PRIMĂRIE / Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 27 oct

1. Informare privind activitatea desf??urat? în perioada 01.01.2008 – 20.10.2008 de Biroul Programe, Politici Comunitare.
2. Informare privind activitatea desf??urat? de Compartimentul Îndrumare Asocia?ii de Proprietari în perioada 01.01.2008 – 01.10.2008.
3. Proiect de hot?râre privind execu?ia bugetului local la data de 30 septembrie 2008.
4. Proiect de hot?râre privind rectificarea bugetului pe anul 2008.
5. Proiect de hot?râre privind realizarea contractului de parteneriat, cu stabilirea obliga?iilor fiec?rei p?r?i, pentru func?ionarea unui patinoar în municipiul Târgu-Jiu.
6. Proiect de hot?râre privind aprobarea constat?rii, stabilirii ?i sanc?ion?rii contraven?iilor în cazurile de înc?lcare a dispozi?iilor Legii nr.230/2007 ?i HG nr.1588/2007.
7. Proiect de hot?râre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea func?iei de administrator de imobile în municipiul Târgu-Jiu.
8. Proiect de hot?râre privind revocarea HCL nr.269/25.06.2007 ?i revocarea pozi?iilor 967 ?i 970 din anexa nr.3 la HCL nr.19/28.01.2008.
9. Proiect de hot?râre privind aprobarea evalu?rii ?i vânz?rii, conform OUG nr.68/2008, a spa?iilor medicale ?i a terenurilor aferente acestora din cadrul Dispensarelor Medicale de pe strada 8 Martie ?i Calea Severinului.
10. Proiect de hot?râre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgu-Jiu a Centralei Termice Jiul.
11. Proiect de hot?râre privind aprobarea evalu?rii terenului în suprafa?? de 65 mp situat în Târgu-Jiu, strada Victoria, nr.225 A, în vederea vânz?rii c?tre CMI ?ANDRU AURORA.
12. Proiect de hot?râre privind aprobarea evalu?rii terenului în suprafa?? de 65 mp situat în Târgu-Jiu, strada Victoria 227, în vederea vânz?rii c?tre SC LOREDANA SRL.
13. Proiect de hot?râre privind atribuirea spre folosin?? exclusiv? a 2 locuri de parcare Sucursalei INTESA SANPAOLO BANK SA Tg-Jiu.
14. Proiect de hot?râre privind atribuirea unui loc de parcare în folosin?a exclusiv? a SC FELICOR MOB SRL.
15. Proiect de hot?râre privind aprobarea închirierii prin licita?ie public? a unui spa?iu ?i a unei platforme betonate situate în incinta CET Târgu-Jiu.
16. Proiect de hot?râre privind aprobarea Listei de repartizare a locuin?elor construite prin Agen?ia Na?ional? pentru Locuin?e.
17. Proiect de hot?râre privind atribuirea denumirii pentru spa?iile verzi nou create de Parcul Miori?a ?i Parcul Olari situate pe str?zile cu acelea?i denumiri.
18. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul în suprafa?? de 3000 mp situat în Târgu-Jiu, strada Narciselor, fn, jude?ul Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii c?tre SC Armeanca Prest Com SRL.
19.Proiect de hot?râre privind modificarea HCL nr.70 din 25.08.2008 prin modificarea numelui proprietarului terenului supus schimbului din Angheloiu Tudor în Angheloiu Dan Alexandru.
20.Proiect de hot?râre privind aprobarea PUD Municipiul Târgu-Jiu, strada Tismana, solicitat de SC Dumial Group SRL.
21.Proiect de hot?râre privind aprobarea PUZ Municipiul Târgu-Jiu, Localitatea component? Romane?ti, solicitat de Dobroiu Aurelian ?i Pilea D?nu?.
22.Proiect de hot?râre privind aprobarea PUD Municipiul Târgu-Jiu, strada Plevnei, solicitat de SC NOUA AGRICULTUR? SRL.
23.Proiect de hot?râre privind aprobarea PUD Municipiul Târgu-Jiu, Cartier ?i?e?ti, solicitat de Diaconu Pavel ?i Diaconu Constantin.
24.Proiect de hot?râre privind aprobarea PUD Municipiul Târgu-Jiu, Aleea Victoriei, solicitat de Laz?r Ion.
25.Proiect de hot?râre privind aprobarea PUD Municipiul Târgu-Jiu, Aleea Dumbrava, solicitat de Munteanu Constantin.
26.Proiect de hot?râre privind aprobarea PUD Municipiul Târgu-Jiu, Strada M?rg?ritarului, solicitat de Mi?cu Octavian.
27.Diverse.

27.10.2008. 10:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password