Primii paşi ai descentralizării: spitalele, poliţie locală, activităţi sportive

Guvernul a adoptat, în ?edin?a de duminic?, 10 mai, trei acte normative care vizeaz? descentralizarea în domeniul s?n?t??ii, al poli?iei locale ?i al activit??ilor sportive.

* În România vom avea dou? poli?ii. Cea local? ?i cea na?ional?
Executivul a hot?rât înfiin?area Poli?iei locale. Viceprim-ministrul Dan Nica a precizat c? domeniile în care va ac?iona poli?ia local? sunt: ordinea ?i lini?tea public?, precum ?i paza bunurilor, circula?ia pe drumurile publice, disciplina în construc?ii ?i afi?aj stradal, protec?ia mediului ?i gospod?rirea localit??ilor, activit??i comerciale, eviden?a persoanelor.

“Poli?ia local? va ac?iona, de aceast? dat?, cu adev?rat în slujba ?i mai ales sub controlul fiec?rui cet??ean din localit??ile României”, a afirmat vicepremierul Dan Nica.

*Spitalele trec la autorit??ile locale de la 1 ianuarie 2010
În domeniul s?n?t??ii, a fost adoptat un act normativ care vizeaz? transferarea unor responsabilit??i privind unit??ile sanitare c?tre administra?ia local?. Actul normativ va intra în vigoare la 1 ianuarie 2010.

“Pân? la sfâr?itul anului vor fi elaborate patru acte normative suplimentare care vor da posibilitatea ca de la 1 ianuarie ?i din punct de vedere financiar descentralizarea în s?n?tate s? fie definitiv?” a men?ionat primul-ministru.

* Descentralizarea activit??ilor sportive ?i de tineret, preluarea de c?tre administra?ia public? local? se va face progresiv, la solicitarea autorit??ile locale.

La rândul s?u, ministrul Tineretului ?i Sportului, Monica Iacob Ritzi, a precizat c?, în ceea ce prive?te descentralizarea activit??ilor sportive ?i de tineret, preluarea de c?tre administra?ia public? local? se va face progresiv, la solicitarea autorit??ile locale. „Baza sportiv? care va fi transferat? ?i administrarea activit??ii cluburilor sportive municipale se va realiza în func?ie de modalitatea pe care autoritatea public? local? o va agrea”, a declarat ministrul Monica Iacob Ritzi.

Autoritatea public? local? care va prelua aceste imobile trebuie s? respecte urm?toarele condi?ii:

• men?inerea destina?iei imobilelor pentru desf??urarea activit??ilor de educa?ie fizic? ?i sport,
• efectuarea lucr?rilor de între?inere ?i modernizare a bazei sportive preluate
• respectarea programului de desf??urare a ac?iunilor prev?zute în calendarul
competi?ional intern ?i interna?ional ?i asigurarea folosirii cu titlu gratuit a imobilelor, pentru desf??urarea ac?iunilor men?ionate.
Ministrul Tineretului ?i Sportului a subliniat c? „tot ceea ce ?ine de sportul de performan??, r?mâne în administrarea Ministerului Tineretului ?i Sportului”.

10.05.2009. 23:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password