Primaria Tg.Jiu/ Sedinţa Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu,26.01.2010

1. Raport privind activitatea Direc?iei Publice de Venituri pe anul 2009.
2. Raport privind modul de solu?ionare a peti?iilor pe semestrul II 2009.
3. Proiect de hot?râre privind aprobarea Programului Cultural al Centrului de Cultur? ?i Art? „Constantin Brâncu?i” pe anul 2010.
4. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al municipiului Tg-Jiu, însu?it prin HCL nr.133 din 30.07.1999, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
5. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea Inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul privat al Municipiului Tg-Jiu, aprobat prin HCL nr.194 din 29.07.2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
6. Proiect de hot?râre privind stabilirea pre?ului concesiunii cabinetului medical din cadrul Dispensarului medical din str. 8 Martie, nr.46, ocupat de Dr. Radu Monica.
7. Proiect de hot?râre privind concesionarea f?r? licita?ie public? a cotelor indivize de teren, aferente unor spa?ii de?inute de SC SUCCES NIC COM SRL.
8. Proiect de hot?râre privind atribuirea în folosin?? gratuit? Asocia?iei Columbofila Gorj a unui spa?iu în suprafa?? de 10 mp, situat lâng? Sala Sporturilor din Municipiul Tg-Jiu.
9. Proiect de hot?râre privind acordarea de tichete de parcare gratuite unor categorii de persoane ?i diminuare a plafonului minim de încasare pentru casierii din cadrul Serviciului Parc?ri Târg Haine.
10. Proiect de hot?râre privind execu?ia bugetului local la 31 decembrie 2009.
11. Proiect de hot?râre privind împuternicirea Primarului pentru repartizarea locurilor de munc? subven?ionate conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur?rilor pentru ?omaj ?i stimularea ocup?rii for?ei de munc?.
12. Proiect de hot?râre privind aprobarea organigramei, statului de func?ii ?i num?rul maxim de func?ii publice ?i personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului ?i ale Direc?iei Publice de Patrimoniu.
13. Proiect de hot?râre privind conferirea Diplomei de fidelitate, premierea cuplurilor din municipiul Tg-Jiu, care s?rb?toresc 50 de ani de c?s?torie neîntrerupt? ?i organizarea unei mese festive în cinstea acestora.
14. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea HCL nr.287 din 31.08.2009 de anulare a m?surii de constituire a fondului de stimulente acordate personalului din cadrul Direc?iei Publice de Venituri.
15. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea HCL nr.354 din 27.08.2007 de concesionare a unui teren pentru amenajarea unei parc?ri supraterane etajate, în sensul prelungirii perioadei de gra?ie cu 6 luni.
16. Proiect de hot?râre privind respingerea solicit?rii locuitorilor din „Zona G?rii” de anulare par?ial? a HCL nr.4/2008, în ceea ce prive?te demolarea garajelor situate în Str. 1 Decembrie 1918 (Zona G?rii).
17. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul situat în Tg-Jiu, str. Arethia T?t?r?scu, lot 67, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct? domnului Ceaureanu R?zvan – Liviu.
18. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul în suprafa?? de 47 mp, situat în Tg-Jiu, Calea Severinului, nr.11, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct? doamnei Usc?tescu Emilia.
19. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul în suprafa?? de 41 mp, situat în Tg-Jiu, Calea Severinului, nr.11, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct? doamnei Anu?oiu Gabriela
20. Proiect de hot?râre privind includerea în Inventarul domeniului privat al municipiului Tg-Jiu a suprafe?ei de 72 mp, situat în B-dul Republicii, fn, ?i aprobarea efectu?rii evalu?rii terenului în vederea vânz?rii prin negociere direct?.
21. Proiect de hot?râre privind includerea în Inventarul bunurilor ce apar?in domeniului privat al municipiului Tg-Jiu a unor terenuri în vederea construirii unor balcoane.
22. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul în suprafa?? de 906 mp, situat în Tg-Jiu, Calea Severinului, nr.11 ?i de stabilire a pre?ului minim de vânzare prin licita?ie public?.
23. Proiect de hot?râre privind includerea în domeniul privat al municipiului Tg-Jiu ?i concesionarea unui teren în suprafa?? de 7,44 mp, situat în Tg-Jiu, str. G-ral Christian Tell, bl.4, sc.2, parter, ap.3, în vederea construirii unei sc?ri ?i alee acces.
24. Proiect de hot?râre privind includerea în domeniul privat al municipiului Tg-Jiu ?i concesionarea unui teren în suprafa?? de 7,32 mp, situat în Tg-Jiu, Aleea Brându?ei, bl.2, sc.1, parter, ap.4, în vederea construirii unei sc?ri ?i alee acces.
25. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Alimentare cu energie electric? abona?i casnici, Aleea Dr?goieni, municipiul Tg-Jiu”.
26. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Alimentare cu energie electric? abona?i casnici, str. Jean B?rbulescu, municipiul Tg-Jiu”.
27. Proiect de hot?râre privind aprobarea listei beneficiarilor de locuin?e destinate închirierii persoanelor sau familiilor evacuate sau care urmeaz? a fi evacuate din locuin?ele retrocedate în natur? fo?tilor proprietari.
28. Diverse.

25.01.2010. 09:58


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password