Primaria Tg.JIU/Proiect al ordinii de zi, ce va avea loc luni, 31.01.2011

1. Raport privind modul de solu?ionare a peti?iilor pe semestrul II 2010.
2. Proiect de hot?râre privind instituirea taxei de desfacere a c?s?toriei.
3. Proiect de hot?râre privind men?inerea num?rului de asisten?i personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2011.
4. Proiect de hot?râre privind suplimentarea sumelor necesare organiz?rii Zilei de 1 Decembrie 2010.
5. Proiect de hot?râre privind modificarea HCL nr.360/29.11.2010 privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pentru anul 2011.
6. Proiect de hot?râre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
7. Proiect de hot?râre privind execu?ia bugetului local la data de 31.12.2010.
8. Proiect de hot?râre privind aprobarea organigramei, statului de func?ii, num?rului maxim de func?ii publice ?i num?rului maxim de posturi ale aparatului de specialitate al primarului.
9. Proiect de hot?râre privind suplimentarea cu 20.000 lei a sumei ini?iale aprobate prin HCL nr.315/25.10.2010 pentru s?rb?torile de iarn?.
10. Proiect de hot?râre privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare al Poli?iei Locale a Municipiului Târgu Jiu.
11. Proiect de hot?râre privind aprobarea comisiei locale de ordine public? la nivelul Municipiului Târgu Jiu.
12. Proiect de hot?râre privind aprobarea diminu?rii taxelor locale în cadrul Cimitirului Ortodox Municipal Tg-Jiu.
13. Proiect de hot?râre privind aprobarea taxei de utilizare a chio?curilor metalice din pie?ele ?i târgurile din Municipiul Tg-Jiu.
14. Proiect de hot?râre privind aprobarea tarifului comercial al SC TRANSLOC
15. Proiect de hot?râre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al Municipiului Tg-Jiu, actualizat la data de 31.12.2010.
16. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea Inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al Municipiului Tg-Jiu, însu?it prin HCL nr.133 din 30.07.1999 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
17. Proiect de hot?râre privind includerea unor terenuri în Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul privat al Municipiului Tg-Jiu, aprobat prin HCL nr.194/39.07.2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
18. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea domeniului privat al Municipiului Tg-Jiu.
19. Proiect de hot?râre privind aprobarea efectu?rii lucr?rilor de modernizare ?i înlocuire a suprafe?ei cu iarb? a terenului de fotbal nr.1 din incinta Complexului Sportiv Municipal de c?tre C.S. Pandurii Lignitul Târgu Jiu.
20. Proiect de hot?râre privind abrogarea HCL nr.375/2010 ?i darea în concesiune c?tre SC EDILITARA PUBLIC SA a unor locuin?e sociale situate în str. Narciselor ?i Cartierul Iezureni din Municipiul Tg-Jiu.
21. Proiect de hot?râre privind avizarea schimb?rii denumirii Grupului ?colar Auto „Traian Vuia” în Colegiul Auto „Traian Vuia”.
22. Proiect de hot?râre privind însu?irea rapoartelor de evaluare la imobilele (cl?diri ?i terenuri aferente) în care au func?ionat centrale termice de cartier, situat în str. Popa ?apc? (CT Jiu), str. I. Slavici (CT Spital), str. Al. Vlahu?? (CT OJT) în scopul vânz?rii prin licita?ie public?.
23. Proiect de hot?râre privind prelungirea contractului de comodat nr.792/22.02.2010 încheiat cu Sindicatul Liber din Înv???mânt Târgu Jiu.
24. Proiect de hot?râre privind prelungirea contractului de comodat nr.153/11.01.2010 încheiat cu Universitatea din Craiova, Direc?ia General? Administrativ?.
25. Proiect de hot?râre privind închirierea unui teren în suprafa?? de 19,70 mp aferent spa?iului comercial situat în Târgu Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu (lâng? Colegiul Tehnic „Ion Mincu”) c?tre SC MINERVA SRL.
26. Proiect de hot?râre privind însu?irea rapoartelor de evaluare ?i stabilirea pre?ului minim de negociere pentru vânzarea c?tre SC GIVANCY SRL a dou? terenuri în suprafa?? de 21,6 mp, respectiv 34,29 mp, reprezentând cote indivize aferente spa?iilor comerciale (Magazine mobil? „Felix”) situate în Târgu Jiu, incinta Pia?a Central?.
27. Proiect de hot?râre privind concesionarea c?tre SC LUX AMY SRL a unui teren în suprafa?? de 9,94 mp, reprezentând cot? indiviz? aferent? spa?iului comercial situat în Târgu Jiu, str. Victoriei, bl.35.
28. Proiect de hot?râre privind aprobarea încheierii de contracte de concesionare pentru terenuri de pe raza Municipiului Târgu Jiu.
29. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare Insula Râului Jiu, Subzona 2, Municipiul Tg-Jiu.
30. Proiect de hot?râre privind modificarea HCL nr.38 din 26.02.2010 de aprobare a domeniilor serviciilor publice în care contravenien?ii vor presta activit??i în folosul comunit??ii.
31. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului de ac?iuni sau lucr?ri de interes local pentru repartizarea orelor de munc?, conform prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat”.
32. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul situat în Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.88A, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct? c?tre SC TOTORINO SRL.
33. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul situat în Tg-Jiu, str. Narciselor, fn, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct? c?tre SC ARMEANCA PREST COM SRL.
34. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul situat în Tg-Jiu, str. Narciselor, nr.55, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct? c?tre SC EXPONEN?IAL SRL.
35. Proiect de hot?râre privind solu?ionarea cererii formulat? de domnul Florea Vasile.
36. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Înlocuire conducte distribu?ie ap? Sta?ia de tratare Dealul Târgului, Municipiul Târgu Jiu”.
37. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Modernizare drum comunal Curti?oara – Preajba (DC2), Municipiul Târgu Jiu”.
38. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Modernizare Str?zi Cartier Iezureni, Municipiul Târgu Jiu”.
39. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Modernizare Str?zi Cartier ?i?e?ti, Municipiul Târgu Jiu”.
40. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Canalizare menajer? zonele periurbane Romane?ti ?i Iezureni, Municipiul Târgu Jiu”.
41. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Canalizare menajer? Cartier Tineret zona periurban? Preajba, Municipiul Târgu Jiu”.
42. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Canalizare menajer? zonele periurbane Slobozia – Bârse?ti – Ursa?i – Polata, Municipiul Târgu Jiu”.
43. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Canalizare menajer? zona de vest, Municipiul Târgu Jiu”.
44. Diverse.

31.01.2011. 09:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password