Procedura eşalonării datoriilor fiscale a intrat în vigoare

În Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2011 a fost publicat? OUG 29/2011 privind reglementarea acord?rii e?alon?rilor la plat?. Ordonan?a instituie posibilitatea acord?rii e?alon?rii la plata pentru toate obliga?iile fiscale administrate de Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, la cererea contribuabilului, persoan? fizic? sau juridic?, pe o perioad? de cel mult 5 ani.  
Beneficiarii e?alon?rii
E?alonarea se aplic? contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.
Obiectul e?alon?rii
(1) E?alonarea la plat? se acord? pentru toate obliga?iile fiscale administrate de Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal?, înscrise în certificatul de atestare fiscal?, dac? sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de prezenta ordonan?? de urgen??.
(2) E?alonarea la plat? nu se acord? pentru:
a) obliga?iile fiscale în suma total? mai mic? de 500 lei în cazul persoanelor fizice ?i 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;
b) obliga?iile fiscale care au f?cut obiectul unei e?alon?ri acordate în temeiul prezentei ordonan?e de urgent??, care ?i-a pierdut valabilitatea;
c) obliga?iile fiscale administrate de Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? cu termene de plat? dup? data eliber?rii certificatului de atestare fiscal?;
d) obliga?iile fiscale care, la data eliber?rii certificatului de atestare fiscal?, intra sub inciden?a art. 116 din Codul de procedur? fiscal?, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plat? de la buget;
e) obliga?iile fiscale de a c?ror plat? depinde acordarea sau men?inerea unei autoriza?ii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;
f) crean?ele stabilite de alte organe decât cele prev?zute la art. 1 ?i transmise spre recuperare Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?, potrivit legii;
g) amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.
(3) Perioada de e?alonare la plat? se stabile?te de organul fiscal competent în func?ie de cuantumul obliga?iilor fiscale ?i de capacitatea financiar? de plat? a contribuabilului. Perioada de e?alonare la plata acordat? nu poate fi mai mare decât perioada de e?alonare la plata solicitat?.
Condi?ii de acordare
Pentru acordarea e?alon?rii la plat? a obliga?iilor fiscale, contribuabilii trebuie s? îndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) s? aib? depuse toate declara?iile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
b) s? se afle în dificultate generat? de lipsa temporar? de disponibilit??i b?ne?ti ?i s? aib? capacitate financiar? de plat? pe perioada de e?alonare. Aceste situa?ii se apreciaz? de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiar? ori altor informa?ii ?i/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau de?inute de organul fiscal;
c) s? aib? constituit? garan?ia potrivit art. 9;
d) s? nu se afle în procedura insolven?ei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven?ei, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
e) s? nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) s? nu li se fi stabilit r?spunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i/sau r?spunderea solidar?, potrivit prevederilor art. 27 ?i 28 din Codul de procedur? fiscal?. Prin excep?ie, dac? actele prin care s-a stabilit r?spunderea sunt definitive în sistemul c?ilor administrative ?i judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atras? r?spunderea a fost achitat?, condi?ia se consider? îndeplinit?.
Modul de solu?ionare a cererii
(1) Cererea contribuabilului se solu?ioneaz? de organul fiscal competent prin decizie de e?alonare la plat? sau decizie de respingere, dup? caz.
(2) Cuantumul ?i termenele de plat? a ratelor de e?alonare se stabilesc prin grafice de e?alonare care fac parte integrant? din decizia de e?alonare la plat?. În sensul art. 116 din Codul de procedur? fiscal?, ratele sunt exigibile la aceste termene de plat?.
(3) Cererea se solu?ioneaz? prin decizie de respingere în oricare dintre urmatoarele situa?ii:
a) în cazul cererilor depuse pentru obliga?iile prev?zute la art. 3 alin. (2);
b) nu sunt îndeplinite condi?iile de acordare prev?zute la art. 4 alin. (1);
c) contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solu?ion?rii cererii; d) cererea ?i documentele aferente nu prezint? nicio modificare fa?? de condi?iile de acordare a e?alon?rii la plat? dintr-o cerere anterioara care a fost respins?.
(4) Dup? eliberarea certificatului de atestare fiscal? ?i, dup? caz, punerea de acord a sumelor potrivit art. 7 alin. (4), organul fiscal competent verific? încadrarea cererii în prevederile prezentei ordonan?e de urgen?? ?i comunic? contribuabilului decizia de respingere sau acordul de principiu privind e?alonarea la plat?, dup? caz.
Garan?ii
(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunic?rii acordului de principiu, contribuabilii trebuie s? constituie garan?ii, cu excep?ia institu?iilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i prin Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, dup? caz.
(2) Garan?iile pot consta în:
a) mijloace b?ne?ti consemnate pe numele contribuabilului la dispozi?ia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului; b) scrisoare de garan?ie bancar?;
c) instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;
d) încheierea unui contract de ipoteca sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obliga?iilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de e?alonare la plat?, având ca obiect bunuri proprietate a unei ter?e persoane, libere de orice sarcini.
