune, pentru verificarea atingerii parametrilor de proiect.

Pentru finan?area Programului se aloc? suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 ?i respectiv 40 milioane lei pentru anul 2010. Sprijinul financiar pentru cofinan?area proiectelor este asigurat? de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei ?i Finan?elor, prin transferuri între unit??i ale administra?iei publice.

Conform legisla?iei Uniunii Europene, este necesar ca sectorul public s? de?in? un rol exemplar în domeniul utiliz?rii eficiente a energiei ?i resurselor regenerabile de energie, cu aplicarea celor mai moderne solu?ii de modernizare ?i retehnologizare.

Programul na?ional pentru reducerea costurilor cu energia pentru popula?ie, prin cre?terea eficien?ei energetice ?i utilizarea energiei regenerabile a fost desf??urat cu succes în anul 2007. Din 37 proiecte selectate ?i cofinan?ate au fost finalizate 17.

17.12.2008. 05:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password