Primarii, la instruire pentru alegeri

Mar?i, 17 noiembrie, prefectul jude?ului Gorj, Vasile-Liviu Andrei, împreun? cu subprefec?ii Marcel Romanescu ?i Hora?iu Gorun au participat la o întâlnire cu primarii localit??ilor. La ?edin?? au mai participat ?i pre?edinta Biroului Electoral Jude?ean, Gheorghi?a Eftenoiu, ?eful Inspectoratului Jude?ean de Poli?ie Gorj, Viorel Caragea ?i ?eful Inspectoratului Jude?ean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu“, Vasile Tîlvescu.

Primarii au primit copii dup? listele electorale permanente ?i au primit instruc?iuni pentru organizarea ?i desf??urarea alegerilor pre?edintelui României ?i a referendumului na?ional din data de 22.11.2009. Potrivit legii primarilor le revine obliga?ia organiz?rii la nivel local a alegerilor pentru desf??urarea în condi?ii optime a procesului de votare din 22.11.2009. În acest sens, fiecare sec?ie de votare trebuie s? aib? un num?r suficient de cabine de vot ?i obligatoriu trei urne în care s? fie introduce separat, buletinele de vot pentru alegerea pre?edintelui ?i cele dou? tipuri de buletine de vot cu întreb?rile ce fac obiectul referendumului, fi?ete metalice ?i urn? mobil?, la sec?iile speciale neexistând urn? mobil?, potrivit unei decizii BEC. Sarcina amenaj?rii sec?iilor de votare revine primarilor unit??ilor administrativ teritoriale.

Primarii, împreun? cu directorii coordonatori ai institu?iilor de înv???mânt de pe raza localit??ilor vor dispune m?surile ce se impun pentru asigurarea la sec?iile speciale de votare a dou? calculatoare/laptopuri (unul de rezerv?), camer? web ?i cel pu?in 5 DVD-uri, pentru îndeplinirea obliga?iei dispus? de art. 10, alin. 4 din HG nr. 1045/23.09.2009. Montarea ?i punerea în func?iune a acestor echipamente de prelucrare ?i stocare de date se va realiza cu sprijinul speciali?tilor IT desemna?i de c?tre I.S.J. Gorj, care fac parte din personalul tehnic auxiliar de pe lâng? BEJ Gorj.
În data de 20.11.2009, începând cu orele 12:00, se va proceda la distribuirea, prin intermediul primarilor localit??ilor din jude?ul Gorj, a buletinelor de vot, a ?tampilelor cu men?iunea votat, a autocolantelor ?i a celorlalte materiale necesare vot?rii. Dup? preluare, buletinele de vot, ?tampilele ?i celelalte materiale se vor depozita prin grija primarilor la sediul institu?iilor sub paz? pân? a doua zi, sâmb?t? 21.11.2009, când, începând cu ora 15:00, se vor preda prin proces verbal c?tre pre?edin?ii sec?iilor de votare, care la rândul lor le vor asigura în fi?ete metalice din interiorul sec?iilor de votare, procedând la sigilarea acestora. Sec?ia de votare se pred? în seara zilei de sâmb?t? 21.11.2009 cu proces verbal c?tre personalul Ministerului Administra?iei ?i Internelor, care asigur? paza.
În diminea?a zilei de 22.11.2009, ora 06:00, pre?edin?ii sec?iilor de votare vor proceda la desigilarea sec?iilor de votare ?i preluarea buletinelor de vot din paza personalului MAI prin process verbal de predare-primire, asigurând începerea vot?rii la ora 07:00.
În ziua vot?rii este interzis? existen?a oric?rui afi? sau material electoral în raza sec?iilor de votare. Primarii vor acorda sprijin pre?edin?ilor sec?iilor de votare pentru îndep?rtarea materialelor electorale. Pentru fluidizarea ?i evitarea aglomera?iei pe parcursul procesului de primire, înregistrare ?i centralizare la BEJ Gorj a rezultatului alegerilor preziden?iale ?i referendum, s-a stabilit ca primii 50 de pre?edin?i/loc?iitori de sec?ii de votare, înso?i?i de personalul de paz?, s? fie primi?i direct la sediul BEJ, la parterul Palatului Administrativ, urmând a fi cantona?i pe baz? de bon de ordine în sala C, etajul I, iar urm?torii pân? la num?rul 388, ce reprezint? num?rul total de sec?ii de votare, vor fi primi?i tot pe baz? de bon de ordine la sediul Casei de Cultur? din Târgu Jiu, urmând a sta?iona în respectiva loca?ie pân? la ora la care, potrivit ordinii de sosire, le vine rândul pentru predarea proceselor verbale.
În ziua vot?rii, între orele 07:00-21:00 sunt interzise comercializarea ?i consumul b?uturilor alcoolice în spa?iul de protec?ie al sec?iei de votare, pe o raz? de 500m.

17.11.2009. 17:10


Geo 20.11.2009. 23:16

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password