Primaria Tg.Jiu/PROIECT AL ORDINII DE ZI a şedinţei Consiliului Local din 27.09.2010

Raportul de activitate al Direc?iei de Poli?ie Comunitar? Tg-Jiu în perioada 01.01.2010 – 30.06.2010.

2. Informare privind activitatea desf??urat? de SC APAREGIO GORJ SA în perioada 01.01.2010 – 31.08.2010.
3. Proiect de hot?râre privind aprobarea atribuirii gratuite a unor locuri de veci din Cimitirul Ortodox Municipal Tg-Jiu.
4. Proiect de hot?râre privind desemnarea unor reprezentan?i ai Consiliului Local Tg-Jiu în Adunarea General? a Ac?ionarilor a SC EDILITARA PUBLIC
5. Proiect de hot?râre privind modificarea organigramei ?i statului de func?ii pentru SC EDILITARA PUBLIC SA.
6. Proiect de hot?râre privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de închiriere încheiat cu Jiul SCM Tg-Jiu.
7. Proiect de hot?râre privind atribuirea unui loc de parcare în folosin?? exclusiv? c?tre SC VIAGIO SERV SRL.
8. Proiect de hot?râre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.3004/25.07.2007 încheiat cu Universitatea „Constantin Brâncu?i”
9. Proiect de hot?râre privind acordarea sumei de 2.500 lei ?colii generale „Alexandru ?tefulescu” pentru derularea unui program Comenius.
10. Proiect de hot?râre privind trecerea în administrarea SC EDILITARA PUBLIC SA Tg-Jiu a blocurilor de locuin?e pentru tineri, realizate de Agen?ia Na?ional? de Locuin?e pe raza Municipiului Tg-Jiu.
11. Proiect de hot?râre privind aprobarea evalu?rii unor centrale termice de pe raza Municipiului Tg-Jiu în vederea vânz?rii prin licita?ie public?.
12. Proiect de hot?râre privind completarea Inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al Municipiului Tg-Jiu, însu?it prin HCL nr.133 din 30.07.1999, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
13. Proiect de hot?râre privind închirierea unui spa?iu în suprafa?? de 15 mp, situat în Tg-Jiu, str. Vasile Alecsandri, lâng? Grupul ?colar Transporturi Auto „Traian Vuia”, Partidului Na?ional Democrat Cre?tin, Filiala Gorj, pe o perioad? de 3 ani.
14. Proiect de hot?râre privind concesionarea f?r? licita?ie public? a cotelor indivize ?i exclusive de teren, titularilor celor dou? spa?ii comerciale situate în Tg-Jiu, str. Unirii, nr.2.
15. Proiect de hot?râre privind aprobarea rectific?rii bugetului ?i a listei obiectivelor de investi?i pe anul 2010.
16. Proiect de hot?râre privind utilizarea fondului de rulment constituit la finele anului 2009.
17. Proiect de hot?râre privind alocarea de fonduri pentru organizarea Festivalului Interna?ional de Arte Vizuale „GORJFEST 2010”.
18. Proiect de hot?râre privind încheierea unui parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncu?i” Tg-Jiu pentru întocmirea unui „Studiu privind rela?ia administra?ie public? local? – cet??ean.”
19. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului de ocupare a func?iilor publice pentru anul 2011 din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
20. Proiect de hot?râre privind înfiin?area Compartimentului de monitorizare a serviciilor comunitare de utilit??i publice.
21. Proiect de hot?râre privind aprobarea unor reglement?ri proprii privind organizarea ?i desf??urarea concursului de proiecte de management pentru Direc?ia Municipal? de Cultur? „Constantin Brâncu?i”, aflat? sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu.
22. Proiect de hot?râre privind constituirea Comisiei de concurs ?i a Comisiei de solu?ionare a contesta?iilor la concursul de proiecte de management organizate pentru Direc?ia Municipal? de Cultur? „Constantin Brâncu?i”.
23. Proiect de hot?râre privind încheierea unui parteneriat cu centrul regional de Resurse pentru Promovarea ?i Dezvoltarea Economiei Sociale Sud – vest Oltenia.
24. Proiect de hot?râre privind reactualizarea Comandamentului Municipal Tg-Jiu ?i aprobarea programului de m?suri pentru activitatea de prevenire ?i înl?turare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.
25. Proiect de hot?râre privind modificarea HCL nr.119 din 31.03.2008 de stabilire a tarifului pentru închirierea scenei cu copertin?.
26. Proiect de hot?râre privind aprobarea schimbului de terenuri între Buzner Ion ?i Buzner Tudor Iliu??, concesionari ai terenurilor proprietatea Municipiului Tg-Jiu.
27. Proiect de hot?râre privind aprobarea schimbului de terenuri între Urdea George Lucian ?i Popescu Gabriel Victor.
28. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea HCL nr.178 din 28.06.2010 de aprobare a schimbului de terenuri proprietatea Municipiului Tg-Jiu ?i proprietatea SC HIDROELECTRICA SA Bucure?ti.
29. Proiect de hot?râre privind darea în concesiune c?tre SC APAREGIO GORJ SA a unor obiective de investi?ii.
30. Proiect de hot?râre privind aprobarea efectu?rii evalu?rii unui teren situat în Tg-Jiu, localitatea component? Preajba, jud. Gorj, în vederea vânz?rii prin negociere direct?.
31. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea HCL nr.168 din 27.04.2009m, modificat? ?i completat? prin HCL nr.71 din 29.03.2010.
32. Proiect de hot?râre privind repartizarea consilierilor locali în consiliile de administra?ie ale unit??ilor de înv???mânt de pe raza Municipiului Tg-Jiu.
33. Proiect de hot?râre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu pe trimestrul IV 2010.
34. Diverse.

27.09.2010. 10:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password