(3) Pot forma obiect al garan?iilor constituite potrivit alin. (2) numai bunurile mobile care nu au durat? normal? de func?ionare expirat? potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ?i necorporale, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
(4) Bunul ce constituie obiect al garan?iei prev?zute la alin. (2) lit. d) nu poate s? mai constituie obiect al unei garan?ii pentru e?alonarea la plat? a obliga?iilor unui alt contribuabil.
(5) Dispozi?iile alin. (1) nu se aplic? în cazul în care valoarea bunurilor proprietatea contribuabilului deja sechestrate de organul fiscal acoper? valoarea prev?zuta la alin. (9) sau (11), dup? caz, cu condi?ia prezent?rii unui raport de evaluare cu valori actualizate ale bunurilor sechestrate la data depunerii cererii, în termenul prev?zut la alin. (1). Dispozi?iile alin. (7) sunt aplicabile în mod corespunz?tor.
(6) În situa?ia în care valoarea bunurilor deja sechestrate de organul fiscal nu acoper? valoarea prev?zut? la alin. (9) sau (11), dup? caz, contribuabilul constituie garan?ie potrivit prevederilor alin. (1), pentru diferen?a de valoare neacoperit?.
(7) Bunurile oferite drept garan?ie potrivit alin. (2) lit. c) ?i d) se evalueaz? de un expert evaluator independent, care întocme?te un raport de evaluare. În cazul bunurilor imobile a c?ror valoare stabilit? în raportul de evaluare este mai mare decât valoarea orientativ? stabilit? prin expertiza întocmit? de camera notarilor publici, valoarea bunurilor se determin? la nivelul valorii orientative stabilite prin expertiza întocmit? de camera notarilor publici. În cazul bunurilor mobile a c?ror valoare stabilit? în raportul de evaluare este v?dit dispropor?ionat? fa?? de valoarea de pia?? a acestora, organul fiscal competent poate efectua o nou? evaluare, potrivit prevederilor art. 55 din Codul de procedur? fiscal?. În acest caz, termenul de solu?ionare a cererii se prelunge?te cu perioada cuprins? între data depunerii raportului de evaluare ?i data efectu?rii noii evalu?ri.
(8) Pentru bunurile oferite drept garan?ie potrivit alin. (2) lit. c) ?i d), contribuabilul depune la organul fiscal competent, în termenul prev?zut la alin. (1), raportul de evaluare ?i alte documente stabilite prin ordin al ministrului finan?elor publice.
(9) Garan?iile constituite sub formele prev?zute la alin. (2) trebuie s? acopere sumele e?alonate la plat?, dobânzile datorate pe perioada e?alon?rii la plat?, plus un procent de pân? la 40% din sumele e?alonate la plat?, în func?ie de perioada de e?alonare la plat? astfel:
a) pentru e?alon?ri de la 13 la 24 de luni, procentul este de 10%;
b) pentru e?alon?ri de la 25 la 36 de luni, procentul este de 20%;
c) pentru e?alon?ri de la 37 la 48 de luni, procentul este de 30%;
d) pentru e?alon?ri de la 49 la 60 de luni, procentul este de 40%.
(10) Prin excep?ie de la prevederile alin. (9), garan?iile constituite sub formele prev?zute la alin. (2) lit. a) ?i b) trebuie s? acopere sumele e?alonate la plat?, precum ?i dobânzile datorate pe perioada e?alon?rii la plat?.
(11) Prin excep?ie de la prevederile alin. (9), în situa?ia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garan?iile constituite sub forma prev?zut? la alin. (2) lit. c) trebuie s? acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum ?i sumele e?alonate la plat?, dobânzile datorate pe perioada e?alon?rii la plat?, plus un procent de pân? la 40% din sumele e?alonate la plat?, în func?ie de perioada de e?alonare la plat?.
(12) Perioada de valabilitate a scrisorii de garan?ie bancar? trebuie s? fie cu cel pu?in 3 luni mai mare decât scaden?a ultimei rate din e?alonarea la plat?.
(13) Pentru obliga?iile fiscale e?alonate la plat? de pân? la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice ?i, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesar? constituirea de garan?ii.
(14) Pe parcursul derul?rii e?alon?rii la plat?, garan?ia se poate înlocui sau redimensiona în func?ie de valoarea ratelor r?mase de achitat, la cererea contribuabilului.
(15) Organul fiscal competent elibereaz? garan?iile dup? comunicarea deciziei de finalizare a e?alon?rii la plat?, prev?zut? la art. 10 alin. (4), cu excep?ia situatiei prev?zute la art. 14 alin. (3).
(16) În cazul în care, pe parcursul derul?rii e?alon?rii la plat?, garan?ia constituit? potrivit alin. (11) se execut? de c?tre un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare, în favoarea organului fiscal competent, nu acoper? valoarea garan?iilor prev?zute la alin. (9), contribuabilul are obliga?ia reîntregirii acesteia, pentru obliga?iile fiscale r?mase nestinse din e?alonarea la plat?.
(17) La cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate executa garan?ia constituit? sub formele prev?zute la alin. (2) lit. a) ?i b), în situa?ia în care se stinge întreaga sum? e?alonat? la plat?.
Av.COLTUC MARIUS VICENTIU
Fondator Cas? de avocatur? Coltuc

06.04.2011. 11:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password