Produsul intern brut în trimestrul IV şi anul 2009

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2009 a fost de 152295,3 milioane lei pre?uri
curente, în sc?dere – în termeni reali – cu 6,5% fa?? de trimestrul IV 2008.
Cre?teri ale volumului de activitate s-au înregistrat în agricultur?, silvicultur? ?i piscicultur? (+0,7)
?i industrie (+4,0).
Construc?iile ?i activit??ile de comer?, repararea automobilelor ?i articolelor casnice; hoteluri ?i
restaurante; transporturi ?i telecomunica?ii ?i-au redus semnificativ volumul de activitate cu 15,9%,
respectiv cu 12,5%. Sc?deri ale volumului valorii ad?ugate brute s-au înregistrat ?i în activit??ile
financiare, imobiliare, de închirieri ?i serviciile pentru întreprinderi (-9,3%) ?i în alte activit??i de servicii
(-0,8%). Ca o consecin?? a evolu?iei negative înregistrate pe ansamblul economiei, s-a redus volumul
impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o sc?dere cu
12,2%.
Din punctul de vedere al utiliz?rii Produsului Intern Brut, în trimestrul IV 2009 cererea intern? a
sc?zut cu 9,9 procente, comparativ cu acela?i trimestru din anul 2008, în principal pe seama reducerii cu
25,2% a Form?rii brute de capital fix. Consumul final total s-a redus cu 4,0%, în special pe seama
diminu?rii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospod?riilor popula?iei cu 5,8 procente,
consecin?? a reducerii volumului desfacerilor de m?rfuri prin comer?ul cu am?nuntul (-13,7%) ?i al
serviciilor prestate popula?iei (-14,9%).
Un efect pozitiv ce trebuie subliniat este legat de îmbun?t??irea exportului net ca urmare a
reducerii volumului importurilor (-11,1%) ?i cre?terii celui al exporturilor (+2,9%).
Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2009 a fost de 491273,7 milioane lei pre?uri curente,
în sc?dere – în termeni reali – cu 7,1% fa?? de anul 2008.
Sc?derea a fost determinat? de reducerea volumului Valorii ad?ugate brute din toate sectoarele de
activitate ?i, în mod deosebit din comer?, repararea automobilelor ?i articolelor casnice; hoteluri ?i
restaurante; transporturi ?i telecomunica?ii (-11,2%) construc?ii (-13,6%), a c?ror contribu?ie la formarea
Produsul Intern Brut a fost de 31,1%. Impozitele nete pe produs s-au redus cu 12,4%.
Consumul final total a înregistrat o sc?dere cu 8,2% în anul 2009, comparativ cu anul precedent,
în special pe seama diminu?rii cu 10,8% a cheltuielii pentru consumul final al gospod?riilor popula?iei.
Formarea brut? de capital fix a înregistrat o reducere cu 25,3%.

04.03.2010. 12:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password