Primaria Tg.Jiu/Proiect al ordinii de zi-august 2010

1. Informare privind activitatea desf??urat? de Compartimentul Transport Public de C?l?tori în perioada 01.01.2010 – 31.07.2010.

2. Informare privind activitatea desf??urat? de S.C. TRANSLOC S.A. în perioada 01.01.2010 – 30.06.2010.

3. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului ?i a listei obiectivelor de investi?ii pe anul 2010.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
4. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului pe anul 2010 al Direc?iei Publice de Protec?ie Social?.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
5. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului pe anul 2010 al Direc?iei Publice de Patrimoniu.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
6. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului pe anul 2010 al Direc?iei Publice de Venituri.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
7. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului pe anul 2010 al Direc?iei Publice Comunitare Locale de Eviden?? a Persoanelor Tg-Jiu.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
8. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului pe anul 2010 al Poli?iei Comunitare Tg-Jiu.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
9. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului pe anul 2010 al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
10. Proiect de hot?râre privind prelungirea ?i majorarea liniei de credit deschis? la B.R.D. Tg-Jiu de c?tre S.C. TRANSLOC S.A
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
11. Proiect de hot?râre privind aprobarea memorandumului de în?elegere încheiat între The World Monuments Fund, The Infinitului Foundation ?i Municipiul Tg-Jiu privind realizarea proiectului Centru de Interpretare ?i Vizitare Brâncu?i.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
12. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea contractului de concesionare nr.34602/2007 încheiat cu S.C. „POLARIS M HOLDING” S.R.L. Constan?a.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
13. Proiect de hot?râre privind respingerea cererii SC NOUA AGRICULTUR? SRL de prelungire a perioadei de gra?ie la contractul de concesionare nr. 03/20121/30.04.2008.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
14. Proiect de hot?râre privind aprobarea evalu?rii imobilului situat în Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.88 A, în vederea vânz?rii prin negociere direct?.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
15. Proiect de hot?râre privind respingerea cererii doamnei Velici Anca Iuliana referitoare la stabilirea pre?ului minim de negociere pentru terenul situat în Tg-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr.9, jud. Gorj.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru

16. Proiect de hot?râre privind aprobarea evalu?rii a dou? terenuri, în suprafa?? de 1.500 m.p. fiecare, situate în str. Narciselor, f.n., în vederea vânz?rii c?tre S.C. CRISTAL GALAXY S.R.L.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
17. Proiect de hot?râre privind concesionarea f?r? licita?ie public? a terenului în suprafa?? de 809 m.p., c?tre d-l Vâlceanu Paul, în vederea extinderii construc?iilor afectate unui service auto.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
18. Proiect de hot?râre privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de închiriere cu SCM Drum Nou Târgu -Jiu.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
19. Proiect de hot?râre privind transmiterea f?r? plat? a 4 cazane termice ?i a instala?iilor aferente C.T. JIUL, situat? în str. Popa ?apc?, în proprietatea Spitalului Jude?ean de Urgen?? Tg-Jiu.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
20. Proiect de hot?râre privind diminuarea plafonului minim de încasare pentru taxa de mas? ?i a taxei de intrare în Târgul de haine.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
21. Proiect de hot?râre privind includerea în Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul privat al Municipiului Tg-Jiu, aprobat prin H.C.L. nr.194/29.07.2002 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, a dou? terenuri destinate construirii unor balcoane.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
22. Proiect de hot?râre privind rezilierea contractului de concesionare nr. 10/34032/11.09.2008 încheiat cu S.C. „ANTENA 1” S.A. Bucure?ti – Sucursala Tg-Jiu.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
23. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului pe anul 2010 al S.C EDILITARA PUBLIC S.A. TG-JIU.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
24. Proiect de hot?râre privind aprobarea organigramei ?i statului de func?ii ale S.C EDILITARA PUBLIC S.A. TG-JIU.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
25. Proiect de hot?râre privind aprobarea salariului tarifar mediu orar, a cotei de cheltuieli indirecte ?i a cotei de profit pentru S.C EDILITARA PUBLIC S.A. TG-JIU.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
26. Proiect de hot?râre privind aprobarea chiriilor pentru spa?iile cu alt? destina?ie decât cea de locuin?e practicate de S.C EDILITARA PUBLIC S.A. TG-JIU.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
27. Proiect de hot?râre privind aprobarea taxelor locale ?i tarifelor ce urmeaz? a fi practicate de S.C EDILITARA PUBLIC S.A. TG-JIU.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
28. Proiect de hot?râre privind penalit??ile înregistrate de d-l Florea Vasile în perioada 14.07.2005 – 22.03.2007.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
29. Proiect de hot?râre privind alegerea pre?edintelui de ?edin??. Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru

30. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona 1 Mai – Vest.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
31. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona A.I. Cuza.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
32. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Brâncu?i.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
33. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona C.A.M.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
34. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Castanilor.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
35. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Confedera?iei.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
36. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Debarcader.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
37. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Grivi?a.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
38. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Hidrocentralei.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
39. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Lotrului.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
40. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Lujerului.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
41. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Minerilor.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
42. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Miori?ei.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
43. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Olari.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
44. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Plopilor.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
45. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Republicii.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
46. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Teilor.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
47. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Titulescu.
Ini?iator: Primarul municipiului Tg-Jiu
Dr. Ing. Florin Cârciumaru
48. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la parc?rile de re?edin?? din Zona Zambilelor.

49.Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investi?ii „Amenajare loc de joac? ?i agrement, cartier Teilor, Municipiul Tg-Jiu”.

Diverse.

31.08.2010. 10:04


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password