Primaria Tg.Jiu/ ORDINea de zi a şedinţei Consiliului Localdin 29.11.2010, ora 14,00

1. Proiect de hot?râre privind stabilirea impozitelor ?i taxelor pentru 2011.
2. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului de ocupare a func?iilor publice pentru anul 2011 al Direc?iei Publice de Venituri.
3. Proiect de hot?râre privind aprobarea statului de func?ii al Direc?iei Publice de Venituri ca urmare a promov?rii func?ionarilor publici în grad profesional.
4. Proiect de hot?râre privind actualizarea regulamentului de organizare ?i func?ionare a parc?rilor publice de re?edin??, aprobat prin HCL nr.110/2009 ?i modificat prin HCL nr.288/2009 ?i HCL nr.372/2009.
5. Proiect de hot?râre privind aprobarea Programului pentru s?rb?torile de iarn? 2010.
6. Proiect de hot?râre privind aprobarea tarifelor practicate de SC EDILITARA PUBLIC SA Tg-Jiu pentru activit??ile unit??ii ?i programul de desz?pezire 2010 – 2011.
7. Proiect de hot?râre privind transferul dreptului de folosin?? de la Direc?ia de Servicii Comunale la SC EDILITARA PUBLIC SA Tg-Jiu.
8. Proiect de hot?râre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuin?elor ANL ?i a modelului cadru al Contractului de vânzare – cump?rare pentru locuin?ele ANL.
9. Proiect de hot?râre privind diminuarea taxelor practicate de SC EDILITARA PUBLIC SA Tg-Jiu pentru perioada ianuarie ?i februarie 2011.
10. Proiect de hot?râre privind atribuirea gratuit? a unor locuri de veci din Cimitirul Ortodox Municipal Târgu Jiu.
11. Proiect de hot?râre privind alocarea sumei de 9.000 lei pentru organizarea programului cu ocazia Zilei Na?ionale a României.
12. Proiect de hot?râre privind aprobarea modific?rilor Hot?rârilor Consiliului Local privind Direc?ia Municipal? de Cultur? „Constantin Brâncu?i”.
13. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului de ocupare a func?iilor publice pentru anul 2011 a Direc?iei Publice de Patrimoniu.
14. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea Inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul public la Municipiului Tg-Jiu, însu?it prin HCL nr.133 din 30.07.1999, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
15. Proiect de hot?râre privind preluarea de c?tre Direc?ia Public? de Patrimoniu de la SC EDILITARA PUBLIC SA Tg-Jiu a spa?iilor cu alte destina?ii decât locuin?e.
16. Proiect de hot?râre privind darea în folosin?? gratuit? c?tre SC EDILITARA PUBLIC SA Tg-Jiu a unor locuin?e sociale situate în str. Narciselor ?i Iezureni, Municipiul Tg-Jiu.
17. Proiect de hot?râre privind aprobarea închirierii unui teren pentru amplasarea de c?tre SC CATENA HYGEIA SRL a unei firme luminoase.
18. Proiect de hot?râre privind includerea a dou? terenuri situate în Tg-Jiu, Zona Pia?a Central? (magazin Key Center), în Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul privat al municipiului Tg-Jiu, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
19. Proiect de hot?râre privind atribuirea în folosin?? gratuit? c?tre R.A.D.E.F. Romania Film Bucure?ti a terenului situat în Tg-Jiu, în suprafa?? de 250 mp, în vederea înscrierii în cartea funciar? a dreptului de proprietate asupra construc?iei.
20. Proiect de hot?râre privind închirierea unui teren în suprafa?? de 2 mp situat în B-dul C-tin Brâncu?i, bl.43, sc.1, ap.2, parter, doamnei Cern?ianu Andreea – Ioana pentru realizarea unei rampe de acces spre cabinetul stomatologic.
21. Proiect de hot?râre privind aprobarea organigramei, statului de func?ii publice ?i statului de func?ii contractuale pentru Direc?ia de Poli?ie Comunitar? Tg-Jiu.
22. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea pozi?iei nr.1083 din Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al Municipiului Tg-Jiu, însu?it prin HCL nr.133/30.07.1999, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
23. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea pozi?iei nr.615 din Inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al Municipiului Tg-Jiu, însu?it prin HCL nr.133/30.07.1999, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
24. Proiect de hot?râre privind atribuirea în folosin?? gratuit? Statului Român prin Agen?ia Na?ional? de Locuin?e a terenurilor aferente blocurilor ANL
25. Proiect de hot?râre privind atribuirea în folosin?? gratuit? Asocia?iei Jude?ene a Vân?torilor ?i Pescarilor Sportivi Gorj a terenului – izlaz comunal, în suprafa?? de 22,3 ha, situat în Preajba, pentru amenajarea unui poligon de tragere.
26. Proiect de hot?râre privind stabilirea pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct? a terenului în suprafa?? de 495 mp, situat în Tg-Jiu, str. Narciselor, nr.55, jud. Gorj, c?tre SC EXPONEN?IAL SRL.
27. Proiect de hot?râre privind efectuarea evalu?rii terenului în suprafa?? de 3000 mp situat în Tg-Jiu, str. Narciselor, fn, în vederea vânz?rii prin negociere direct? c?tre SC ARMEANCA PREST COM SRL.
28. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru imobilele construc?ii cu destina?ia de spa?ii comerciale – birouri, situate în Pia?a 9 Mai, jud. Gorj, în vederea realiz?rii schimbului de imobile între Municipiul Tg-Jiu ?i SC SUCCES NIC COM SRL.
29. Proiect de hot?râre privind însu?irea raportului de evaluare întocmit pentru terenul situat în Tg-Jiu, Localitatea component? Ursa?i, fn, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului maxim de negociere în vederea achizi?ion?rii.
30. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea HCL nr.328 din 25.10.2010 de însu?ire a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat în Tg-Jiu, Localitatea component? Bârse?ti, nr.107, jud. Gorj ?i de stabilire a pre?ului minim de negociere în vederea vânz?rii prin negociere direct?.
31. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Municipiul Tg-Jiu – Amenajare Insula Râului Jiu.
32. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualiza?i pentru obiectivul de investi?ii „Amenajare loc de joac? ?i agrement, cartier Teilor, municipiul Tg-Jiu”.
33. Proiect de hot?râre privind alegerea pre?edintelui de ?edin??.
Diverse.

26.11.2010. 20:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password