Primarul Oraşului Rovinari, cercetat pentru fals în declaraţii

“Agen?ia Na?ional? de Integritate a sesizat Parchetul de pe lâng? Judec?toria Târgu Jiu, în vederea efectu?rii de cercet?ri cu privire la s?vâr?irea de c?tre domnul FILIP DORIN, Primarul Ora?ului Rovinari, a infrac?iunii de fals în declara?ii, prev?zut? ?i pedepsit? de art. 292, Cod Penal.

Agen?ia a fost sesizat? de c?tre cotidianul GORJ DOMINO cu privire la faptul c? domnul FILIP DORIN, Primar al Ora?ului Rovinari, Jude?ul Gorj, nu a înscris în declara?ia de avere veniturile realizate de c?tre so?ia sa în calitate de asociat ?i administrator la societatea comercial? CRIMFYL IMPEX S.R.L.

Din verific?rile efectuate, a rezultat faptul c? domnul FILIP DORIN, Primar al Ora?ului Rovinari, începând cu anul 2004, a completat, semnat ?i depus la data de 07.07.2008 o declara?ie de avere ce nu corespunde realit??ii, datele con?inute în acest document fiind incomplete ?i inexacte:

– la rubrica ”Bunuri mobile”, acesta men?ioneaz? trei autoturisme marca ”Dacia Papuc”, în realitate, domnul FILIP DORIN de?inând un autoturism Dacia 1304 ?i un autoturism marca BMW 318, neînscris în declara?ia de avere;

– la rubrica ”Venituri din salarii”, acesta nu men?ioneaz? veniturile realizate de so?ia sa, FILIP MARIA, în calitate de asociat ?i administrator la S.C. CRIMFYL IMPEX S.R.L.;

– la rubrica ”Imobile”, domnul FILIP DORIN men?ioneaz? eronat o suprafa?? de 432 mp, aferent? unei case de locuit, în realitate, aceasta fiind în suprafa?? total? de 288 mp.

Având în vedere faptul c? aspectele men?ionate anterior constituie indicii temeinice privind s?vâr?irea de c?tre domnul FILIP DORIN a infrac?iunii de fals în declara?ii, prev?zut? ?i pedepsit? de art. 292, Cod Penal, asupra c?reia doar organele judiciare au competen?a de a se pronun?a, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lâng? Judec?toria Târgu Jiu.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercit?rii mandatelor sau a îndeplinirii func?iilor ori demnit??ilor publice, dup? caz, a conflictelor de interese ?i a incompatibilit??ilor este supus? controlului judec?toresc. Agen?ia î?i exercit? atribu?iile cu respectarea principiilor legalit??ii, impar?ialit??ii, independen?ei, celerit??ii, dreptului la ap?rare ?i bunei administr?ri.

Verific?rile au fost suspendate pân? la solu?ionarea cauzei de c?tre organul judiciar.”

AGEN?IA NA?IONAL? DE INTEGRITATE, 01 septembrie 2009

01.09.2009. 14:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password