Primaria Tg.Jiu/Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 29 martie 2010

1. Raportul privind starea economic?, social? ?i de mediu a Municipiului Târgu-Jiu pe 2009, prezentat de primarul municipiului Tg-Jiu.
2. Informare privind activitatea desf??urat? de Compartimentul Autoritate Tutelar? în anul 2009.
3. Informare privind executarea hot?rârilor Consiliului local în 2009.
4. Proiect de hot?râre privind aprobarea organigramei, statului de func?ii, num?rului maxim de posturi ?i a num?rului maxim de func?ii publice ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tg-Jiu pentru anul 2010.
5. Proiect de hot?râre privind aprobarea statului de func?ii al aparatului permanent al consiliului local al Municipiului Tg-Jiu.
6. Proiect de hot?râre privind aprobarea organigramei, statului de func?ii, num?rului maxim de posturi ?i a num?rului maxim de func?ii publice ale Direc?iei Publice Comunitare Locale de Eviden?? a Persoanelor Tg-Jiu.
7. Proiect de hot?râre privind modificarea organigramei, statului de func?ii, num?rului de posturi ?i a num?rului de func?ii publice ale DPPS Tg-Jiu.
8. Proiect de hot?râre privind men?inerea num?rului de asisten?i personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2010.
9. Proiect de hot?râre privind aprobarea modalit??ii de acordare a gratuit??ii transportului urban cu mijloace de transport în comun ?i cuantumul acesteia pentru beneficiarii Legii nr.448/2006, privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat?, din Municipiul Tg-Jiu pentru anul 2010.
10. Proiect de hot?râre privind aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli ?i a obiectivelor ?i criteriilor de performan?? ale SC TRANSLOC SA pe anul 2010.
11. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea HCL nr.60 din 28.07.2008 în ceea ce prive?te componen?a Consiliului de Administra?ie al SC TRANSLOC SA Tg-Jiu.
12. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea inventarului bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al municipiului Tg-Jiu, însu?it prin HCL nr.133 din 30.07.1999 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
13. Proiect de hot?râre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Tg-Jiu a unor suprafe?e de teren.
14. Proiect de hot?râre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Tg-Jiu a terenului de 22 ha, situat în Tg-Jiu, zona V?deni, Tarlaua 104, în domeniul privat al municipiului Tg-Jiu pentru realizarea de investi?ii publice.
15. Proiect de hot?râre privind darea în concesiune c?tre SC APAREGIO GORJ SA a unor obiective de investi?ii.
16. Proiect de hot?râre privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de prest?ri servicii încheiat cu Asocia?ia Cultural? „Armonia”.
17. Proiect de hot?râre privind aprobarea prelungirii cu 2 ani a contractului de închiriere încheiat cu d-nul M?roiu Nicolae ?i d-na M?roiu Gheorghi?a.
18. Proiect de hot?râre privind atribuirea în folosin?? gratuit? Asocia?iei P?rin?ilor de la ?coala General? „Sfântul Nicolae” a unui spa?iu în incinta ?colii Generale „Sfântul Nicolae”.
19. Proiect de hot?râre privind atribuirea în folosin?? gratuit? Asocia?iei P?rin?ilor de la Gr?dini?a „Constantin Brâncu?i” a unui spa?iu în incinta Gr?dini?ei „Constantin Brâncu?i”.
20. Proiect de hot?râre privind includerea în domeniul privat al Tg-Jiu a suprafe?ei de teren de 24 mp situat? în Tg-Jiu, str. 14 Octombrie, nr.158 ?i aprobarea efectu?rii evalu?rii terenului în vederea vânz?rii prin negociere direct?.
21. Proiect de hot?râre privind preluarea unei p?r?i din imobilul Cazarma 341 compus din teren liber ?i construc?iile dezafectate ?i neutilizate, din domeniul public al statului ?i din administrarea Ministerului Ap?r?rii Na?ionale în proprietatea public? a Municipiului Tg-Jiu ?i administrarea Consiliului Local Tg-Jiu.
22. Proiect de hot?râre privind modificarea ?i completarea HCL nr.168 din 2009, prin care s-au aprobat demersurilor în vederea prelu?rii imobilului Cazarma 1059 compus din construc?ie ?i teren aferent din proprietatea public? a statului ?i administrarea Ministerului Ap?r?rii Na?ionale în proprietatea public? a Municipiului Tg-Jiu ?i administrarea Consiliului Local Tg-Jiu.
23. Proiect de hot?râre privind anularea HCL nr.317 din 31.08.2009 prin care s-a aprobat vânzarea imobilului situat în Pia?a 9 Mai c?tre SC ILZOR SRL datorit? neîndeplinirii obliga?iei de a efectua plata.
24. Proiect de hot?râre privind rezilierea contractelor a 31 de loturi de teren în zona Preajba, atribuite în baza Legii nr.15/2003, pentru neîndeplinirea obliga?iei de demarare a lucr?rilor în termen de 1 an de la data atribuirii terenului.
25. Proiect de hot?râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualiza?i la obiectivul de investi?ii Punte peste râul ?u?i?a – Cartier Ursa?i ?i amenajare drum de acces dinspre ?coala Primar? spre punte.
26. Proiect de hot?râre privind aprobarea Acordului de colaborare între Prim?ria municipiului Tg-Jiu ?i Ministerului Administra?iei ?i Internelor, Unitatea de Politici Publice pentru participarea în proiectul „Procese decizionale eficiente la nivelul administra?iei publice locale din Romania”, finan?at prin Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative.
27. Proiect de hot?râre privind avizarea schimb?rii denumirii unit??ii ?colare din Grupul ?colar Tehnologic „Ion Mincu” în Colegiul Tehnic „Ion Mincu”.
28. Proiect de hot?râre privind aprobarea programului de activitate al consiliului local al Municipiului Tg-Jiu pe trimestrul II 2010.

29.03.2010. 10:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password