Primarul care se vrea mai tare ca statul

voicaActualul primar al comunei S?celu, Ion Voica, este unul dintre ale?ii care a reu?it s? se fac? cunoscut opiniei publice, înc? din primele luni de mandat, când a blocat unul dintre drumurile localit??ii cu ma?ina personal? timp de trei ore. Bravura s-a terminat cu un dosar penal. Un alt semnal despre comportamentul cel pu?in bizar al alesului este nerecunoa?terea unor acte de proprietate emise de institu?ii ale statului, AVAS ?i Ministerul Turismului.

În urma procesului de privatizare din 1995, a?a cum rezult? din contractul de privatizare încheiat cu AVAS Bucure?ti ?i a Titlului de Proprietate emis de Ministerul Turismului, S.C. Complex Hotelier Gorjul S.A. de?ine în Sta?iunea S?celu terenuri ?i imobile.

Pentru toate propriet??ile, S.C. Complex Hotelier Gorjul S.A. a pl?tit impozite din anul 1996 pân? în 2005, iar pentru unele, pân? în 2008.

Între timp, unele propriet??i au fost revendicate de c?tre fo?tii proprietari, altele aflându-se înc? pe rol la instan?a de judecat?.

Conducerea firmei a purtat discu?ii atât cu vechea cât ?i cu noua administra?ie ?i a solicitat Prim?riei S?celu situa?ia cu propriet??ile pe care le de?ine pe raza comunei S?celu, pentru o corect? declara?ie de impunere, îns? nu a primit niciun r?spuns.

În septembrie a.c., S.C. Complex Hotelier Gorjul S.A. a trimis Prim?riei S?celu toate documentele pe care primarul le-a solicitat în întâlnirile pe care le-au avut, inclusiv declara?iile de impunere pe toat? perioada când acestea nu au fost pl?tite. Pân? în prezent, prim?ria nu a emis nicio decizie de impunere. Dup? 15 zile de la depunerea declara?iilor de impunere, Complexul Hotelier Gorjul a virat c?tre prim?rie, cu ordin de plat?, 7.000 lei, sum? ce a fost returnat? cu men?iunea „eronat”. Reprezentan?ii firmei au virat din nou banii, dup? care s-au prezentat la Prim?ria S?celu ?i au solicitat un certificat de negrevare, anexând ?i ordinele de plat? prin care se f?cuse viramentul în contul prim?riei. Ei au fost refuza?i din nou de c?tre primarul Ion Voica, acesta afirmând c? nu elibereaz? niciun document, mai ales pentru imobilul Vila 7 – Crizantemelor, pentru care impozitul pe terenul aferent era pl?tit la zi. Voica a spus c? nu recunoa?te actele de proprietate ale societ??ii respective, ba mai mult a afirmat c? el este procuratorul persoanei fizice care a revendicat în anul 2001 vila nr. 7 – Crizantemelor, precum ?i terenul aferent.

Administra?ia S.C. Complex Hotelier Gorjul S.A. consider? c? primarul Ion Voica, în aceast? situa?ie este într-un grav conflict de interese ?i tergiverseaz? în mod ilegal emiterea documentelor solicitate. Situa?ia creat? a fost prezentat? atât Prefecturii Gorj cât ?i Direc?iei Finan?elor Publice Gorj, cerându-se intrarea în legalitate.

S?celu între Marcianus
?i Voica

Sta?iunea S?celul, dateaz? de pe vremea lui Marcus Tiberius Marcianus (aprox. anul 200 e.n.) ?i dispune înc? de una din cele mai moderne baze de tratament din ?ar? în care se pot face sute de proceduri majore ?i asociate. În decursul timpului, la dezvoltarea sta?iunii, contribu?ia cea mai mare a avut-o fostul OJT, actualmente S.C. Complex Hotelier Gorjul S.A. care a construit baza de tratament – înlocuind-o pe cea veche, f?cut? din scânduri, cu b?i primitive ?i chiar cu butoaie – restaurantul S?celata, vilele 3 ?i 5, blocul de 60 de garsoniere, Teatrul de Var?, parc?ri publice ?i a introdus conducta de gaze.

Acum, S?celu are nevoie de investi?ii uria?e pentru a putea r?mâne declarat? sta?iune de interes regional, obliga?ie care revine tocmai administra?iei locale. Administra?ie care prin cel mai de seam? reprezentant al s?u, primarul, nu face decât s? împiedice buna func?ionare ?i dezvoltare a sta?iunii, prin atragerea investitorilor.

Luca Marinescu

22.10.2008. 06:15


x men 04.02.2009. 23:31

alex 26.01.2009. 22:41

un sacelean 29.10.2008. 09:18

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password